Programsko obdobje 2021 - 2027

Po objavi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija 29. in 30. maja 2018 predstavila zakonodajne predloge, povezane s kohezijsko politiko 2021-2027. (Zakonodaja)

Za uveljavljanje tematske osredotočenosti je bilo enajst tematskih ciljev, ki so se uporabljali v kohezijski politiki 2014-2020, nadomeščenih s petimi politično začrtanimi cilji:

  • Pametnejša Evropa - inovacije, digitalizacija, pametni gospodarski razvoj
  • Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa – izvajanje Pariškega sporazuma, vlaganje v energetski prehod in obnovljive vire ter boj proti podnebnim spremembam
  • Bolj povezana Evropa - strateška prometna in digitalna omrežja
  • Bolj socialna Evropa - izvajanje evropskega stebra socialnih pravic (zaposlovanje, izobraževanje, socialna vključenost in enakopraven dostop do zdravstvenega varstva)
  • Evropa bliže državljanom – podpora lokalno vodenim strategijam in trajnostnemu razvoju

Osnutek uredbe INTERREG obsega dva specifična cilja za evropsko teritorialno sodelovanje:

  • boljše upravljanje Interrega;
  • varnejša Evropa.