NAT2CARE

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.282.395,50€
Prispevek ESRR:
1.090.036,18€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1282395.50€
Prispevek ESRR: 
1090036.18€

NAT2CARE

Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je bil izboljšati stanje biotske raznovrstnosti na področjih, ki sodijo v območja Natura 2000 za katera so razni partnerji odogovrni. Cilj so izboljšali s pomočjo boljšega skupnega upravljanja ter čezmejnega znanja in sodelovanja. Eden od ciljev projekta je bil tudi ozaveščanje prebivalcev, gospodarskih subjektov, državljanov nasploh in mladih generacij o vrednosti izredne obstoječe naravne dediščine, o ekosistemskih storitvah, ki jih ponuja, in o ponujenih priložnostih.

Povzetek projekta: 

Projekt je obravnaval skupni izziv preprečevanja tveganja fragmentacije, zmanjšanja in izgube biotske raznovrstnosti na območjih treh v partnerstvo vključenih parkov: Prealpi Giulie – Julisko predgorje, Dolomiti Friulane in Triglavskega narodnega parka. Splošni cilj projekta je bil izboljšanje stanja in prisotnosti biodiverzitete v območjih Natura 2000 v pristojnosti projektnih partnerjev in je bil dosežen s posegi na habitatih in vrstah Natura 2000, s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev. Neposredni učinki se vežejo prav na te tri vrste aktivnosti in so: ca. 10.000 ha habitatov z izboljšanim stanjem ohranjenosti, 7 pilotnih aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti, 2 orodji/storitvi razviti za vrednotenje in oglaševanje ekosistemskih storitev in pa dogodki za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva za vsaj 4000 udeležencev. Korist od projektnih aktivnosti so imele organizacije, ki so zadolžene za upravljanje zaščitenih območij, lastniki in uporabniki zemljišč, gospodarski subjekti, končni potrošniki in odločevalci. Pričakovane spremembe so bile v zvišanju ravni stanja ohranjenosti habitatov in vrst. Predviden je bil inovativen pristop pri metodah izvajanja monitoringov, pri identifikaciji in promociji ekosistemskih storitev in pri izvajanju aktivnosti za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva. Potreben je bil tudi čezmejni pristop, saj se vse živalske vrste, ki smo jih monitorirali, z lahkoto gibljejo po čezmejnem območju, kot tudi habitati območji, ki so si med sabo zelo podobni. Projekt je bil inovativen iz vidika enotnega čezmejnega pristopa in doslednih ukrepov pri upravljanju v obeh državah, s skupnimi protokoli.

Glavni rezultati: 

Preko projektnih aktivnosti je prišlo do utrjenega upravljanja ekosistemskih storitev in obnovitve biodiverzitete na območjih, za katera so pristojni projektni partnerji (Parco naturale delle Prealpi Giulie, Triglavski Narodni Park in Parco Naturale delle Dolomiti Friulane). Zvišala se je raven ohranjanja vrst in habitatov N2K, tudi preko pilotnih čezmejnih ukrepov v podporo biotske raznovrstnosti; predlagani ukrepi upravljanja habitatov so izboljšali poznavanje ekoloških pogoje živalskih in rastlinskih vrst, ki so bile predmet študije. Nadzor nad rastlinskimi in živalskimi vrstami s čezmejnimi protokoli je sledil cilju z usklajenimi pristopi v skladu z direktivo o habitatu in pticah in z usklajevanjem na čezmejnih funkcionalnih območjih. Za ovrednotenje in spodbujanje ekosistemskih storitev ter prispevanje k izboljšanju in ovrednotenju le-teh so ukrepi ciljali na odkrivanje čezmejnih ekosistemskih storitev, zlasti v omrežju Natura 2000, in na njihovo ovrednotenje s pomočjo razvoja instrumentov za njihovo merjenje (WebGIS platforma, metodologija PES). Projektni ukrepi so tako prispevali k izboljšanju upravljanja z ekosistemi in spodbujanju obnovitve biotske raznovrstnosti z ekosistemskimi storitvami, izboljšali so celotno ohranitveno stanje habitatov in vrst omrežja Natura 2000 na vključenih območjih ter so se povezali z rezultatskimi kazalniki, ki so specifični za program.

Partner

Vodilni partner

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

Udine
ITA

Projektni partner št.1

Javni zavod Triglavski Narodni Park

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane

Pordenone
ITA

Projektni partner št.3

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.4

NIB - Nacinalni inštitut za biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Biotehniški center Naklo

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
NAT2CARE_SLO.pdf
( 471 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:31 )
Slovensko entomološko društvoSlovensko entomološko društvo
SES_ita_eng_slo.pdf
( 4 byti, published on 28 Januar, 2020 - 11:18 )
Interaktivni atlas vrst in Interaktivni atlas ekosistemovInteraktivni atlas vrst in Interaktivni atlas ekosistemov
copertine slo_final.pdf
( 2 byta, published on 3 Junij, 2020 - 22:47 )
KoledarKoledar
06_PARCO PREALPI GIULIE - Calendario da muro 2020.pdf
( 2 byta, published on 22 Julij, 2020 - 13:49 )
Dokumentarnega filma “NARAVA BREZ MEJA”Dokumentarnega filma “NARAVA BREZ MEJA”
documentario Natura senza confini.pdf
( 150 bytov, published on 22 Marec, 2021 - 14:48 )
Plakat je bil predstavljen italijanskemu društvu za proučevanje sesalcevPlakat je bil predstavljen italijanskemu društvu za proučevanje sesalcev
ATIT_eng_ita_slo_2(1).pdf
( 2 byta, published on 30 Avgust, 2021 - 17:54 )
ČEZMEJNI PRISTOP K OHRANJANJU IN UPRAVLJANJU Z OBMOČJI NATURA 2000ČEZMEJNI PRISTOP K OHRANJANJU IN UPRAVLJANJU Z OBMOČJI NATURA 2000
NAT2CARE 1-1(1).pdf
( 6 bytov, published on 31 Avgust, 2021 - 12:41 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA


Temeljni cilj projekta je bil izboljšati stanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 v pristojnosti projektnih partnerjev z boljšim skupnim upravljanjem, ki bo temeljilo na poznavanju in čezmejnem sodelovanju. Eden od ciljev je bil tudi povečati ozaveščenost o izredni naravni dediščini, ekosistemskih storitvah, ki jih ta zagotavlja in o ponujenih priložnostih med območnimi prebivalci, gospodarstvom, občani na splošno in še posebej med mladimi.


DEJAVNOSTI


Doseženi rezultati projekta so povzeti v sledečem besedilu. Izvedene so bile številne dejavnosti za razvoj skupnih protokolov monitoriranja živali (velikih mesojedcev, kopitarjev, ptic in alpskega kozlička) ter obledeniškega rastlinstva. Uresničeni so bili pilotni ukrepi za upravljanje pomembnih habitatov in opredeljene so bile metodologije za ocenjevanje ekosistemskih storitev. Predlagani ukrepi za upravljanje habitatov so prispevali k okrepitvi znanja in izboljšanju ekoloških razmer za preučevane živalske in rastlinske vrste. V dejavnosti informiranja in ozaveščanja je bilo vključenih okrog 4000 oseb, predvsem študentov in dijakov, tako v Italiji kot v Sloveniji.

Partnerstvo se je izkazalo kot partnerstvo odličnosti zaradi kakovosti izdelanih študij in pomembnosti doseženih rezultatov, ki so postali dediščina mednarodne znanstvene skupnosti (glej pilotni projekt, posvečen alpskemu kozličku).

Metodologija, razvita za monitoriranje rastlinskih in živalskih vrst s čezmejnimi protokoli bo še naprej prispevala k usklajenosti pristopov v Italiji in Sloveniji v skladu z direktivo o habitatih in pticah ter k usklajevanju na funkcionalnih čezmejnih območjih. V projektu izvedeni ukrepi so prispevali in bodo še naprej prispevali k spodbujanju ohranjanja, varovanja in v najresnejših primerih obnavljanja biotske raznovrstnosti s čezmejnimi ekosistemskimi storitvami. Za slednje je bila v skladu s sodobnimi evropskimi študijami razvita metodologija za razvoj orodij za kvantifikacijo in merjenje teh storitev (platforma WebGIS, metodologija PES). PP so izdelali protokole monitoringa in opredelili smernice za čezmejni monitoring vrst tudi po zaslugi dejavnosti na terenu, predvidenih v tem delovnem sklopu. PP so izvajali zlasti monitoring kosca, alpskega kozlička, kozača in velikih mesojedcev ter nadaljevali spremljanje obledeniških habitatov in rastlinskih vrst; zagotovili so tudi aktivno upravljanje območij, primernih za vrste iz reda kur (Galliformes), ter vzdrževanje poti za dostop na območja, primerna za koconoge kure (Tetraonidae). Izvedena so bila vsa v projektu predvidena izobraževanja. Izdelana so bila vsa poročila in urejeni vsi članki za znanstveno objavo. Kar se tiče aktivnosti o ekosistemskih storitvah je bila dejavnost namenjena identifikaciji čezmejnih ekosistemskih storitev, njihovemu kartiranju in ocenjevanju z namenom njihove promocije v perspektivi zagotavljanja učinkovitih orodij upravljanja za zmanjševanje ranljivosti ekosistemov. Dejavnost je potekala na območjih Natura 2000 (N2K), na ozemljih v pristojnosti partnerjev (POV – Posebna območja varstva in POO – Posebna ohranitvena območja). Partnerji so preučili konflikte pri uporabi ekosistemske storitve in ocenili pripravljenost zainteresiranih strani, da se vključijo v celovite ukrepe upravljanja. Projektni partnerji so uskladili in izpeljali  izobraževanja na temo okolja, ozaveščanja šolske populacije, usposabljanja zainteresiranih strani, informiranja širše javnosti.

Glavni outputi projekta

Aktivnosti

Doseženi rezultati

O1.WP3.1

Sofinanciranje 1330 ha habitatov

Vključenih je bilo 17 lokacij Natura 2000 na ozemlju projektnega partnerstva (4 posebna območja varstva – POV in 13 posebnih ohranitvenih območij

– POO ter območij, pomembnih za Skupnost - SIC), ki deloma ali v celoti sovpadajo z  Deželnim

naravnim parkom Julijsko predgorje (PNPG), Deželnim naravnim parkom Furlanski Dolomiti (PNDF) in Triglavskim narodnim parkom (TNP)

O2.WP3.1

Čezmejni pilotni ukrepi v podporo biotske raznovrstnosti

Vzpostavitev spletne platforme za izmenjavo podatkov po spletu v realnem času; izobraževanje in vključevanje lokalnih skupnosti v dejavnosti spremljanja živalstva; spremljanje

in aktivno upravljanje (AU) habitatov v prid kuram in koscu;

spremljanje in AU habitatov za ujede; spremljanje in AU v prid velikih in srednjih plenilcev ter parkljarjev in kopitarjev; spremljanje in AU za alpskega kozlička; čezmejno spremljanje periglacialnega rastlinstva

O1.WP3.2

Storitev WebGIS za promocijo ekosistemskih storitev

 Storitev je bila pripravljena in je delovala ves čas trajanja projekta

O2.WP3.2

Softversko orodje za kvalitativno in kvantitativno vrednotenje ekosistemskih storitev in instrumenti za določanje PES na lokacijah Natura 2000

Softverska oprema se uporablja za: ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in določitev gospodarske vrednosti za izgradnjo sheme plačil za ekosistemske storitve (Payment for Ecosystem Services, PES).

O1.WP3.3

Udeleženci na izobraževalnih in informativnih dogodkih

116 izvedenih aktivnosti za izobraževanje in osveščanje.

Izvedeno je bilo vseh 81 načrtovanih aktivnosti in celo 35 več od začetno predvidenih. 3870 udeležencev je bilo neposredno vključenih v aktivnosti (1530 več od predvidenih 2340 udeležencev) .

Kontakti

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

0039 043353534
Piazza del Tiglio 3, 33010 Resia, Italia
parcoprealpigiulie@cert.spin.it
Stefano Santi
stefano.santi@parcoprealpigiulie.it

Javni zavod Triglavski Narodni Park

00386 (0) 45780200
Ljubljanska Cesta 27, 4260 Bled, Slovenija
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Alenka Mencinger
alenka.mencinger@tnp.gov.si

Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane

0039 042787333
Via Roma 4, 33080 Cimolais, Italia
parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it
Danelin Graziano
direzione@parcodolomitifriulane.it

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

0039 0432558600
Via Palladio 8, 33100 Udine, Italia
di4a@postacert.uniud.it
Filacorda Stefano
stefano.filacorda@uniud.it

NIB - Nacinalni inštitut za biologijo

00386 (0) 59232701
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
tajnistvo@nib.si
Tome Davorin
davorin.tome@nib.si

Biotehniški center Naklo

00386 (0) 42772100
Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
info@bc-naklo.si
Ambrožič Ana
ana.ambrozic@bc-naklo.si