ISONZO-SOČA

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
48 mesecev
Začetek: 01.04.17
Konec: 30.11.22
Št. partnerjev: 1
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
5.000.000,00€
Prispevek ESRR:
4.250.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
48 mesecev
Start / End: 
01.04.17 to 30.11.22
Project progress: 
100%
Budget: 
5000000.00€
Prispevek ESRR: 
4250000.00€

ISONZO-SOČA

Čezmejni park Isonzo-Soča
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
ITI
Splošni cilj projekta: 

Namen projekta je bil ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da se poveča privlačnost območja za turizem in rekreacijo.
 

Povzetek projekta: 

S projektom smo hoteli okrepiti promocijo in tudi prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je bil tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je bila predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki oblikujejo čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa je območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa smo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev. 


V okviru projekta smo predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Do leta 2021 so se izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se bo izboljšala uporabnost ozemlja ter povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

 

SKUPNO NAČRTOVANJE ČEZMEJNEGA OBMOČJA 

 

EZTS GO lahko pri izgradnji infrastrukture v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastil za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je bil tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin. 

 

KAKO NAPREDUJEMO?

 

DELA

 

1. Sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi - Kamp Vrtojba. 
Pogodba je bila podpisana 25. 3. 2019.
Dela so bila redno zaključena 23.10. 2019. Infrastruktura je pridobila uporabno dovoljenje in potrjen je bil končni proračun. 

kamp vrtojba_1_0.jpg     kamp vr_0.jpg

00 vrtojba (1)_0.jpg  01 vrtojba (1)_0.jpg

2. Sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave. 
Ponudbe, ki so bile predložene v zvezi z javnim razpisom, objavljenim 19. 12. 2018, niso bile sprejemljive.
Mestna občina Nova Gorica je modificirala projekt za izvedbo del. Razpis je bil ponovno objavljen 12. 7. 2019. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 17. 10. 2019. Dela so se začela redno, 21. 10. 2019. 

Dela 2. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

  Brv_foto_Klub_Zagon_009.width-750.jpg 

 

 

3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji - Trg Evrope.

Izgradnja poti za pešce in kolesarje od Solkana, ob ulici degli Scogli in Kolodvorski poti prek Trga Evrope do Erjavčeve ulice.  

Dela 3. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

  EZTS_ČKP_028_0.jpg


4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelske ulice)

zgradnja kolesarske in peš poti vzdolž reke Soče in prečne povezave med Škabrijelovo ulico (via San Gabriele) in Pevmskim mostom.  

Prva kolesarska pot povezuje Solkan prek ulice degli Scogli vse do Pevmskega mosta in se nadaljuje po ulici Cordaioli do brvi za pešce v Stražicah. Gre torej za goriški del kolesarske poti, ki je v Deželnem krajinskem načrtu označena kot FVG 5 “Soška kolesarska pot”, in se od brvi v Stražicah nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine goriške pokrajine vse do Gradeža.  

Druga kolesarska pot povezuje Škabrijelovo ulico (via San Gabrijele) s Pevmskim mostom prek ulice Generala Scodnika, ulice Brass in drevoreda XX. septembra. Ta kolesarska pot predstavlja povezavo v smeri vzhod-zahod, kakor je bilo tudi predvideno v Strateškem načrtu za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča.  

Dela 4. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

EZTS_CKP_116_1-min.width-748.jpg

 

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo- Soča

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča je zajel celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt je predvidel povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega je predlagal, da bi se ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot "kolesarsko obvoznico" za vsakdanje premike. 
Strategija je upoštevalan ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

00 immagine mappa_0.png

Priprava strateškega načrta za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča
Poročilo A- Analize
Poročilo B- Predlog umestitve v prostor 

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je bil povečana prepoznavnost novonastale urejene turistično-rekreacijske destinacije na območju treh mest EZTS GO. Posamezni rezultati, ki smo jih v okviru izvedbe projekta nameravali doseči, so naslednji:

- celostno čezmejno omrežje kolesarskih in pešpoti in poenotenje turistične destinacije; Vers. UOI 1/2016 13 - naložbe, usmerjene v nastanek in promocijo nove turistične destinacije in nove turistične ponudbe, v skladu z enotno vizijo Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča;

- povečana prepoznavnost čezmejnega območja kot celostne turistične destinacije za prijetno preživljanje prostega časa;

- celostna tržna strategija, ki bo zaradi celostne priprave na območju treh mest bolj učinkovita od ločenih strategij za posamezno mesto;

- povečano število obiskovalcev zaradi sinergij skupnih turistično-promocijskih aktivnosti in trajnostnih investicij, izvedenih na območju treh mest;

- povečana dostopnost do in znotraj Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča tudi s strani oseb z zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi.

Partner

Vodilni partner

GECT GO

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

ISONZO_SLO.pdf
( 599 bytov, published on 26 Julij, 2018 - 12:57 )

Kontakti

GECT GO

0039 3664388204
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy
info@euro-go.eu
Tomaž Konrad
tomaz.konrad@euro-go.eu