Trenutno stanje

V zvezi z novim Programom sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 je Organ upravljanja sedanjega programa predlagal, da se ta točka uvrsti že na dnevni red 9. in 10. seje Odbora za spremljanje, ki sta potekali oktobra in decembra 2018.

Predstavnica Evropske komisije pri Odboru za spremljanje je na 11. seji maja 2019 opisala usmerjevalni dokument za pripravo Programa INTERREG 2021-2027, ki ga je oblikoval Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije, z naslovom “Border Orientation Paper-Italy- Slovenia” (BoP).

Predstavnica GD Regio je pozvala Odbor, naj čim prej aktivira postopek programiranja 2021-2027.

Delovna skupina za programiranje, ki jo sestavljata delegaciji dveh Držav članic (z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko Krajino in deželo Veneto) in Slovenijo, je bila ustanovljena jeseni 2019 in se je formalno sestala 12. novembra 2019. Zaradi nastanka in trajanja izrednih razmer pandemije COVID-19, se je delovna skupina v  teku leta 2020 in 2021 sestala v obliki videokonferenc (glej seznam sestankov v priponki, v spodnjem delu strani).

Na srečanjih se je sklenilo sledeče:

 • Potrdilo o imenovanju Dežele Furlanije Julijske Kranjine v vlogi Organa Upravljanja (po izbirnem postopku za kandidaturo in daljšem pogajanju z Republiko Slovenijo, je bil OU potrjen julija 2020);
 • javno posvetovanje o smernicah novega Programa: 1. faza julija/septembra 2020 in začetek 2. faze (28. junij. 15. avgust 2021);
 • zagotavljanje strokovne podpore delovni skupini za pripravo novega Programa (od novembra 2020);
 • opredelitev programskega območja: v skladu s programom 2014-2020;
 • opredelitev programskih finančnih sredstev za skupno 88 milijonov evrov (od tega približno 70 milijonov iz ESRR in sofinaciranje v višini 20%);
 • izvedba družbeno-ekonomske analize in analize območja, na podlagi katerih se določijo strateške smernice Programa;
 • dogovor o tematski koncentraciji za strateške smernice Programa, ki je regulativna obveznost in ki predvideva dodelitev prispevka v višini 60% za prednostno naložbo (PN) 2 (“Zelenejša Evropa”) in (PN) 4 (“Bolj vključujoča socialna Evropa”) in izbire še do največ dveh PN;
 • priznanje strateškega pomena za programsko območje Evropske prestolnice kulture 2025 Nove Gorice-Gorizia, v kolikor gonilna sila za razvoj;
 • opredelitev operacij strateškega pomena, ki jih je treba izvajati v okviru programa s pristopom top-down;
 • izvajanje čezmejnega postopka SOP (Strateška okoljska presoja), ki se je začel februarja 2021 s prvo fazo (scoping), usmerjeno v pridobitev okoljskih navedb za vključitev v Okoljsko poročilo iz strani pristojnih okoljskih akterjev. Predhodno poročilo scoping-a je bilo dokončano oktobra 2021;
 • opredelitev razdelkov programa in končna odločitev o dodelitvi finančnih sredstev programa (marec 2022).

Program je bil poslan Evropski komisiji v odobritev 7. aprila 2022.

Po fazi pogajanj z Evropsko komisijo je bil program potrjen s Sklepom EK C(2022) 5745 z dne 3. avgusta 2022  (https://www.ita-slo.eu/sl/programiranje-2021-2027/programski-documenti )

Na tej točki se postopek mednarodnega načrtovanja preide v fazo izvajanja programa https://www.ita-slo.eu/it/programming-period-2021-2027/open-calls-2021-2027

 

Srečanja in sklepi TF (samo v angleščini)

 

Glede trenutnega stanja faze izvedbe si oglejte razdelka "Programski dokumenti" in "Razpisi"