TRETAMARA

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 03.02.20
Konec: 31.07.22
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
820.000,00€
Prispevek ESRR:
697.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
03.02.20 to 31.07.22
Project progress: 
100%
Budget: 
820000.00€
Prispevek ESRR: 
697000.00€

TRETAMARA

Grebeni, biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Projekt TRETAMARA je prispeval k pripravi skupnih smernic na nadnacionalni ravni za celostni načrt upravljanja morskih habitatov z visoko ekološko vrednostjo, kar je v popolni sinergiji s splošnim ciljem programa spodbujanja trajnosti in čezmejnega upravljanja ter s projektnimi ukrepi za zaščito in izboljšanje naravnih virov ter krepitev celostnega upravljanja ekosistemov za trajnostni razvoj zemljišč.

Povzetek projekta: 

V severnem Jadranu so morski in obmorski habitati, ki gostijo izjemno biotsko raznovrstnost živali in rastlin, kot so biogeno-geogeni izdanki v Furlaniji Julijski krajini in Benečiji, mrtvi koraliti Cladocora caespitosa na slovenski strani in številni obalni SAC -SPA. Rezultati projekta Trecorala (Interreg Ita-Slo 2007-2013) so omogočili oceno ekološkega stanja geo-biogenih formacij, ki so zaradi prisotnosti prednostnih habitatov, kot so koraliti, rodoliti in marmorni nanosi, priznane kot območja v interesu Skupnosti. V Sloveniji so formacije Cladocora caespitosa prisotne na morskih zavarovanih območjih Naravni spomenik Punta Grossa in Naravni park Strunjan. Projekt TRETAMARA je izkoristil obstoječe znanje s spodbujanjem najboljših upravljavskih praks in omogočanjem usklajevanja načrtov upravljanja na ravni zgornjega Jadrana z razvojem nacionalnih in nadnacionalnih smernic za celostno upravljanje morskih obalnih habitatov z visoko ekološko vrednostjo.

TRETAMARA 360 VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Gs2eweBW-AI
https://www.youtube.com/watch?v=MEBw1wOAH2Q
https://www.youtube.com/watch?v=gKm93JxY8OM
https://www.youtube.com/watch?v=xO-iR3axyK8
https://www.youtube.com/watch?v=JYnATnPg6_w
https://www.youtube.com/watch?v=qLU29pMlrP8
https://www.youtube.com/watch?v=sb1a08jojgM

TRETAMARA VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=WtHVasRBoRw
https://www.youtube.com/watch?v=5Owe7YFwf9M
https://www.youtube.com/watch?v=YFFlZlzKv_o
https://www.youtube.com/watch?v=eOPQH9Yc9SE
https://www.youtube.com/watch?v=xQcJSmG2bIw
https://www.youtube.com/watch?v=opy0xh4F1Kk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AT3Ps_HB5mM
https://www.youtube.com/watch?v=DgbcQ590wDw
https://www.youtube.com/watch?v=y9PqarF7uw0
https://www.youtube.com/watch?v=_MScYdlvy1I

Glavni rezultati: 

Rezultati projekta TRETAMARA krepijo upravljanje ekosistemov, saj prispevajo k specifičnim rezultatom programa z izboljšanjem stanja ohranjenosti habitatov (3.2.A) in vrst (3.2.B); projekt je opredelil orodja za ocenjevanje in spodbujanje ekosistemskih storitev. Dejavnost je opredelila in zbrala obstoječe gradivo o habitatih in načrtih upravljanja. Upoštevala je rezultate vseh projektov na programskem območju in rezultate ukrepov za razvoj načrtov upravljanja. Program Tretamara je izvedel čezmejne pilotne ukrepe na področju biotske raznovrstnosti, ki so bili ponovljeni na posameznih partnerskih območjih. Ukrepi so se nanašali na obalne morske habitate visoke ekološke vrednosti, kot sta biogeogeni formaciji Trezze in Tegnue, detritično morsko dno Piranskega zaliva, za katerega je značilna prisotnost Cladocora caespitosa, in obalna območja s travišči Cymodocea nodosa in Zostera marina, povezana s prisotnostjo Pinna nobilis. Razviti so bili tudi ključni obnovitveni ukrepi za glavne preučevane rastlinske in živalske vrste, pripravljen pa je bil tudi dokument z nacionalnimi in nadnacionalnimi smernicami za celostno upravljanje morskih in obalnih habitatov visoke ekološke vrednosti.

 

 

Partner

Vodilni partner

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Shoreline società cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

TRETAMARA_Pinna_Emiliano Gordini_09062021.pdf
( 4 byti, published on 9 Februar, 2023 - 18:10 )
2022_21_06_TRETAMARA_x_NIB_SAUL_MARTINA.pdf
( 2 byta, published on 9 Februar, 2023 - 18:10 )
ECDAY_TRETAMARA.pdf
( 3 byti, published on 9 Februar, 2023 - 18:10 )
webinar_10_06_22_TRETAMARA.pdf
( 2 byta, published on 9 Februar, 2023 - 18:10 )
WP3_2_TRETAMARA _NIB2_Pitacco.pdf
( 2 byta, published on 9 Februar, 2023 - 18:10 )
ANDREA_Bergamasco_ video_tematici.pdf
( 1004 byti, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )
COMUNE_CAORLE_OASI MARINA_ZTB.pdf
( 10 bytov, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )
Presentazione Emiliano Gordini.pdf
( 6 bytov, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )
SANDRA_DONNICI_Le tegnùe come geosito_3.pdf
( 6 bytov, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )
TRETAMARA_WP3_1_ATT6_Smernice–Načrti-upravljanja.pdf
( 2 byta, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )
TRETAMARA_WP3_1_ATT6_Linee-Guida–Piani-di-gestione.pdf
( 2 byta, published on 10 Februar, 2023 - 15:17 )

Cilji in aktivnosti

Na območju severnega Jadrana so morski in obalni habitati, ki spodbujajo in podpirajo živalsko in rastlinsko biotsko raznovrstnost, ki jo predstavljajo biogeno-geogena skalna grebena v FJK in Veneto, odmrli koraliti Cladocora caespitosa na slovenski strani in številna obmorsko-obalna POO-POV. Z rezultati, pridobljenimi v okviru prejšnjih projektov, je bilo mogoče oceniti ekološko stanje geo-biogenih skalnih greben, ki so zaradi prisotnosti prednostnih habitatov, kot so koralni ter rodolit in maerl, priznana kot območja v interesu skupnosti. V Sloveniji najdemo tvorbe Cladocora caespitosa na mejah morskih zavarovanih območij Naravnega spomenika Debeli rtič in Krajinskega parka Strunjan. Glavni cilj projekta TRETAMARA je bil priprava transnacionalne analize načrtov upravljanja morskih in obalnih zavarovanih območij zgornjega Jadrana. Namen tega dokumenta je zagotoviti pripravljalno tehnično-znanstveno podporo za pripravo smernic, dorečenih na nadnacionalni ravni, za celovit načrt upravljanja morskih habitatov visokega ekološkega pomena, v popolni sinergiji s splošnim ciljem programa, ki je spodbujanje trajnosti in čezmejnega upravljanja. Enako pomemben cilj je bil spodbujati družbeno ozaveščenost o visoki ekološki vrednosti severnojadranskih formacij (trezze in tegnue), detritalnih okolij in formacij cladocora, da bi ozaveščali čim večje veliko število potencialnih uporabnikov teh habitatov, kot so gospodarski subjekti, organi/uprave, odgovorni za njihovo upravljanje/monitoring, raziskovalni inštituti, lokalna združenja itd. Trenutno je projekt zaključen in vsi cilji, predvideni v fazi načrtovanja, so bili doseženi. Glavni rezultat je bila prav izdelava Študije na podlagi transnacionalne analize načrtov upravljanja morskih in obalnih zavarovanih območij zgornjega Jadrana. Vsi pilotni ukrepi v zvezi z apnenčastimi algami, Pinna nobilis in Cladocora caespitosa (vzorčenje, geofizikalne raziskave, raziskave strukture iz gibanja) so zaključeni. Zbrani podatki so bili analizirani in uporabljeni v različnih izvedenih dejavnostih diseminacije in širjenja. Projektno partnerstvo združujejo raznolika, a dopolnjujoča se znanja na področju raziskav in upravljanja morskega okolja, kar zagotavlja ustrezno sodelovanje s področnimi strokovnjaki iz obeh držav. Sodelovanje številnih pridruženih partnerjev, razporejenih po celotnem ozemlju, je zagotovilo vključenost odločevalcev ter zagotovilo prenosljivost rezultatov projekta in njihovo uporabo v drugih konkretnih projektih.

DS3.1 - Oblikovati nadnacionalne smernice za pripravo načrta celostnega upravljanja obalnih in morskih habitatov velike ekološke vrednosti.
Za območje 2500 ha sofinanciranih habitatov smo za doseganje boljšega stanja ohranjenosti uskladili obstoječe načrte upravljanja Severnega Jadrana s pripravo osnutka transnacionalnega analitičnega dokumenta načrtov upravljanja morskih in obalnih zavarovanih območij Zgornjega Jadrana
DS 3.1 Pilotni ukrepi v podporo biotski raznovrstnosti, ki jih je mogoče učinkovito ponoviti in ki bodo povečali čezmejno sodelovanje pri ohranjanju še malo znanih vrst in habitatov.
Implementacija geofizikalnih metodologij SSS in MB za spremljanje/ kartiranje leščurja (Pinna nobilis) in travnikov morsko-obalnih cvetnic; Opredelitev enostavnih tehnik za ublažitev učinkov podnebnih sprememb na kameno koralo (Cladocora caespitosa), vrsto velikega pomena za Jadransko morje Valorizacija biogeološke edinstvenosti jadranskega koraligena, z opredelitvijo procesov metanogene litifikacije in kolonizacije biogradnikov. Aktivnosti presaditve apnenčastih alg; 
Obnova travnikov morske cvetnice kolenčaste cimodoceje (Cymodocea nodosa); Razvoj morske geolokacije »Tegnùe v Chioggi«

Spodbujanje družbene ozaveščenosti o veliki ekološki vrednosti skalnih grebenov (trezze in tegnue), detritnih območij in formacij Cladocore.
V okviru izvajanja projekta TRETAMARA smo uvedli participativne procese, ki segajo od komunikacije (priprava in kroženje informacij) do oblikovanja vizije (oblikovanje skupne vizije in dolgoročno načrtovanje) in odločanja (sodelovanje pri sprejemanju posebnih odločitev, operativno izvajanje in upravljanje posledičnih procesov). Z uporabo podvodnih videokonferenc so bili razviti novi potopni in 3D sistemi obiskovanja.
 

Začetek projekta 03.02.2020 , zaključen 31.7.2022

Kontakti

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

0039040 2140324, 0039040 2140680
Borgo Grotta Gigante 42/C 34010 Sgonico (TS) Italia
protocollo@inogs.it
Gordini Emiliano, Lorenzon Simonetta
egordini@inogs.it slorenzon@inogs.it

Shoreline società cooperativa

0039347 4629045
Località Padriciano 99 34149 Trieste (TS) Italia
shoreline@shoreline.it
Ciriaco Saul
saul.ciriaco@shoreline.it

Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran

00386 59 23 29 34
Večna pot 111 1000 Ljubljana Slovenija
tajnistvo@nib.si
Orlando Bonaca Martina
martina.orlando@nib.si

Consiglio Nazionale delle Ricerche

0039041 2407954
Piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma (RM) Italia
presidenza@cnr.it
Bergamasco Alessandro
alessandro.bergamasco@cnr.it