Razpisi

Na tej strani so na razpolago informacije v zvezi z objavljenimi razpisi v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija.

Razspisi za predložitev standardnih projektov  (Zaključeni razpisi)

Dne 15.06.2016 so bili objavljeni javni razpisi st. 1/2016 , 2/2016 , 3/2016 , 6d, 6f in 4/2016 za predložitev standardnih projektov. Rok za oddajo je zapadel dne 30.9.2016.

Predstavljenih je bilo 160 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem. Projektni predlogi so bili ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016:
PRIJAVLJENI PROJEKT
 
Os Specifični cilji Opis št. prijavljeni projekti
Os 1    1b Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja 62
Os 2 4e Spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti 13
Os 3 6c Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine 43
6d Okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja 10
6f Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki 10
Os 4 ETS Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s podbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive 22
    Skupaj 160

 

160 prejetih projektnih predlogov je bilo ovrednotenih na podlagi meril, določenih v Priročniku za ocenjevanje.

28. junija 2017, je Odbor za spremljanje potrdil lestvico štirih razpisov, na voljo tukaj. Odobreno je bilo 27 standardnih projektov.

Podrobnejše informacije o dokumentih razpisov za predložitev standardnih projektov so na voljo na naslednji povezavi.

14. januarja 2019 je bil objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte, ki je zapadel 15. marca 2019. Projektni predlogi so bili ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

Ciljna razpisa za strateške projekte (zaključena razpisa).

Leta 2018 sta bila objavljena dva ciljna razpisa za strateške projekte. 

Prvi ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018, ki je bil odprt od 7. februarija 2018 do 28. marca 2018.

Odbor za spremljanje Programa je dne 25. julija 2018 potom pisnega postopka št. 18 potrdil prednostne lestvice strateških projektov za Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018. Prispelo je 11 projektih predlogov, na odboru je bilo v sofinanciranje odobrenih 8.

Drugi ciljni razpis za strateške projekte št. 06/2018, ki je bil odprt od 4. julija 2018 do 3. avgusta 2018.

Dne 25. okotbra 2018 je Odbor za spremljanje Programa potrdil prednostne lestvice strateških projektov v zvezi s Prednostno osjo 1b - Strateška Tema 2 Kreativna industrija za Ciljni razpis za strateške projekte št. 06/2018. Prispela sta 2 projektna predloga za Prednostno os 1b- Strateška Tema Kreativna industrija, na odboru je bil v sofinanciranje odobren en projekt.

Odbor za spremljanje Programa je dne 18. decembra 2018 potrdil prednostne lestvice strateških projektov v zvezi s Prednostno osjo 3 6c - Strateška Tema 5 Odličnost v turizmu za Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018. Prispela sta 2 projektna predloga, na odboru je bil v sofinanciranje odobren en projekt.