Cilji

CILJI PROGRAMA

Da bi se odzval na obstoječe potrebe in izzive programskega območja, ima program naslednje poslanstvo: »Boljše čezmejno sodelovanje za izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva in varovanje ter promocija kulturne in naravne dediščine, usmerjenih v podnebno nevtralnost na programskem območju za trajnostno, inovativno in vključujočo rast«.

V skladu z logiko tematske koncentracije uredbe, se program osredotoča na naslednje cilje:

 

Cilj politike (CP)

Specifični cilj (SC)

Tipologija projektov

CP 1 -  Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT

SC 1 - Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

 

STANDARD

kapitalizacija

CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 

SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

STANDARD

kapitalizacija

SC 6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

STANDARD

kapitalizacija

SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

STANDARD

kapitalizacija

 

STRATEŠKI (POSEIDONE)

CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

 

SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

STANDARD

kapitalizacija

SPF

STRATEŠKI (ADRIONCYCLETOUR in Geopark matičnega Krasa)

ISO 1 –  Boljše upravljanje sodelovanja

ISO 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani,

akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

STANDARD

kapitalizacija

ISO 1.(c) -  Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi  (people-to-people)

AKCIJE PEOPLE-TO-PEOPLE