WALKofPEACE

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.11.18
Konec: 30.04.22
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.893.176,00€
Prispevek ESRR:
2.459.199,60€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.11.18 to 30.04.22
Project progress: 
61%
Budget: 
2893176.00€
Prispevek ESRR: 
2459199.60€

WALKofPEACE

Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena kot skupno dediščino programskega območja v okviru krovne destinacijske znamke in posebne destinacije Poti miru med Alpami in Jadranom. Spodbuditi povezovanje, nadgradnjo in razvoj nove trajnostno in kulturno usmerjene turistične ponudbe, utemeljene na atraktivnih predstavitvah dediščine PSV in tematskih poteh.

Povzetek projekta: 

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine PSV izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine PSV ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Izvedene bodo študijske aktivnosti, pripravljene nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini PSV. Izvedene bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine PSV bo uvedena krovna destinacijska znamka Poti miru s smernicami za trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Naložbe male vrednosti bodo namenjene ohranjanju dediščine PSV izjemnega pomena.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati projekta bodo: študije čezmejne dediščine PSV in predstavitve izbranih rezultatov; ciljno usmerjeno usposabljanje in mreženje, namenjeno spodbujanju turistične valorizacije dediščine PSV, za turistične ponudnike, organizacije idr. deležnike; nove razstave o dediščini PSV ter tematski kulturni, spominskih dogodki in konference; nova čezmejna krovna destinacijska znamka Poti miru med Alpami in Jadranom z “brandbook”-om in smernicami za skupno trženje dediščine PSV; upravljavske smernice za traso poti Bovec-Trst; pobude za razvoj novih turističnih storitev in ponudbe; skupna spletna stran destinacije Poti miru in gradiva za promocijo dediščine PSV; prenovljene ter na novo urejene in označene tematske poti in info-točke; nadgrajena in nova informacijska središča s sodobnimi IKT in multimedijskimi predstavitvami dediščine PSV; obnovljeni objekti, muzeji, spomeniki idr. dediščina PSV izjemnega pomena na območju programa. S čezmejnim sodelovanjem pri doseganju navedenih rezultatov bomo: (1) ohranili dediščino PSV izjemnega pomena, (2) pripravili atraktivno interpretacijo in predstavitve dediščine PSV, (3) močno okrepili prepoznavnost in promocijo skupne dediščine v okviru čezmejne znamke in destinacije Poti miru; (5) spodbudili krepitev in razvoj čezmejne turistične ponudbe v okviru integralnega produkta Poti miru. S tem bomo povečali (a) stopnjo čezmejne povezanosti na področju trajnostnega vrednotenja dediščine PSV ter (b) število pričakovanih obiskovalcev na celotnem območju programa ter tako neposredno prispevali k programskemu kazalniku rezultata specifičnega cilja 3.1 kot tudi h kazalnikom učinka PN 6C (C009 in 3.1.1).

Partner

Vodilni partner

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Projektni partner št.1

Regione del Veneto

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Associazione GAL VENEZIA ORIENTALE

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.5

PromoTurismoFVG

Trieste
ITA

Projektni partner št.6

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia
ITA

Projektni partner št.8

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.9

Občina Ragogna

Udine
ITA

Projektni dokumenti

Plakat WALKofPEACEPlakat WALKofPEACE
Interreg_WALKofPEACE_plakat_50×70cm.pdf
( 6 bytov, published on 7 Februar, 2020 - 10:11 )
Letak WALKofPEACELetak WALKofPEACE
Leaflet_WALKofPEACE_web.pdf
( 4 byti, published on 7 Februar, 2020 - 10:11 )
Novičnik - februar 2020Novičnik - februar 2020
Newsletter_februar_2020_SLO.pdf
( 943 bytov, published on 12 Marec, 2020 - 14:43 )
Novičnik - junij 2020Novičnik - junij 2020
Newsletter_junij_2020_SLO.pdf
( 1 byte, published on 11 Junij, 2020 - 13:25 )
Novičnik - september 2020Novičnik - september 2020
Newsletter_Sep_2020_SLO.pdf
( 1 byte, published on 1 Oktober, 2020 - 08:34 )
Novičnik - december 2020Novičnik - december 2020
Newsletter_Dec_2020_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 December, 2020 - 12:07 )
Novičnik - julij 2021Novičnik - julij 2021
Newsletter_julij_2021_SLO.pdf
( 1 byte, published on 15 Julij, 2021 - 10:52 )
Novičnik projekta WALKofPEACE_december 2021Novičnik projekta WALKofPEACE_december 2021
Newsletter_dicembre_2021_SLO.pdf
( 721 bytov, published on 5 Januar, 2022 - 12:28 )

Cilji in aktivnosti

1. Okrepiti znanje in zavest o skupni dediščini prve svetovne vojne na programskem območju s pripravo in izvedbo izobraževalnih programov ter čezmejhnih študij

Z izvedbo študij bomo dopolnili znanje o dediščini PSV, rezultate pa uporabili tudi pri izvajanju izobraževanja in promocije. Pripravili bomo izobraževalne, spominske, kulturne dogodke, konference, razstave in publikacije, namenjene krepitvi zavesti, prepoznavnosti ter specifičnega znanja o dediščini PSV, tudi med pomemembnimi ciljnimi skupinami (npr. novinarji, turistične agencije). Z aktivnostmi mreženja in ciljnega usposabljanja za deležnike ter obstoječe in potencialne ponudnike turističnih produktov, vezanih na dediščino PSV, bomo spodujali razvoj nove turistične ponudbe. S tem bomo povečali št. pričakovanih obiskovalcev dediščine PSV in tako prispevali h kazalniku učinka C009 OP.

2. Spodbuditi razvoj trajnostnega kulturnega turizma z vzpostavitvijo posebne destinacije in znamke Poti miru ter izdelavo orodij za skupno promocijo turističnih produktov

Pripravili bomo smernice za upravljanje čezmejne Poti Miru med Bovcem in Trstom z dolgoročnimi ukrepi za trajnostno vzdrževanje poti in objektov posebnega pomena. Pripravili bomo smernice za skupno trženje dediščine PSV ter v ta namen razvili novo skupno destinacijsko znamko Poti miru, ki bo pokrivala tako območje ob poti sami kot tudi druge »vroče točke« posebnega zgodovinskega pomena na celotnem PO. Za namene promocije Poti miru bomo pripravili nov skupni spletni portal, sodobna IKT orodja in druge promocijske materiale. Za okrepitev trženja bomo spodbudbujali razvoj novih podpornih storitev. S tem bomo povečali št. pričakovanih obiskovalcev dediščine PSV in prispevali h kazalniku učinka C009 OP.

3. Vzpostaviti mrežo zgodovinskih poti in informacijskih točk v okviru znamke Poti miru s prenovo, nadgradnjo in ureditvijo poti, info-točk in spomenikov posebnega pomena

Z izvedbo številnih aktivnosti obnove in nadgradnje obstoječih poti, spomenikov, muzejev in druge dediščine PSV ter z ureditvijo novih informacijskih točk in središč bomo poskrbeli za ohranjanje dediščine izjemnega zgodovinskega pomena ter hkrati okrepili njen turistični potencial. Obnovili in uredili bomo obstoječe in nekatere nove poti ter jih opremili z info-tablami in turistično infrastrukturo. Obnovili bomo spomenike PSV posebenega pomena in muzeje. Uredili bomo nove informacijske točke in centre z inovativnimi predstavitvami dediščine PSV. S tem bomo prispevali h kazalniku učinka 3.1.1 OP: št. izvedenih naložb/storitev za ohranjanje/obnovo kulturne dediščine. 

Kontakti

Posoški razvojni center

00386 (0)5 384 15 00
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, Slovenija
Simon Škvor, Vesna Kozar

Regione del Veneto

0039 (0)41 279 3249 / 3172 / 2689
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 (Lista di Spagna), 30121 Venezia, Italia
Fausta Bressani

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

00386 (0)5 389 01 66
Gregorčičeva ulica 8, 5222 Kobarid, Slovenija
Tadej Koren

Associazione GAL VENEZIA ORIENTALE

0039 (0)421 394 202
Via Cimetta n. 1, 30026 Portogruaro (VE), Italia
Cinzia Gozzo

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

00386 (0)1 470 62 02
Novi Trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Petra Kolenc

PromoTurismoFVG

0039 (0)43 1387 111
Via Locchi 19, 34123, Trieste, Italia
Nicola Reverant

Mestna Občina Nova Gorica

00386 (0)5 335 01 77
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Matej Jakin

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

0039 (0)481 385 227
Via Diaz 5, 3417 Gorizia, Italia
Massimiliano Zamar

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka

00386 (0)31 775 002
Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka, Slovenija
Teja Morelj

Občina Ragogna

0039 (0)43 295 72 55
Via 25 Aprile 2, 33030 Ragogna, Italia
Marco Pascoli