CROSSIT SAFER

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
44 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 9
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.932.913,94€
Prispevek ESRR:
2.492.976,83€

The project in numbers

Trajanje: 
44 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
2932913.94€
Prispevek ESRR: 
2492976.83€

CROSSIT SAFER

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče. Cilj prispeva k doseganju PC z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano usposobljenostjo enot civilnih zaščit.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna
upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in
podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem obmoju. Glavni splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj bo prispeval k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in opremljenosti enot civilnih zaščit. Glavni neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni operativni postopki ukrepanja in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne zašite. Neposredno korist bodo imeli vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju civilne zašite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO bo usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar bomo dosegli s podpisom čezmejnega protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč in z oblikovanjem ter izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne zaščite v obeh državah. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne poznajo državnih mej. Za učinkovito in pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je zato nujno potrebno sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev s področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT SAFER kapitalizira znanja PP in izkušnje iz drugih EU projektov, ki jih bo nadgradil z novimi, izboljšanimi sistemi za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in vrednotenja škode, ter z izdelavo kartografske programske opreme in aplikacije, ki bosta omogočali souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je okrepljena zmogljivost institucionalnega čezmejnega sodelovanja javnih organov in ključnih deležnikov s področja civilne zaščite pri upravljanju nevarnostnih tveganj na čezmejnem območju. Rezultat bomo dosegli z okrepljenim čezmejnim sodelovanjem institucij na področju civilne zaščite s podpisom protokola o sodelovanju za potrebe skupnega ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na programskem območju, s povečano usklajenostjo ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj ter z usposobljenostjo reševalcev in večjo usklajenostjo programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju. Rezultat projekta bo prispeval k večji usklajenosti preventivnih ukrepov, izboljšani pripravljenosti in odzivnosti enot civilne zaščite na naravne in druge nesreče ter s tem k večji intenzivnosti čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja na področju civilne zaščite in upravljanja nevarnostnih tveganj.

Partner

Vodilni partner

Civilne Zaščite Avtonomna Regija Friuli Venezia Giulia

Udine
ITA

Projektni partner št.1

Občina Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Gasilska Zveza Slovenije

OSR
SLO

Projektni partner št.3

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

GORŠ
SLO

Projektni partner št.4

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Obalno kraška
SLO

Projektni partner št.5

Civilna zaščita Regija Veneto

Venezia
ITA

Projektni partner št.6

Univerza v Padovi

PD
ITA

Projektni partner št.7

Metropolitansko območje Benetk

VE
ITA

Projektni partner št.8

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Cilji in aktivnosti

1. Okrepiti čezmejno sodelovanje institucij na področju civilne zaščite s podpisom čezmejnega protokola za potrebe ukrepanja v primeru naravnih nesreč in tveganj na programskem območju:

V okviru projekta bomo pripravili pregled že obstoječih protokolov in sporazumov med R Italijo in R Slovenijo na področju sodelovanja civilnih zaščit in drugih reševalnih enot na čezmejnem območju ter na podlagi rezultatov analize pripravili skupni čezmejni protokol za ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, ki bo vključeval vse zainteresirane institucije in akterje z obeh strani meje. Namen protokola je uskladiti preventivne ukrepe, ukrepe pripravljenosti in ukrepe za odziv na naravne nesreče, s čimer se bo izboljšalo sodelovanje institucij na področju civilne zaščite na programskem območju.

2. Povečati usklajenost ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj:

Eden od ciljev projekta je povečati usklajenost ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju, kar bomo dosegli s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj. V ta namen se bomo seznanili z načrti zaščite in reševanja in standardnimi operativnimi postopki za ukrepanja v primeru nesreč na programskem območju. S pomočjo tehnoloških inovacij bomo razvili sistem nadzora, komunikacije in alarmiranja v primeru naravnih nesreč, ki bo omogočal ukrepanje v realnem času. Razvili bomo modele za ocenjevanje potresne varnosti, inovativno metodo za mapiranje in oceno rizika gozdnih požarov ter modele za hitro vrednotenje škode.

3. Izboljšati usposobljenost reševalcev in povečati usklajenost programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju:

Ustrezna usposobljenost in opremljenost ekip civilne zaščite in reševalcev je ključnega pomena za učinkovito in usklajeno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju. V ta namen bomo v projektu oblikovali skupne programe usposabljanja, ki bodo namenjeni tako profesionalnim in tehničnim operaterjem civilne zaščite, kot prostovoljcem. Izvedli bomo niz teoretičnih izobraževanj in praktičnih usposabljanj na terenu, ki bodo vključevala tudi lokalno prebivalstvo. S temi aktivnostmi bomo izboljšali usposobljenost reševalcev in poenotili programe usposabljanja na programskem območju za bolj usklajeno delovanje na terenu v primeru naravnih in drugih nesreč.

Kontakti

Civilne Zaščite Avtonomna Regija Friuli Venezia Giulia

(+39) 040 3771111
Via Natisone 43, 33057, Palmanova, Italia
Aldo Primiero

Občina Ajdovščina

00 386 5 365 91 10
Cesta 5. maja 6a, 5270, Ajdovščina, Slovenija
Janez Furlan

Gasilska Zveza Slovenije

00386-1-2419-754
Tržaška Cesta 221,1000, Ljubljana, Slovenija
Neža Strmole

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

+386 5 30 23 249
Sedejeva Ulica 9, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Simon Vendramin

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

00386/ 5-7310700
Bazoviška Cesta 13, 6210, Sežana, Slovenija
Blaž Turk

Civilna zaščita Regija Veneto

+39 041.279.4780
Via Paolucci 34, 30175, Venezia, Italia
Riccardo Rossi

Univerza v Padovi

+39049 827 5477
Via 8 Febbraio 2, 35131, Padova, Italia
Carlo Pellegrino

Metropolitansko območje Benetk

+390412501176
Palazzo Ca’ Corner San Marco 2662, 30124, Venezia, Italia
Massimo Gattolin

Občina Postojna

00 386 5 728 07 00
Ljubljanska cesta 4, 6230, Postojna, Slovenija
Klemen Grilj