Prednostne naložbe

Prednostne naložbe in posebni cilji

Programi, ki se izvajajo v okviru kohezijske politike prispevajo k izvajanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast v prid teritorialni, gospodarski in socialni koheziji.
V ta namen je bil zasnovan skupni strateški okvir, ki vsebuje vodilna načela za izvajanje ukrepov, ki se financirajo s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI)  in določa 11 tematskih ciljev (TC), neposredno povezanih s prioritetami strategije Evropa 2020 . Obenem so v skupnem strateškem okviru navedene tudi t. i. prednostne naložbe (PN) .

V okviru programa so bili v skladu s tematsko koncentracijo določeni 4 tematski cilji in 6 prednostnih naložb. Splošni cilj programa pa je »Spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in kohezivnega življenjskega okolja«.

V okviru programa so ravno tako določene štiri prednostne osi z ustreznimi posebnimi cilji (PC), skladno s potrebami in izzivi programskega območja.

 

                                            


Prednostna os 1 Prednostna os 2 Prednostna os 3 Prednostna os 4


Prednostna os 5: Tehnična pomoč

Posebni cilj 5. osi je sledeči:

PC 5.1.: Zagotoviti učinkovito vodenje in izvajanje programa.

Pričakovani rezultat
-     Učinkovito vodenje programa v obdobju 2014-2020.
-     Okrepljena sposobnost upravičencev in kandidatov za predložitev in učinkovito izvajanje projektov, skladno s cilji in rezultati programa.  


Horizontalne teme

Poleg tematske osredotočenosti na izbrane tematske cilje, so bile določene druge medsektorske komplementarne teme, ki bodo obravnavane v okviru specifičnih ukrepov posameznih prednostnih osi:
•     Informacijske in komunikacijske tehnologije: prizadevanje za inovativnost in konkurenčnost na področjih, ki jih obravnava programska strategija;
•     MSP: MSP in podjetniški sektor na programskem območju se upoštevajo kot posebni cilj, kateremu bodo namenjeni specifični ukrepi;
•     Izobraževanje ukrepi za izboljšanje kompetenc človeškega kapitala, brez katerih bi bili pričakovani rezultati številnih ukrepov neuresničljivi;
•     Socialna vključenost: spodbujanje aktivnosti ranljivih skupin, skladno z načeli enakih možnosti in nediskriminacije;
•     Zaposlovanje za vključujočo rast, ki spodbuja predvsem zaposlovanje mladih.