Kapitalizacija

AKTIVNOSTI ZA KAPITALIZACIJO IN KOMUNICIRANJE
RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA ZA DODELITEV DODATNIH SREDSTEV ZA PROJEKTE IZ PREDNOSTI OSI 2

 

Leta 2019 je Odbor za spremljanje programa potrdil dodelitev neporabljenih sredstev v sklopu prednostne osi 2 »Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti« za dosego dveh ciljev:

  1. prispevati v čimvečji meri k doseganju izbranega kazalnika učinka 2.1.1. (Število aktivnih ukrepov za zmanjševanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah);
  2. okrepiti komuniciranje in kapitalizacijo (v nadaljevanju CAP&COM) rezultatov programa.

V ta namen je Organ upravljanja 19. aprila 2019 objavil poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih sredstev za standardne projekte, ki se sofinancirajo iz razpisa št. 02/2016 - Prednostne naložbe 4e. Do predvidenega roka 10. maja 2019 so projekti INTER BIKE II, LightingSolutions, MobiTour in ENERGY CARE prijavili svoj interes in se pozitivno odzvali.

Seznam projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 02/2016, in pripadajočih vodilnih partner- jev, ki so prijavili interes za dodelitev dodatnih sredstev iz programa:

KRATICA PROJEKTA               Ime vodilnega partnerja

INTER BIKE II                      Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria

LightingSolutions                 Občina Šempeter-Vrtojba

MobiTour                              Javni zavod Park škocjanske jame, Slovenija

ENERGY CARE                   Azienda territoriale per l’Edilizia residenziale della Provincia di Trieste

 

V sklopu drugega cilja so projekti prejeli skupno 323.896,75 EUR; s tem zneskom so izvedli vrsto aktivnosti CAP&COM, v katere so vključili tudi strateški projekt CROSSMOBY, ki se je pridružil pobudi, kljub temu da ni prejel dodatnih sredstev.

Predstavniki petih projektov, ki sta jih usklajevala Organ upravljanja in Skupni sekretariat, so začeli izvajati aktivnosti CAP&COM z organizacijo delavnice na temo »Interreg Italy-Slovenia Cap&Com pilot actions to foster a greener Europe«1, ki je potekala v Bruslju 9. oktobra 2019 v okviru Evropskega tedna regij in mest, najpomembnejšega letnega dogodka na temo kohezijske politike na evropski ravni. Ob tisti priložnosti so projektni partnerji s poudarkom na čezmejni razsežnosti in multidisciplinarnem pristopu predstavili svoje aktivnosti in dosežene rezultate za spodbujanje trajnostnega razvoja in bolj zeleno Evropo. Projekti so se osredotočili na pet »zelenih« stebrov, razčlenjenih na naslednje pilotne aktivnosti.

INTER BIKE II2 je predstavil svoj prispevek k 1. stebru »trajnostne multimodalne storitve« s kombinacijo različnih vrst trajnostnega prevoza (kolo + avtobus / kolo + čoln), ki jo je projekt sam spodbudil vzdolž kolesarske poti Adriabike3, da bi zmanjšal vpliv prometa na okolje.

ENERGY CARE4 se je osredotočil na 2. steber »udeležba« in prikazal infrastrukturne ukrepe, ki jih je izpeljal v Italiji in Sloveniji na obmejnem območju in ki so imeli otipljiv in merljiv učinek za zmanjšanje emisij CO2 in porabe energije ter povečanje trajnostne multimodalne mobilnosti.

3. steber »lokalne aktivnosti (v sodelovanju s šolami)« je obdelal projekt MobiTour5, s pomočjo projektnih aktivnosti, ki so spodbudile trajnostno mobilnost v obalnih in zalednih turističnih predelih med Italijo in Slovenijo.

LightingSolutions6 se je osredotočil na 4. steber »zelene inovacije«, saj cilja na izboljšanje energetske učinkovitosti in upravljanja javne razsvetljave ob upoštevanju ukrepov iz Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP).

5. steber »strateško načrtovanje« je bil obdelan v okviru strateškega projekta CROSSMOBY7, ki se usmerja v načrtovanje nove trajnostne čezmejne mobilnosti med Italijo in Slovenijo na lokalni in regionalni ravni in v preučevanje novih storitev trajnostnega čezmejnega potniškega prometa za spodbujanje intermodalnosti.

Razprava in soočenje o petih stebrih, na katere so se osredotočili projekti, sta botrovala dodatnemu napredku pristopa CAP&COM in služila kot izhodišče za izvedbo druge delavnice na temo »Interreg IT-SI CAP&COM in Evropski zeleni dogovor«8, ki je potekala 13. oktobra 2020 v okviru Evropskega tedna regij in mest.

Zaradi izrednih razmer v zvezi s covidom-19 je delavnica potekala v celoti na spletu, projekti pa so vseeno imeli možnost, da prikažejo širšemu virtualnemu občinstvu, kako obravnava tem po stebrih in sodelovanje po pristopu CAP&COM lahko konkretno prispevata k uresničevanju nekaterih ciljev Evropskega zelenega dogovora, to je k svežnju politik, ki jih je predlagala Evropska komisija za dosego podnebne nevtralnosti v Evropi do leta 2050. Projekti, ki so med sabo povezani in se dopolnjujejo, so predstavili rezultate razprave in soočenja o petih stebrih, ki so bili izbrani eno leto prej, ter posamezne izkušnje in pričakovanja za prihodnost; poleg tega so izpostavili, kako se opravljeno delo lahko izkoristi tudi drugje in kako lahko spodbudi zeleno rast in trajnostni razvoj onstran meja programskega območja.

Poleg delavnice so projekti oblikovali tudi virtualno stojnico »Interreg Italy-Slovenia Green Connections«9, na kateri so prikazali, kako je program podprl projekte, ki spodbujajo zelene povezave na celotnem programskem območju in se osredotočajo na zbiranje izkušenj za ozelenitev Evrope.

Kljub izrednim razmeram zaradi covida-19 so projekti 21. oktobra 2020 med Zelenim tednom Evropske unije 2020 priredili skupni čezmejni dogodek na temo »Načrtujmo skupaj«10, ki je potekal na spletu. V interaktivnem pogovoru so bile predstavljene izpeljane aktivnosti CAP&COM in konkretni rezultati projektov z analizo področij in območij, kjer je treba rezultate dodatno razviti s pomočjo nadaljnjega sodelovanja. Ob koncu delavnice je bil na podlagi neposrednih prispevkov udeležencev podan predlog za aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali v prihodnjem programskem obdobju za krepitev čezmejnega sodelovanja na področju »zelenega gospodarstva« in za dodatno ozelenitev vedno bolj povezanega in življenju prijaznega programskega območja.


 


Skupinski posnetek delavnice »Interreg Italy-Slovenia Cap&Com pilot actions to foster a greener Europe« - Bruselj, 9. oktobra 2019