Celostna Teritorialna Naložba - CTN

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 je sprejela Evropska komisija s Sklepom C(2015)9285 z dne 15. 12. 2015. V PS je določena Celostna Teritorialna Naložba (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba s sredstvi v višini 10.000.000 evrov (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim italijanskim sofinanciranjem) in je EZTS GO odgovoren Posredniški Organ (PO) za izvajanje CTN.

Dne 17. septembra 2014 je delovna skupina (Task Force) Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija dodala CTN v Operativni program Slovenija-Italija 2014-2020 ter tako omogočila izvedbo dveh pilotnih projektov, ki naj bi se financirali prek EZTS GO: Projekt za "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča".

Za pravilno vodenje in okrepitev delovanja združenja so bile ustanovljene Čezmejne delovne skupine (task force), ki bodo skrbele za vzpostavitev oziroma vodenje dveh pilotnih dejavnosti.

Za Čezmejno delovno skupino za pilotno dejavnost "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" se imenuje osebje iz tehničnih služb Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica in Občine Šempeter-Vrojba. Predstavniki bodo skrbeli za koordinacijo med vodstvom EZTS GO in posameznimi občinami pri izbiri strokovnega kadra ter morebitno vključevanje strokovnih kadrov iz občinskih uprav, ki bodo pripravili projekte za izvedbo, podrobne projekte in ostale z zakonom predpisane dokumente.

Za Čezmejno delovno skupino za pilotni projekt "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" se imenuje osebje, in sicer iz Zdravstvenega podjetja Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", iz Splošne bolnišnice Franca Derganca in iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo skrbelo za vzpostavitev in vodenje čezmejnih dejavnosti pilotnega projekta v dogovoru z upravo EZTS GO in ostalimi pristojnimi organi in deležniki.

Čezmejne delovne skupine bodo tesno sodelovale z odbori, ki jih pilotni dejavnosti zadevata. “Odbor za urbanizem” bo skrbel za koordinacijo dejavnosti z “Odborom za sport” in “Odborom za kulturo” glede pilotne dejavnosti "Čezmejni naravni park Isonzo Soča", medtem ko bo “Odbor za zdravstvo” skrbel za koordinacijo dejavnosti z “Odborom za urbanizem” glede pilotne dejavnosti "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev". S tako oblikovanim predlogom je zagotovljena zadostna prožnost pri vodenju dveh pilotnih projektov, pri čemer se daje več odgovornosti odborom in se okrepi komunikacija in skupno vodenje projektov med EZTS GO in občinami ter EZTS GO in zdravstvenimi organizacijami.