Organi in službe

V skladu s členi 21-25 Uredbe (EU) št. 1299/2013 so za vodenje programa pristojni sledeči organi oz. strukture:


Organ upravljanja

Organ upravljanja (OU), je odgovoren za upravljanje, izvajanje in spremljanje programa v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

Kontakti >


Organ za potrjevanje

Organ za potrjevanje (OP) je odgovoren za certificiranje izdatkov in pripravo zahtevkov za plačilo, ki bodo predloženi Evropski komisiji. Opravlja izplačila upravičencem;

Kontakti >


Revizijski organ

Revizijski organ (RO) je odgovoren za preverjanje učinkovitosti delovanja sistema upravljanja in nadzora. Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav članic, ki sodelujeta v programu;

Kontakti >


Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje (OS), ki je odgovoren za nadzor in spremljanje izvajanja programa in izbiro operacij ter zagotavlja učinkovitost in kvaliteto izvajanja programa.

Task Force Slovenija - Italija 2014-2020 je začasna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic - Slovenije in Italije, ustanovljena za namen priprave Operativnega programa Slovenija - Italija 2014-2020. Naloga Task Force, s svojim poslovnikom, je priprava dokumentacije, potrebne za pričetek izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020. Task Force je zaključila svojo nalogo z odobritvijo Programa sodelovanja s strani Komisije dne 15. decembra 2015.

Sestava Odbora za spremljanje programa (v angleškem jeziku) >

Poslovnik Odbora za spremljanje programa (v angleškem jeziku) >

Sklepi sprejeti na srečanjih>


Posredniški organ GECT GO / EZTS GO

Posredniški organ (PO) je odgovoren za vodenje in izvajanje celostnih teritorialnih naložb (ITI). Vloga in funkcije posredniškega organa GECT GO / EZTS GO so opisani v 4. Poglavju programa;

Kontakti >


Skupni sekretariat

Skupni sekretariat (SS): pomaga OU in OS pri izvajanju njunih nalog.

Kontakti >


Predstavniki držav članic

Predstavniki držav članic (DČ) so nacionalni/deželni organi.
 

Slovenska info točka in italijanske deželne podporne strukture

Nudijo informacije potencialnim upravičencem na območju v njihovi pristojnosti

Kontakti >


Prvostopenjska kontrola

Prvostopenjska kontrola preverja izdatke, o katerih upravičenc poročajo.

Kontakti >