Sofinancirani projekti

Prednostna os 1
Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine
Prednostna os 1
Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga
Prednostna os 1
Čezmejni pospeševalnik podjetij za Strategije pametne specializacije
Prednostna os 1
Čezmejno sodelovanje za inovativno diagnostiko redkih bolezni v pediatriji
Prednostna os 1
Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb
Prednostna os 1
Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kreativna industrija
Prednostna os 1
Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih
Prednostna os 1
Ribištvo – kmetijstvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju
Prednostna os 1
Diagnostika okužb sklepnih protez z inovativnimi metodami na osnovi bakteriofagov
Prednostna os 1
Immuno-Cluster
Prednostna os 1
Italijansko-slovenski ekosistem za elektronsko in mobilno zdravstvo
Prednostna os 1
Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij
Prednostna os 1
Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju
Prednostna os 1
SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA VINOGRADNIŠTVA S POMOČJO IKT NA ČEZMEJNEM OBMOČJU ITA-SLO
Prednostna os 1
Nove tehnologije in transnacionalna omrežja za mobilnost
Prednostna os 1
Big Data in modeli bolezni: Čezmejna platforma validiranih kompletov za biotehnološko industrijo
Prednostna os 1
Nove terapije glioblastoma z uporabo cezmejne raziskovalne translacijske platforme
Prednostna os 2
Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
Prednostna os 2
Energetska učinkovitost javnih zgradb in trajnostna mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti
Prednostna os 2
Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike
Prednostna os 2
Inovativne rešitve za energetsko u ičnkovito razsvetljavo javnih stavb
Prednostna os 2
Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja
Prednostna os 2
Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz
Prednostna os 2
Podpora energetskim in klimatskim
Prednostna os 3
Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu
Prednostna os 3
Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu
Prednostna os 3
Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel
Prednostna os 3
Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike
Prednostna os 3
Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko morje
Prednostna os 3
ECO-SMART Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA2K
Prednostna os 3
Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Prednostna os 3
Zeleni tehnologiji za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu
Prednostna os 3
Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Prednostna os 3
Čezmejni park Isonzo-Soča
Prednostna os 3
Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije
Prednostna os 3
Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu
Prednostna os 3
Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000
Prednostna os 3
Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin
Prednostna os 3
Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni
Prednostna os 3
Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija
Prednostna os 3
Grebeni, biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje
Prednostna os 3
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
Prednostna os 3
Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
Prednostna os 3
Raba inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in spodbujanje recikliranja
Prednostna os 4
Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank
Prednostna os 4
Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom
Prednostna os 4
Čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč
Prednostna os 4
Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih
Prednostna os 4
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Prednostna os 4
Čezmejno upravljanje izobraževanja

Strani