VISFRIM

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 11
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.441,15€
Prispevek ESRR:
2.499.374,96€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
2940441.15€
Prispevek ESRR: 
2499374.96€

VISFRIM

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta VISFRIM je bil podpora učinkovitemu zmanjševanju poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih z razvojem metodologij in tehnoloških orodij, ki so funkcionalna za izvajanje in posodabljanje obstoječih načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO).

Povzetek projekta: 

Programsko območje je občutljivo na poplave in ta trend se bo povečal v prihodnosti zaradi potekajočega intenzivnega procesa urbanizacije in podnebnih sprememb. Projekt VISFRIM je posledično nastal za podporo učinkovitemu zmanjševanju poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih. V ta namen so se v pobudo vključili vladni organi in lokalne skupnosti, da bi upoštevali različna stališča in interese, povezane s tematiko poplav. Podrobneje je enajst partnerjev sodelovalo pri različnih aktivnostih, ki so se izvajale v mednarodnih porečjih rek Soče in Vipave ter v medregionalnem porečju reke Lemene, kar je omogočilo posodobitev kart poplavne nevarnosti na preiskovanih območjih.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati, doseženi s projektom so:

 1. izdelava smernic glede uporabe dronov na čezmejnih območjih (DS 3.1)
 2. izvedba številnih topografskih raziskav v porečju Vipave in Lemene (DS 3.1)
 3. namestitev dveh hidrometričnih postaj za spremljanje v porečju Lemene (DS 3.1)
 4. zbiranje in usklajevanje številnih podatkov v zvezi s poplavami za porečja Lemene in Vipave ter kasnejša objava na interaktivnih spletnih mestih (https://vode.arso.gov.si/visfrim/sl/ ; https://webgis2.cittametropolitana.ve.it/lizmap/index.php/view/map?repository=visfrim&project=Visfrim_Lemene_public ; https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=142; https://co-visfrim.it – DS 3.1 / DS 3.3)
 5. razvoj hidravličnega modeliranja za porečje Vipave (DS 3.1)
 6. razvoj hidravličnega modeliranja za porečje Lemene (DS 3.1)
 7. razvoj programske opreme za analizo stroškov in koristi omilitvenih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti (DS 3.2)
 8. izvedba serije geoloških analiz nekaterih rečnih nasipov znotraj porečja Lemene in posledična izdelava predlogov intervencij (DS 3.2)
 9. izdelava študije za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Vipava (DS 3.2)
 10. izdelava študije za pripravo občinskega akta o plovbi za Mestno občino Nova Gorica (DS 3.2)
 11. razvoj zelenih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) kot negradbeni ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti – Opazovalnica občanov (DS 3.3)
 12. izgradnja štirih manjših ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občinah Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempter-Vrtojba in Postojna (DS 4)

Za več informacij si je možen ogled poročil, ki so na voljo v rubriki "Projektni dokumenti" na spletni strani.

Partner

Vodilni partner

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Metropolitansko območje Benetk

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Direkcija Republike Slovenije za vode

Osrednjeslovenska
ITA

Projektni partner št.5

Agencija Republike Slovenije za Okolje

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.6

Občina Miren-Kostanjevica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.8

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.9

Občina Šempeter-Vrtojba

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

Občina Vipava

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

VISFRIM posterVISFRIM poster
VISFRIM project poster.pdf
( 1 byte, published on 20 Marec, 2023 - 09:30 )
VISFRIM brošuraVISFRIM brošura
VISFRIM_Brochure.pdf
( 2 byta, published on 20 Marec, 2023 - 09:30 )
VISFRIM roll-upVISFRIM roll-up
VISFRIM roll-up.pdf
( 1 byte, published on 20 Marec, 2023 - 09:30 )
VISFRIM promocijski materialVISFRIM promocijski material
Promo_material.pdf
( 10 bytov, published on 20 Marec, 2023 - 09:30 )
Hidravlično modeliranje porečja LemeneHidravlično modeliranje porečja Lemene
WP3.1_Lemene_flood_modelling.pdf
( 12 bytov, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Postavitev vodomernih postaj v porečju LemenePostavitev vodomernih postaj v porečju Lemene
WP3.1_Lemene_gauging_stations.pdf
( 6 bytov, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Tehnično poročilo o izvedenih topografskih raziskavah v porečjih Vipave in LemenTehnično poročilo o izvedenih topografskih raziskavah v porečjih Vipave in Lemen
WP3.1_Topograhical_surveys.pdf
( 10 bytov, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Smernice za čezmejno snemanje z brezpilotnimi zrakoploviSmernice za čezmejno snemanje z brezpilotnimi zrakoplovi
WP3.1_Transboundary_UAS.pdf
( 2 byta, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Hidravlično modeliranje reke VipaveHidravlično modeliranje reke Vipave
WP3.1_Vipava_flood_modelling.pdf
( 3 byti, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Razvoj informacijske platforme za izdelavo kart poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi ukrepov za ublažitev poplavRazvoj informacijske platforme za izdelavo kart poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi ukrepov za ublažitev poplav
WP3.2_Cost_benefit_analysis.pdf
( 3 byti, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Tehnično poročilo - Projektna dokumentacija za Občino VipavaTehnično poročilo - Projektna dokumentacija za Občino Vipava
WP3.2_Flood_mitigation_studies_Vipava.pdf
( 2 byta, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Tehnično poročilo o ureditvi dejavnosti plovbe na reki Vipavi v občini Nova GoricaTehnično poročilo o ureditvi dejavnosti plovbe na reki Vipavi v občini Nova Gorica
WP3.2_Navigation_study_Nova_Gorica.pdf
( 1 byte, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Tehnično poročilo o Opazovalnici občanov – študija primera reke LemeneTehnično poročilo o Opazovalnici občanov – študija primera reke Lemene
WP3.3_CO_Lemene.pdf
( 1 byte, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
Tehnično poročilo o Opazovalnici občanov - SočaTehnično poročilo o Opazovalnici občanov - Soča
WP3.3_CO_Soca.pdf
( 2 byta, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )
InvesticijeInvesticije
WP4_Investments.pdf
( 10 bytov, published on 22 Marec, 2023 - 08:55 )

Cilji in aktivnosti

Cilji projekta so bili:

1. Razvoj metodologij in orodij za skupno zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih

2. Izvedba gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti

V te namene so bile izvedene naslednje naloge:

 1. izdelava smernic glede uporabe dronov na čezmejnih območjih (DS 3.1)

Ta rezultat je namenjen zagotavljanju praktičnih smernic, ki opisujejo običajne postopke, ki jih je mogoče sprejeti za čezmejno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, in sicer operacije, ki vključujejo brezpilotne zrakoplove, ki letijo čez mejo med Italijo in Slovenijo. Dvojne prednosti, ki izhajajo iz čezmejnih operacij brezpilotnih zrakoplovov v okviru projekta VISFRIM, so: izboljšanje modeliranja poplav prek čezmejnih zveznih digitalnih modelov reliefa namesto nacionalnih digitalnih modelov reliefa na mejah; podpiranje spremljanja okolja, na primer za kartiranje poplavljenih neurbaniziranih območij.

 1. izvedba številnih topografskih raziskav v porečju Vipave in Lemene (DS 3.1)

V tem kontekstu je bila dežela Furlanija Julijska krajina vključena v izvedbo več topografskih raziskav za oba čezmejna projekta, da bi izvedla povezavo z že razpoložljivimi informacijami.

Na reki Vipavi je bil izveden topografski posnetek devetnajstih rečnih prerezov. Podrobneje so bile geodetske aktivnosti navezane na predhodne aktivnosti izvedene na reki Soči v letu 2014 v okviru projekta Interreg CAMIS, ter podaljšali nivelmansko linijo od mostu v Gradišču do državne meje.

Poleg tega je bila na porečju reke Lemene določena višinska podporna mreža za naknadne meritve 430 rečnih prerezov. Natančneje, določenih je bilo 112 novih nivelmanskih meril, od katerih jih 35 predstavlja novo povezovalno črto med Pordenonom in Portogruarom. Izhajajoč iz zgoraj omenjene nivelmanske črte, so se nadaljnje meritve visoke natančnosti razširile tudi na: vodomerne postaje, nameščene znotraj porečja Lemene; nekatere postaje za monitoring, ki jih upravlja Konzorcij za melioracije Veneto Orientale.

 1. namestitev dveh hidrometričnih postaj za spremljanje v porečju Lemene (DS 3.1)

Uprava vodnega območja Vzhodnih Alp (AAWA) si je prizadevala za namestitev dveh novih vodomernih postaj v porečju Lemene, katerih podatki so namenjeni:

  • za umerjanje/validacijo simulacijskega modela poplav, ki je bil načrtovan v DS3.1 – Pripravljalne dejavnosti v zvezi z obvladovanjem poplavne ogroženosti, Aktivnost 1 – Postopek zbiranja in usklajevanja obstoječih podatkov, meritev, študij in drugega gradiva, povezanega z zmanjševanjem poplavne ogroženosti;
  • dopolniti spletno platformo za arhiviranje in vizualizacijo podatkov v zvezi s poplavami (kot informacije fizikalnih in socialnih podatkov, rezultati simulacijskih modelov poplav itd.), načrtovano za implementacijo v DS3.3 - Razvoj inovativnega okolja za dvosmerno komunikacijo o poplavni ogroženosti v čezmejnih porečjih, Aktivnost 2 - Izvedba programske arhitekture in izdelava prototipov.
 1. zbiranje in usklajevanje številnih podatkov v zvezi s poplavami za porečja Lemene in Vipave ter kasnejša objava na interaktivnih spletnih mestih (DS 3.1 / DS 3.3)
 1. razvoj hidravličnega modeliranja za porečje Vipave (DS 3.1)

Za reko Vipavo je bilo izvedenih več aktivnosti hidrološkega in hidravličnega modeliranja, na podlagi katerih je bilo doseženo dogovorjeno soglasje med dvema vključenima vodnima organoma (Slovenija: DSRV; Italija: AAWA), da je pretok 100-letne povratne dobe na italijansko-slovenski meji ocenjen v območju med 480 m3/s do 600 m3/s. Ta negotovost se bo v prihodnje zmanjšala z večjim številom hidrometričnih opazovanj in posodabljanjem hidroloških analiz s strani slovenskega partnerja.

 1. razvoj hidravličnega modeliranja za porečje Lemene (DS 3.1)

Za porečje Lemene so bile izvedene različne dejavnosti hidravličnega modeliranja. Prvi doseženi rezultati so bili spodbudni in so opozarjali na potrebo po razširitvi obstoječega znanja z: postavitvijo novih merilnih postaj; izvedbi anket in srečanj z lokalnimi deležniki, katerih cilj je zbiranje koristnih informacij o poplavah; izvedba številnih topografskih aktivnosti za posodobitev geometrije rečnega sistema.

Aktivnosti modeliranja, ki so se izvedle v projektu VISFRIM, se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih z namenom posodobitve slike poplavne nevarnosti za celotno povodje.

 1. razvoj programske opreme za analizo stroškov in koristi omilitvenih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti (DS 3.2)

Interno osebje Vodnega območja Vzhodnih Alp (AAWA) je izdelalo poročilo o metodologijah za kartiranje poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi omilitvenih ukrepov. Na podlagi poročila je bila kasneje razvita ena italijanska platforma.

 1. izvedba serije geoloških analiz nekaterih rečnih nasipov znotraj porečja Lemene in posledična izdelava predlogov intervencij (DS 3.2)

Dežela Veneto je naročila izvedbo serije raziskav na nekaterih rečnih nasipih v južnem delu porečja reke Lemene in zaporedno izdelavo možnih predlogov intervencij, vključno z oceno stroškov.

 1. izdelava študije za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Vipava (DS 3.2)

Za izbrana območja v občini Vipava sta bili s strani zunanjih svetovalcev izdelani hidrološka in hidravlična analiza o izvajanju protipoplavnih ukrepov. Opisi so podani za vse ukrepe, vključno z osnovnimi značilnostmi predlogov (dimenzije, geometrija, lokacija itd.). Vsi predlagani ukrepi so namenjeni zagotavljanju oziroma izboljšanju poplavne varnosti na izbranih območjih ob minimalnem poseganju v struge vodotokov in s tem ohranjanju habitatov in morfologije obstoječih vodotokov.

Izdelana študija je podlaga za določitev potrebnega prednostnega reda protipoplavnih ukrepov in za vložitev vloge za gradbeno dovoljenje.

 1. izdelava študije za pripravo občinskega akta o plovbi za Mestno občino Nova Gorica (DS 3.2)

V okviru projekta VISFRIM (DS3.2 – Razvoj naprednih orodij za oceno poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi ukrepov; Aktivnost 3.2.2 – Analiza stroškov in koristi omilitvenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in priprava ustrezne tehnične dokumentacije) je Mestna občina Nova Gorica naročila izdelavo tehnične dokumentacije za ureditev plovbe na reki Vipavi. Poročilo analizira predmetno območje in zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na možnost plovbe, vključno s poplavljanjem reke. Ta analiza je osnova za: načrtovanje dejavnosti plovbe in njenega režima; določitev območja plovbe in vstopno/izstopnih točk. Dokument kot tak predstavlja strokovno podlago za pripravo akta lokalne skupnosti o plovbi na območju občine.

 1. razvoj zelenih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) kot negradbeni ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti – Opazovalnica občanov (DS 3.3)

Dejavnosti, vključene v ta DS, so namenjene izvajanju Opazovalnice občanov znotraj študij primerov, prek katerega bi lahko dosegli večjo vključenost prebivalstva v procese upravljanja voda z izkoriščanjem potenciala zelenih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Konkretno se to poročilo nanaša na aktivnosti, izvedene v italijanski (porečje Lemene) in slovenski študiji primera (porečje Soče): dejavnosti ozaveščanja in specifikacije zahtev; načrtovanje programske arhitekture in izdelava prototipov; implementacija Opazovalnice občanov v pilotnem projektu in analiza povratnih informacij državljanov.

 1. izgradnja štirih manjših ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občinah Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Postojna (DS 4)

Gradbeni ukrepi so bili zasnovani tako, da zmanjšujejo vplive na okolje, hkrati pa zmanjšujejo poplavno ogroženost. Zlasti so bili uporabljeni naravni in trajnostni materiali (lokalni les in kamen), obstoječa infrastruktura pa je bila obnovljena, kjer je bilo to mogoče in ekonomsko primerno.

Za več informacij si je možen ogled poročil, ki so na voljo v rubriki "Projektni dokumenti" na spletni strani.

Kontakti

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

+39041714444
Cannaregio 4314, 30121, Venezia, Italia
segreteria@adbve.it
Ferri Michele
michele.ferri@distrettoalpiorientali.it

Metropolitansko območje Benetk

+39 041 2501493
San Marco 2662, 124, Venezia, Italia
europa@cittametropolitana.ve.it
Pierluigi Marano
pierluigi.marano@cittametropolitana.ve.it

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

+390403774169
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
difesasuolo@regione.fvg.it
Marco Lipizer
marco.lipizer@regione.fvg.it

Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

0412792357
Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia 3901, 30123, Venezia, Italia
difesa.suolo@regione.veneto.it
Valentina Bassan
Valentina.bassan@regione.veneto.it

Direkcija Republike Slovenije za vode

+386 1 478 3100
Hajdrihova ulica 28c, 1000, Ljubljana, Slovenija
gp.drsv@gov.si
Rok Penec
visfrim.drsv@gov.si

Agencija Republike Slovenije za Okolje

+386 1 478 40 00
Vojkova 1b, 1000, Ljubljana, Slovenija
gp.arso@gov.si
Nejc Pogačnik
nejc.pogacnik@gov.si

Občina Miren-Kostanjevica

+386 5 330 46 70
Miren 137, 5291, Miren-Kostanjevica, Slovenija
tajnistvo@miren-kostanjevica.si
Nevenka Vuk
nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Mestna Občina Nova Gorica

,+386 5 3350 111
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
mestna.obcina@nova-gorica.si
Mateja Zoratti
Mateja.zoratti@nova-gorica.si

Občina Postojna

+386 (0)5 7280 700
Ljubljanska cesta 4
obcina@postojna.si
Anita Kranjc
anita.kranjc@postojna.si

Občina Šempeter-Vrtojba

00386 (0) 5 335 10 00
Trg Ivana Roba 3a, 5290, Šempeter-Vrtojba, Slovenija
info@sempeter-vrtojba.si
Nina Fiorelli Derman
nina.fiorelli@sempeter-vrtojba.si

Občina Vipava

+386 (0)5 364 34 10
Glavni trg 15, 5271, Vipava, Slovenija
obcina@vipava.si
Božidar Lavrenčič
bozidar.lavrencic@vipava.si