LightingSolutions

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.251.573,92€
Prispevek ESRR:
1.063.837,83€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
60%
Budget: 
1251573.92€
Prispevek ESRR: 
1063837.83€

LightingSolutions

Inovativne rešitve za energetsko u ičnkovito razsvetljavo javnih stavb
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil dolgoročno izboljšati energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, skladno z ukrepi, predvidenimi v akcijskih načrtih občin. Na podlagi čezmejnih strokovnih študij smo predlagali ukrepe za energetsko učinkovitejšo razsvetljavo. Inovativne rešitve so bile izvedene v javnih objektih občin kot primeri dobre prakse. Z izobraževanjem in ozaveščanjem smo dvignili zmogljivost javnega sektorja za zmanjševanje porabe energije.

Povzetek projekta: 

Blažitev podnebnih sprememb in ohranjanje virov energije sta globalna izziva, ki terjata izvajanje konkretnih ukrepov za varčevanje z energijo in krepitev energetske učinkovitosti. Italija in Slovenija ne dosegata ciljev, ki sta si jih v okviru EU zastavili glede zmanjšanja izpustov TPG in krepitve energetske učinkovitosti. Projekt je tako prispeval k spremembi obstoječega stanja z aktivnostmi, ki so izboljšale energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetsko varčno upravljanje in vedenje nasploh. S krepitvijo energetske učinkovitosti na čezmejnem območju smo prispevali k zmanjševanju porabe energije, posledično pa tudi k zmanjševanju izpustov TPG. Izvedli smo tri sklope medsebojno povezanih čezmejnih aktivnosti. Izdelana je bila skupna metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki občinam zagotavlja strokovne podlage za dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih stavbah (šolah) so bili nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave, upravljavce stavb pa smo usposobili za dolgoročno izvajanje upravljanja z energijo. Pilotne rešitve so bile predstavljene širši javnosti kot primeri dobre prakse. Vpeljani so bili programi izobraževanja in ozaveščanja, po eni strani namenjeni usposabljanju za energetsko upravljanje stavb, po drugi pa spodbujanju šolarjev, mladostnikov, uporabnikov in občanov nasploh k smotrnejši rabi energije. Skupno metodološko orodje za načrtovanje in spremljanje ukrepov, izvedeni pilotni projekti ter skupni izobraževalni programi omogočajo izmenjavo znanja in izkušenj, s tem pa prinašajo dodatne pozitivne učinke na področju učinkovite rabe energije na obeh straneh meje.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati projekta so bili: skupno orodje za analizo stanja in varčevalnega potenciala razsvetljave javnih stavb; primerjalna študija energetske učinkovitosti in varčevalnega potenciala razsvetljave na območju ob in partneric; izvedba pilotnih primerov inovativnih izboljšav energetske učinkovitosti razsvetljave v javnih stavbah; izobraževalni programi za spodbujanje energetsko varčnega upravljanja in vedenja. Z rezultati smo okrepili zmogljivost javnega sektorja na čezmejnem območju nasploh za izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe energije in s tem neposredno prispevali h kazalniku programskega rezultata. Z izdelavo skupne metodologije za analizo razsvetljave javnemu sektorju smo priskrbeli orodje za izdelavo strokovnih podlag, nujnih za sprejemanje načrtov in ukrepov za zmanjševanje porabe energije (ANTE idr.). Z izdelavo primerjalne študije razsvetljave smo pridobili podatke za izvedbo pilotnih projektov ter drugih ukrepov, ki jih bodo občine skladno s strateškimi načrti morale izvajati tudi po zaključku projekta. Z izvedbo pilotnih investicij smo prispevali k zmanjšanju porabe energije, s promocijo rešitev kot primerov dobrih praks pa smo znanje prenašali na druge javne institucije in sektorje programskega območja. Z izdelavo in izvedbo izobraževalnih programov dolgoročno krepimo usposobljenost občin in javnih ustanov za uvajanje sistemov energetsko varčnega upravljanja stavb, občane pa spodbujamo k energetsko varčnemu vedenju. Merska enoto kazalnika rezultata OP je število sprejetih Akcijskih načrtov trajnostne rabe energije. Tri občine partnerice so ANTE že sprejele, s predlaganimi aktivnostmi pa so tudi izvedle v načrtih predvidene ukrepe. S prenosom znanja in izkušenj smo k sprejemu ANTE neposredno spodbujali partnersko občino Medea, s promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi pa tudi druge občine čezmejnega območja.

Partner

Vodilni partner

Občina Šempeter-Vrtojba

Goriška
SLO

Projektni partner št.1

Občina Tolmin

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Svet slovenskih organizacij - Confederazione Organizzazioni Slovene

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Comune di Doberdò del Lago - Ob ina Doberdob

Gorizia
ITA

Projektni partner št.5

Comune di Medea

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
LightingSolutions_SLO_2.pdf
( 600 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:58 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Italija in Slovenija ne dosegata ciljev, ki sta si jih v okviru EU zastavili glede zmanjšanja izpustov TPG in krepitve energetske učinkovitosti. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja z aktivnostmi, ki bodo dolgoročno izboljšale energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana dne 1. decembra 2017. Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti,. Organizirana je bila tiskovna konferenca projekta ter uvodno srečanje partnerjev projekta. Za namen komuniciranja o projektu je bil izdelan osnovni promocijski material. Začeli smo s pregledom obstoječih standardov/študij na pilotnih območjih in ostalo tehnično dokumentacijo s področja javne razsvetljave.

Kontakti

Občina Šempeter-Vrtojba

00386 (0) 53351000
Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter – Vrtojba, Slovenija
info@sempeter-vrtojba.si
Nina Fiorelli Derman
nina.fiorelli@sempeter-vrtojba.si

Občina Tolmin

00386 (0) 53819500
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin,Slovenija
info@tolmin.si
Kos Matjaž
matjaz.kos@tolmin.si

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

00386 (0) 53932460
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija
info@golea.si
Mljac Boštjan
bostjan.mljac@golea.si

Svet slovenskih organizacij - Confederazione Organizzazioni Slovene

0039 0403481586
Via del Coroneo 19, 34133 Trieste, Italia
odbor@ssorg.eu
Corva Ivo
ivo.corva@ssorg.eu

Comune di Doberdò del Lago - Ob ina Doberdob

0039 048178108
Doberdò del lago, Via Roma 30, 34070 Doberdò del lago, Italia
comune.doberdodellago@certgov.fvg.it
Romanut Monica
lavoripubblici@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it

Comune di Medea

0039 048167012
Via Torriani 5, 34070 Medea, Italia
comune.medea@certgov.fvg.it
Miglino Anna
affari.generali@com-medea.regione.fvg.it