SUSGRAPE

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.141.089,35€
Prispevek ESRR:
969.925,94€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1141089.35€
Prispevek ESRR: 
969925.94€

SUSGRAPE

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA VINOGRADNIŠTVA S POMOČJO IKT NA ČEZMEJNEM OBMOČJU ITA-SLO
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je spodbujanje razvoja inovacij in implementacija novih tehnologij s strani podjetij in MSP načezmejnem italijansko – slovenskem območju, z razvojem sinergij in s čezmejnim mrezenjem podjetij iz vinskega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT, raziskovalnih središč in univerz ter spodbujanje ekoloških inovacij, ki omogočajo učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjšanje uporabe kemikalij v kmetijstvu.

Povzetek projekta: 

Projektna zamisel je nastala na pobudo vinogradniških podjetij, ki so partnerji tega projekta in želijo razviti nove trajnostne strategije za varstvo rastlin, predvsem za varstvo proti peronospori in oidiju. Projektni partnerji želijo zato ustvariti mrežo čezmejnega sodelovanja, ki bi zajemala 17 podjetij, 2 raziskovalni središči in 1 univerzo (število sodelujo ih subjektov se lahko pozneje poveča), vsi vključeni subjekti pa bi morali sodelovati tako pri razvoju mreže podjetij kot pri razvoju znanstvenih in uporabnih raziskav, da bi skupaj našli inovativne rešitve, ki bi pripomogle k boljšemu delovanju vinogradniškega in kmetijskega sektorja, ter omogočili pozitivne učinke na programskem območju. Namen projekta SUSGRAPE je torej nudenje podpore vinogradniškim podjetjem, ki želijo uporabljati tehnologijo IKT in z njeno pomočjo upravljati svoje vinograde. Predvideva se preizkušanje (in s tem povezano tehnično usposabljanje delavcev) sistema za podporo pri odločanju (SZPO) na področju kmetijstva. Sistem bo vzpostavljen na slovenski in italijanski strani. SZPO bo sestavljen iz sistema za spremljanje stanja okolja, le-ta pa bo povezan z napovednima modeloma, ki bosta prilagojena lokalnim razmeram.Prednosti takega sistema so predvsem zmanjšana uporaba kemijskih snovi za varstvo rastlin, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida pri izvajanju vinogradniških dejavnosti, zmanjšanje porabe vode za namakanje ter izboljšanje pozitivnega učnika na zdravje in kakovosti kmetijskih proizvodov.Projekt SUSGRAPE bo poleg tega proučil možnost uporabe mikrobiološkega znanja na področju kmetijstva, in sicer s pomočjo izvedenih čezmejnih genetskih in mikrobioloških analiz mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti, s katerimi bi postavili temelje tudi za razvoj novih bioloških pesticidov.

Glavni rezultati: 

18 vinogradniških podjetij iz italijanskega Collia, 1 vinogradniško podjetje iz Slovenske Istre, 1 podjetje iz IKT sektorja, 1 raziskovalni center s področju biotehnologije in 1 univerza so preko raziskovalnega centra, specializiranega za prenos tehnologije, vzpostavili mrežo za čezmejno sodelovanje, ki je omogočila: 

 • vzpostavitev in testiranje tehnologije WiForWine SUSGRAPE kot podpornega instrumenta pri upravljanju z vinogradi za vzpostavitev bolj trajnostnih pristopov za varstvo proti peronospori in oidiju.
 • začetek prilagajanja dveh epidemioloških napovednih modelov, ki sta bila razvita v okviru projekta, za varstvo vinske trte proti omenjenim glivičnim boleznim za specifični mikroklimi Collia in Slovenske Istre 
 • narejen je bil prvi pomemben korak v raziskavah združb bakterij, prisotnih na listih vinske trte za potrebe razvoja novih bioloških sredstev za varstvo proti peronospori in oidiju vinske trte.

Organiziranih je bilo 12 izobraževalnih delavnic, v katerih je sodelovalo približno 350 dijakov in študentov: 

 • 5 delavnic je bilo na temo agro-meteorološkim tehnologij spremljanja in modeliranja agronomskih napovedi za varstvo proti glivičnim boleznim vinske trte;
 •  7 delavnic o potencialu mikrobioloških raziskav na področju kmetijstva za razvoj trajnostnih kmetijskih praks.
   

Partner

Partnerstvo SUSGRAPE združuje ključne deležnike na področju raziskav in razvoja v programskem območju (2 raziskovalna centra in univerzo), MSP, ki poslujejo na področju IKT ter vinogradnike in vinarje. 

Po eni strani Univerza na Primorskem in ICGEB (Mednarodni center za genetski inženiring in biotehnologijo), njuno delo koordinira Area Science Park, v sodelovanju z vinogradniki in vinarji, razvijeta raziskovalni projekt s skupno uporabo laboratorijev in medsebojnim začasnim napotovanjem raziskovalcev. Hkrati se »mlada« Univerza na Primorskem poslužuje know-howa in ugleda, ki ga prinaša sodelovanje z ICGEB, inštitutom, ki predstavlja mednarodni primer odličnosti pri raziskovanju in izobraževanju na področju genetskega inženiringa in biotehnologij.

Po drugi strani razvijata Univerza na Primorskem in Primo Principio, njuno sodelovanje koordinira Area Science Park, modele napovedovanja v agronomiji in jih spreminjata v jezik programske opreme na spletni platformi WiForWine SUSGRAPE, s čimer je vinogradnikom in vinarjem, ki preskušajo modele napovedovanja, olajšano dostopanje do vsebin.

Primorska gospodarska zbornica iz Kopra in Area Science Park izvajata in koordinirata vse aktivnosti komunikacije in promocije projekta ter obveščanja o rezultatih.

Kompetence, ki jih prispevajo posamezni partnerji, se tako prepletajo in dopolnjujejo za doseganje skupnega cilja. Poleg navedenega možnost čezmejnega sodelovanja povečuje prednosti, ki jih prinaša projekt za poenotene modele napovedovanja v kmetijstvu na območju, na katerem se poskusno delovanje izvaja (slovenska Istra in Brda v Furlaniji). Navedeni modeli imajo velik čezmejni pomen, 

 • saj bodo model, ki se razvija za Vina Koper, lahko uporabljali vinogradniki vzhodnega dela italijanske obale,
 • model, razvit za Brda na italijanski strani, pa bodo lahko uporabljali vinogradniki iz Brd na slovenski strani.

Tako lahko trdimo, da je SUSGRAPE vzpostavil trajno čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami, MSP na področju IKT ter vinogradniki in vinarji.

Vodilni partner

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Primo Principio Società Cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Primorska Gospodarska Zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.6

Consorzio Tutela Vini Collio

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
SUSGRAPE_SLO_1.pdf
( 588 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:07 )
SUSGRAPE_cartello informativo_ITA-SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Junij, 2020 - 14:54 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt je omogočil podporo 19 podjetjem iz vinarskega sektorja z območja Collio in Slovenske Istre pri sprejemanju tehnologij iz IKT, ki se uporabljajo za upravljanje vinogradov in eksperimentiranje s sistemom za podporo odločanju WiForWine SUSGRAPE (DSS) v boju proti glivičnima boleznima peronospora in pepelasta plesen, kar omogoča okolju bolj trajnostne kmetijske metode predelave.  Prvi pomemben korak je bil narejen tudi na področju mikrobioloških raziskav bakterijske populacije v listih vinske trte, katerih namen je bil pomagati v boju proti peronospori in pepelasti plesni z biološkimi kontrastnimi sredstvi.

DOSEŽENI REZULTATI

Uresničitev DSS – WiForWine SUSGRAPE prek:

 • namestitve in zagona 42 agrometeoroloških nadzornih postaj, ki so energetsko avtonomne in opremljene s sistemom za prenos zbranih podatkov;
 • izvedbe spletne platforme WiForWine SUSGRAPE za upravljanje podatkov skupaj z napovedovalnimi modeli za kmetijstvo.

Ustvarjanje baze podatkov o »mikrobiomu«, ki se nahaja v listih nekaterih sort vinske trte na območju Collio in v Slovenski Istri z izolacijo in shranjevanjem 264 mikroorganizmov pri –80 °C. Opis lastnosti teh mikroorganizmov in oblikovanje podskupine zanimivih sevov z vidika ekološkega nadzora. S preskusi in vitro ter in planta so v »SUS 239« identificirali mikroorganizem, ki kaže možnosti v boju proti dvema boleznima in bi lahko bil podlaga za nadaljnje in poglobljene raziskave.  

POMEN PARTNERSTVA 

Projekt je združil 19 vinogradniških podjetij in 1 informacijsko podjetje, ki so sodelovali v boju proti dvema zelo razširjenima boleznima, ki se pojavljata pri gojenju vinske trte: peronospori in pepelasti plesni. Znanstveno svetovanje je bilo zaupano univerzi, splošno usklajevanje pa raziskovalnemu centru, specializiranemu za prenos tehnologije. Odkritja mikrobiološke raziskave, so rezultat komplementarnosti znanj in laboratorijske opreme med Univerzo na Primorskem in ICGEB.

TRAJNOST REZULTATOV TER NADALJEVANJE AKTIVNOSTI 

Sodelovanje med podjetjem IKT in vinogradniškimi podjetji se nadaljuje tudi po koncu projekta v zasebnem dogovoru, prav tako se nadaljuje znanstveno sodelovanje na področju mikrobioloških raziskav med Univerzo na Primorskem in ICGEB.

Kontakti

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

0039 0403755111
Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
protocollo@pec.areasciencepark.it
Scandella Denis
denis.scandella@areasciencepark.it

Primo Principio Società Cooperativa

0039 0799577782
PortoConte Ricerche Loc. Tramariglio S/N, 07041 Alghero, Italia
primoprincipio@registerpec.it
Longobardi Federico
federico@primoprincipio.it

Primorska Gospodarska Zbornica

00386 (0) 56625830
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
tomaz.moze@pgz-slo.si
Tomaž Može
tomaz.moze@pgz-slo.si

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117599
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
olga.kaliada@upr.si
Matjaž Hladnik
matjaz.hladnik@upr.si

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 04037571
c/o AREA Science Park - Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
administration@pec.icgeb.org
Vittorio Venturi
venturi@icgeb.org

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

00386 (0) 56630105
Šmarska cesta 1, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
sever@vinakoper.si
Jadran Sever
sever@vinakoper.si

Consorzio Tutela Vini Collio

0039 0481630303
Via gramsci 4, 34071 Cormons, Italia
direzione@pec.collio.it
Dario Maurigh
servizioviticolo@collio.it