Zakonodaja

COM(2017) 543 - Sporočilo Komisije svetu in Evropskemu parlamentu - Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU

Uredbe (Junij 2021):

Reg 2021/1056 - Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod

Reg 2021/1057 - UredbaEvropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013

Reg 2021/1058 - UredbaEvropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu

Reg 2021/1059 - UredbaEvropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje

Reg 2021/1060 - UredbaEvropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

Izvedbeni sklepi Komisije (januar 2022):

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/74 z dne 17. januarja 2022 o določitvi seznama programov Interreg in skupnega zneska skupne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in vsakega od instrumentov Unije za zunanje financiranje za vsak program ter določitvi seznama zneskov, ki se prenesejo med sklopi v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ za obdobje 2021–2027

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/75 z dne 17. januarja 2022 o določitvi seznama programskih območij Interreg, ki bodo prejela podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in instrumentov Unije za zunanje financiranje, razčlenjenega po sklopih in programih Interreg v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“

Sklep EK o odobritvi programa "Interreg VI-A Italija-Slovenija"

Izvedbeni Sklep Komisije C(2022) 5745 z dne 3.8.2022 o odobritvi programa sodelovanja „Interreg VI-A Italija-Slovenija“ - code CCI 2021TC16RFCB034

Priloga I k sklepuC(2022) 5745

Priloga II k sklepu C(2022) 5745