SECAP

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.11.18
Konec: 30.04.22
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.351,30€
Prispevek ESRR:
2.499.298,58€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.11.18 to 30.04.22
Project progress: 
100%
Budget: 
2940351.30€
Prispevek ESRR: 
2499298.58€

SECAP

Podpora energetskim in klimatskim
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj projekta SECAP je bil spodbuditi trajnostno rast čezmejnega območja s promocijo strategij za zmanjšanje emisij ogljika za vse vrste območij, zlasti mestnih, in izdelava ustreznih ukrepov prilagajanja in blažitve (2. os, prioriteta 4e).

Projekt je prispeval k skupni čezmejni rabi orodij, metodologij in podatkovnih baz in ima pozitivne vplive na lokalno načrtovanje celotnega programskega območja.

Prehod v družbo z nizkimi emisijami ogljika je bil prikazan z infrastrukturnimi posegi projektnih partnerjev   Metropolitansko mesto Benetke in občina Pivka, ter s prehodom iz Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v Akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) udeleženih občin.

Pri tem so se spodbujali modeli trajnostnega razvoja Konvencije županov, pobuda Evropske komisije za aktivno vključevanje mest v energetsko in okoljsko trajnost, za izboljšanje kakovosti življenja in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Povzetek projekta: 

Skupen izziv projekta je bil nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega narta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP).

Glavni cilj projekta je bil pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO₂ in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

Sprememba, ki smo jo uvedli, izhaja iz strateškega čeznacionalnega pristopa, s katerim smo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Projekt SECAP je imel naben amen nasega dela je bil razumeti vplive podnebnih sprememb in razvoj ter uvedba politike, ki je zagotovila optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki so skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK je zagotavljala izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami.

Glavni rezultati: 

 

  1. Oblikovanje Skupne čezmejne strategije ter Smernice za občine

 

V okviru projekta smo izpeljali študijo o vplivih podnebnih sprememb na programsko območje z metodološkimi poročili in osnovnimi popisi emisij za sodelujoče občine. Izdelani so bili popisi obstoječih strategij, ukrepov in projektov, ki so koristni za povečanje odpornosti v mestih, sestava dvojezične spletne podatkovne baze s statistikami in podatki o energiji/podnebju/okolju ter slovensko-italijanski zemljevid ranljivosti območij s poudarkom na mestnem merilu; obljavili smo tudi zbirko obstoječih dobrih praks.

Na podlagi opisanega dela smo razvili “Strategije blaženja in prilagajanja” ter “Smernice za občine”.

 

-Strategije blaženja in prilagajanja

Boj proti podnebnim spremembam je mogoče izvesti s sprejetjem dveh ukrepov: blažitev in prilagajanje. Prvi je namenjen vzpostavitvi meja prihodnjih podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, drugi pa vključuje ukrepe, ki nameravajo uvesti strategije za pripravo na neizogibne vplive na naravo, družbo in gospodarstvo na nenehne podnebne spremembe.

 

Prenesi Zvezek 1) BLAŽENJE: https://2014-2020.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/ATT%209%20-%20Mitigation%20Strategies.pdf

 

Prenesi Zvezek 2) PRILAGODITEV: https://2014-2020.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/ATT%2011%20-%20Adaptation%20Strategies.pdf

 

 

Smernice za občine

 

S smernicami se spodbuja pristop tistih občin, ki še niso deležne procesa SEAP/SECAP. Smernice so čezmejne in enotne za celotno italijansko-slovensko območje, saj so skupne vsem partnerjem. V dokumentu so zbrane in primerjane izkušnje, pridobljene s pilotnimi akcijami SECAP. Namen smernic je, da se na podlagi iste predloge opišejo koraki za izvajanje načrtov in v procesu prepoznajo najbolj kritična vozlišča.

 

Prenesi smernice: https://2014-2020.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/ATT%2012%20-%20Guidelines%20for%20Municipalities_0.pdf

 

 

 

 

  1. Pilotne Aktivnosti

 

-Pilotni projekti: ukrepi za energetsko učinkovitost in prilagajanje podnebnim spremembam

 

 

Infrastrukturni posegi niso ciljali na popolno izvajanje strategij, ki so bile izdelane v predhodnih fazah, temveč so bili izpeljani z namenom, da prikažejo in nudijo vidne in uporabne izkušnje, ki aktivno prispevajo k preverjanju posegov energetskega varčevanja.  Rezultati dejansko, posredno in neposredno prispevajo k specifičnemu cilju 2.1, kazalniku 2.1.1 d, z izboljšanjem sposobnosti mest, na katere so vplivale aktivnosti projekta, in z zmanjšanjem porabe energije v javnih objektih.

 

 

Izvedba zunanjih zelenih površin v podporo hidravlične nespremenljivosti za kompleks Casa dell'Energia v Miranu

 

 

 

Casa dell’Energia (Mirano)

 

S tem posegom je bil zagotovljen zajem padavinske vode kot blažilni ukrep za izolacijo okoliških območij prek laminatnega bazena za hidravlično nespremenljivost. Bazen je "umetno jezero", v katerega se zbere deževnica, preden se odvede. Del zelene površine je namenjen ustvarjanju primera trajnostnega odvodnjavanja mestne vode. Trajnostno urbano odvajanje je zasnovano na novem konceptu cvetličnih gredic ob cesti. Projekt je vključil demonstracijski element kot možen alternativni sistem zbiranja vode.

 

Izvedba zelene strehe in toplotno-izolacijskega ovoja na Krpanovem domu v Pivki

 

 

 

Krpanov dom (Pivka)

 

Občina Pivka, v sklopu projekta SECAP, je na Krpanovem domu, kot največjem večnamenskem javnem objektu (notranja površina 3.052 m²), poleg izvedbe toplotnega ovoja objekta, na ravnem delu strehe uredila še dve zeleni strehi skupne površine pribl. 130 m².

 

- Tehnični študiji

 

Energetski pregled

muzeja Revoltella v Trstu

 

 

Izdelan je bil energetski pregled stavbe z namenom natančnega poznavanja energetske porabe stavbe in vpliva podnebja nanjo. Naknadno so bili izdelani scenariji ukrepov za energetsko izboljšanje stavbe in njenega toplotnega sistema.

 

Prenesi študijo: https://2014-2020.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/SECAP-D1-ATT15_final_SLO_pu.pdf

 

Potencial koriščenja toplote iz komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj

 

 

Izdelana je bila študija izvedljivosti izkoriščanja toplote iz komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj. V prvi fazi smo preverili potencialne lokacije kjer bi lahko sistem koriščenja toplote iz odpadne vode realizirali. Nato je bila določena najbolj primerna izmed tehnoloških rešitev in sistemov. Eden glavnih rezultatov študije je energetska bilanca, ki nam dokazuje smotrnost investicije v inovativno tehnično rešitev.

 

Prenesi študijo: https://2014-2020.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/SECAP%20LEAG_MOK_2021-for%20translation_0.pdf

 

 

- Manjše naložbe za spremljanje emisij in porabe energije.:

Postaja za merjenje kakovosti zraka (pametno mesto Kranj)

Spremljanje energetske porabe v Občini Log-Dragomer

 

 

C. Priprava Akcijskih načrtov za trajnostno energegijo in podnebne spremembe (SECAP)

Na podlagi rezultatov študije o vplivu podnebnih sprememb na programsko območje in pilotnih ukrepov za opredelitev metodologij za SECAP prilagojen lokalnim potrebam, so tehnični partnerji pospremili udeležene občine pri pripravi njihovih Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje.

Udeležene občine: Trst, Devin-Nabrežina, Ajdovščina, Idrija, Koper, Nova Gorica, Pivka, Brezovica, območje Sacile (Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo)

D. Usposabljanja za krepitev lokalne strokovnosti in služba za pomoč uporabnikom

 

Delovali sta dve službi za pomoč uporabnikom (Helpdesk), ena na italijanskem in ena na slovenskem območju, katerih namen je bil svetovanje občinam. Namen je bil zagotoviti potrebne informacije za razumevanje kaj je SECAP, katere različne korake je treba upoštevati pri pripravi dokumenta in katera možna orodja so na voljo občinam, pa tudi akterje, ki jih je treba vključiti v postopek (nosilci interesov, lokalna združenja, državljanstvo).

Poleg tega je bilo v različnih občinah čezmejnega območja organiziranih 9 usposabljanj, namenjenih lokalnim upravam in nosilcem interesov, in katerih cilj je bil tudi ozaveščanje javnosti.

 

Partner

Vodilni partner

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Znanstveni in tehnološki park AREA

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Metropolitansko območje Benetk

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Beneška univerza za arhitekturo IUAV

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

Zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele Benečije

Venezia
ITA

Projektni partner št.6

Golea - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

Leag - Lokalna energetska agencija Gorenjske

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.8

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

OSR
SLO

Projektni partner št.9

Občina Pivka

PRN
SLO

Projektni dokumenti

ATT9 Strategije blaženjaATT9 Strategije blaženja
ATT 9 - Mitigation Strategies.pdf
( 6 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 16:53 )
ATT11 Strategije prilagajanjaATT11 Strategije prilagajanja
ATT 11 - Adaptation Strategies.pdf
( 10 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 16:53 )
ATT12 Smernice za občineATT12 Smernice za občine
ATT 12 - Guidelines for Municipalities.pdf
( 6 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 16:53 )
ATT15 - Študija izvedljivosti – Energetski pegled / Energy AuditATT15 - Študija izvedljivosti – Energetski pegled / Energy Audit
SECAP-D1-ATT15_final_SLO_pu.pdf
( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 17:29 )
ATT15 - Potencial koriščenja toplote iz komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj v okviru projekta SECAPATT15 - Potencial koriščenja toplote iz komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj v okviru projekta SECAP
SECAP LEAG_MOK_2021-for translation.pdf
( 940 bytov, published on 12 Maj, 2022 - 17:29 )
PosterPoster
Poster.pdf
( 995 bytov, published on 30 Maj, 2022 - 09:56 )
FlyerFlyer
Flyer.pdf
( 2 byta, published on 30 Maj, 2022 - 09:56 )
Final brochureFinal brochure
Final brochure.pdf
( 1 byte, published on 30 Maj, 2022 - 09:56 )

Cilji in aktivnosti

1.Izdelava scenarijev, ki prikazujejo morebitne vplive podnebnih sprememb na območje, in postavitev temeljev za čezmejno strategijo 

Izdelavo enotne čezmejne strategije bodo PP analizirali in (s pristopom metode downscaling informacij) poglobili scenarije podnebnih sprememb, ki jih je opredelil Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC, 2030–2050 in 2070/2100), da bi ugotovil vplive na okolje in človekove dejavnosti, ob upoštevanju neposrednih in posrednih vplivov. Razvita in preizkušena bo skupna čezmejna metodologija za sestavo osnovnega popisa emisij in njihovo spremljanje, z izdelavo kart emisij toplogrednih plinov s projekcijami tudi do leta 2030. Cilj je zbrati podatke, informacije in operativna navodila za občine, ki so lahko osnova za skupno strategijo ob upoštevanju zakonskih obveznosti in razpoložljivih finančnih in človeških virov. Cilj je predvideti predloge sistemov spremljanja, ki bi zagotavljali preverjanje učinkovitosti izvedenih ukrepov skozi čas, hkrati pa bi zagotovili njihovo trajanje in uspešnost


2. Razvoj skupne čezmejne strategije blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje

Cilj je sestaviti čezmejno strategijo, ki bi pripomogla k zmanjšanju ranljivosti čezmejnih območij glede na pričakovane vplive, in pri tem povečati odpornost. Strategija bo dopolnjevala teritorialno in področno načrtovanje ter evropske in nacionalne politike. Specifični cilj je opredeliti metodologije izdelave SECAP, ki bo prilagojen potrebam in deželnim specifikam. Cilj je usmeriti občine na Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo (Mayors Adapt) in pri tem omogočiti lokalnim oblastem sestavo strategije in ukrepov prilagajanja za namene prehoda iz SEAP v SECAP ali vsaj dopolniti orodja lokalnega načrtovanja s perspektivo podnebnih sprememb. Da bi bilo izvajanje na programskem območju preprostejše, bodo sestavljene smernice z urbanistično/teritorialno ter normativno vsebino, da bi omogočile občinam boljše razumevanje potrebe po močni prisotnosti komponent prehoda in prilagajanja rednega in sektorskega orodja upravljanja območja.


3. Izvajanje procesa prehoda iz SEAP v SECAP

Cilj je usmerjati in spremljati občine pri sestavi načrtov blaženja/prilagajanja v perspektivi celovitega načrtovanja in z nizkimi emisijami ogljika, kakršen je model pobude Mayor Adapt. Želi se spodbujati vključitev ukrepov prilagajanja v redno načrtovanje in slednjega tudi dopolniti z že obstoječimi, da bi se zmanjšala tveganja. To pomeni, da bodo lahko lokalne oblasti predstavile pristop prilagajanja kot del mestnega načrtovanja, pri tem pa bi začeli iz obstoječega in bi se koliko je mogoče nanašali na mehanizme, politike in postopke, ki bi zagotavljali stalnost s tem, kar je bilo že narejeno. S tega vidika bo vzpostavljen postopek spremljanja javnih oblasti, ki se bo konkretiziral s prireditvijo izobraževalnih delavnic na temo sestave SECAP-a za občine programskega območja in specifične službe za pomoč uporabnikom. To bo v pomoč pri prehodu iz SEAP v SECAPs specifičnimi posegi na infrastrukturah, namen katerih je zmanjšati porabo energije v javnih objektih in pokazati tehnike zmanjšanja ranljivosti zaradi izjemnih vremenskih dogodkov.

Kontakti

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

0039 0403774545
Piazza Unita'd'Italia 1, 34100, Trieste, Italia
ambiente@regione.fvg.it
Gianni Mighetti
GIANNI.MIGHETTI@REGIONE.FVG.IT

Univerza v Trstu

0039 040 5583506
Piazzale europa 1, 34127, Trieste, Italia
manzan@units.it
Marco Manzan
manzan@units.it

Znanstveni in tehnološki park AREA

0039 040 3755111
Padriciano 99, 34149Trieste, Italia
URP@AREASCIENCEPARK.IT
Fabio Tomasi
FABIO.TOMASI@AREASCIENCEPARK.IT

Metropolitansko območje Benetk

0039 041 2501971
San Marco 2662, 30124, Venezia, Italia
EUROPA@CITTAMETROPOLITANA.VE.IT
Massimo Pizzato
MASSIMO.PIZZATO@CITTAMETROPOLITANA.VE.IT

Beneška univerza za arhitekturo IUAV

0039 041 2572178
S. Croce - Tolentini 191, 30135 Venezia
ricerca@iuav.it
Francesco Musco
Francesco.Musco@iuav.it

Zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele Benečije

0039 041 0999411
Via delle Industrie 19/D, 30175, Venezia, Italia
unione@ven.camcom.it
Roberta Marciante
roberta.marciante@ven.camcom.it

Golea - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

00386 5 393 24 60
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
INFO@GOLEA.SI
Ivana Kacafura
IVANA.KACAFURA@GOLEA.SI

Leag - Lokalna energetska agencija Gorenjske

00386 5 992 49 74
Stara Cesta 5, 4000, Kranj, Slovenija
INFO@LEAG.SI
Črtomir Kurnik
CRTOMIR.KURNIK@LEAG.SI

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

00 386 1 306 1902
Tehnološki park 19, 1000, Ljubljana, Slovenija
info@rralur.si
Matjaž Grmek
MATJAZ.GRMEK@RRALUR.SI

Občina Pivka

00 386 05 7210 100
Kolodvorska Cesta 5, 6257, Pivka, Slovenija
OBCINA@PIVKA.SI
Glažar Boštjan
BOSTJAN.GLAZAR@PIVKA.SI