CROSSIT SAFER

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
44 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 30.09.22
Št. partnerjev: 9
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.932.913,94€
Prispevek ESRR:
2.492.976,83€

The project in numbers

Trajanje: 
44 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 30.09.22
Project progress: 
100%
Budget: 
2932913.94€
Prispevek ESRR: 
2492976.83€

CROSSIT SAFER

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj je bila okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče. Doseženi cilj prispeva k doseganju projektnih ciljev z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano usposobljenostjo enot civilnih zaščit.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta CROSSIT SAFER je bila vzpostavitev institucionalne ravni, sposobne upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem obmoju. Glavni splošni cilj projekta je okrepil zmogljivost institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj prispeva k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in opremljenosti enot civilnih zaščit. Glavni neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni operativni postopki ukrepanja in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne zašite. Neposredno korist imajo vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju civilne zašite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO je bil usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar smo dosegli s podpisom čezmejnega protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč in z oblikovanjem ter izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne zaščite v obeh državah. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne poznajo državnih mej. Za učinkovito in pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je zato nujno potrebno sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev s področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT SAFER je kapitaliziral znanja PP in izkušnje iz drugih EU projektov ter jih nadgradil z novimi, izboljšanimi sistemi za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in vrednotenja škode, ter z izdelavo kartografske programske opreme in aplikacije, ki omogočata souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je okrepljena zmogljivost institucionalnega čezmejnega sodelovanja javnih organov in ključnih deležnikov s področja civilne zaščite pri upravljanju nevarnostnih tveganj na čezmejnem območju. Rezultat smo dosegli z okrepljenim čezmejnim sodelovanjem institucij na področju civilne zaščite s podpisom protokola o sodelovanju za potrebe skupnega ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na programskem območju, s povečano usklajenostjo ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj ter z usposobljenostjo reševalcev in večjo usklajenostjo programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju. Rezultat projekta prispeva k večji usklajenosti preventivnih ukrepov, izboljšani pripravljenosti in odzivnosti enot civilne zaščite na naravne in druge nesreče ter s tem k večji intenzivnosti čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja na področju civilne zaščite in upravljanja nevarnostnih tveganj.

Partner

Vodilni partner

Civilne Zaščite Avtonomna Regija Friuli Venezia Giulia

Udine
ITA

Projektni partner št.1

Občina Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Gasilska Zveza Slovenije

OSR
SLO

Projektni partner št.3

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

GORŠ
SLO

Projektni partner št.4

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Obalno kraška
SLO

Projektni partner št.5

Civilna zaščita Regija Veneto

Venezia
ITA

Projektni partner št.6

Univerza v Padovi

PD
ITA

Projektni partner št.7

Metropolitansko območje Benetk

VE
ITA

Projektni partner št.8

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni dokumenti

Sporazum.pdf
( 7 bytov, published on 6 November, 2023 - 11:09 )
Case Study_Estimate of Canopy Bulk Density.pdf
( 311 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Case Study_Forest Fuel Assessment.pdf
( 296 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Case Study_Interface Fires in Built-up Areas.pdf
( 11 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Crossit Safer Brochure.pdf
( 4 byti, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Crossit Safer Communication and Visibility Plan.pdf
( 238 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Description_New Methodology of Mapping.pdf
( 14 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Newsletter_Final Results 1.pdf
( 6 bytov, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Newsletter_Final Results 2.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Outputs of the Crossit Safer Project.pdf
( 4 byti, published on 23 November, 2023 - 10:25 )
Scientific Paper_Wildland-Urban Interface.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2023 - 10:25 )

Cilji in aktivnosti

1. Okrepiti čezmejno sodelovanje institucij na področju civilne zaščite s podpisom čezmejnega protokola za potrebe ukrepanja v primeru naravnih nesreč in tveganj na programskem območju:

V okviru projekta smo pripravili pregled že obstoječih protokolov in sporazumov med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo na področju sodelovanja civilnih zaščit in drugih reševalnih enot na čezmejnem območju ter na podlagi rezultatov analize izdelali skupni čezmejni protokol za ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, ki vključuje vse zainteresirane institucije in akterje z obeh strani meje. S podpisom protokola smo uskladili preventivne ukrepe, ukrepe pripravljenosti in ukrepe za odziv na naravne nesreče in na ta način izboljšali sodelovanje institucij na področju civilne zaščite na programskem območju.

2. Povečati usklajenost ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj:

Eden od ciljev projekta je bil povečati usklajenost ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju, kar smo dosegli s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj. Za ta namen smo se seznanili z načrti zaščite in reševanja in standardnimi operativnimi postopki za ukrepanja v primeru nesreč na programskem območju. S pomočjo tehnoloških inovacij smo razvili sistem nadzora, komunikacije in alarmiranja v primeru naravnih nesreč, ki omogoča ukrepanje v realnem času. Razvili smo modele za ocenjevanje potresne varnosti, inovativno metodo za mapiranje in oceno rizika gozdnih požarov ter modele za hitro vrednotenje škode.

3. Izboljšati usposobljenost reševalcev in povečati usklajenost programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju:

Ustrezna usposobljenost in opremljenost ekip civilne zaščite in reševalcev je ključnega pomena za učinkovito in usklajeno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju. Za ta namen smo v projektu oblikovali skupne programe usposabljanja, namenjene tako profesionalnim in tehničnim operaterjem civilne zaščite kot tudi prostovoljcem. Izvedli smo tudi niz teoretičnih izobraževanj in praktičnih usposabljanj na terenu, ki so vključevala tudi lokalno prebivalstvo. S temi aktivnostmi smo izboljšali usposobljenost reševalcev in poenotili programe usposabljanja na programskem območju za bolj usklajeno delovanje na terenu v primeru naravnih in drugih nesreč.

Kontakti

Civilne Zaščite Avtonomna Regija Friuli Venezia Giulia

(+39) 040 3771111
Via Natisone 43, 33057, Palmanova, Italia
segreteria@protezionecivile.fvg.it
Aldo Primiero
aldo.primiero@protezionecivile.fvg.it

Občina Ajdovščina

00 386 5 365 91 10
Cesta 5. maja 6a, 5270, Ajdovščina, Slovenija
obcina@ajdovscina.si
Janez Furlan
janez.furlan@ajdovscina.si

Gasilska Zveza Slovenije

00386-1-2419-754
Tržaška Cesta 221,1000, Ljubljana, Slovenija
gasilska.zveza-slo@siol.net
Neža Strmole
neza.strmole@gasilec.net

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

+386 5 30 23 249
Sedejeva Ulica 9, 5000, Nova Gorica, Slovenija
info@geng.si
Simon Vendramin
simon.vendramin@geng.si

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

00386/ 5-7310700
Bazoviška Cesta 13, 6210, Sežana, Slovenija
info@zgrs.si
Blaž Turk
blaz.turk@zgrs.si

Civilna zaščita Regija Veneto

+39 041.279.4780
Via Paolucci 34, 30175, Venezia, Italia
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it
Riccardo Rossi
riccardo.rossi@regione.veneto.it

Univerza v Padovi

+39049 827 5477
Via 8 Febbraio 2, 35131, Padova, Italia
direzione@dicea.unipd.it
Carlo Pellegrino
carlo.pellegrino@unipd.it

Metropolitansko območje Benetk

+390412501176
Palazzo Ca’ Corner San Marco 2662, 30124, Venezia, Italia
europa@cittametropolitana.ve.it
Massimo Gattolin
Massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it

Občina Postojna

00 386 5 728 07 00
Ljubljanska cesta 4, 6230, Postojna, Slovenija
obcina@postojna.si,
Klemen Grilj
klemen.grilj@postojna.si