CONA

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
40 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 31.12.20
Št. partnerjev: 3
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.439.634,00€
Prispevek ESRR:
1.223.688,90€

The project in numbers

Trajanje: 
40 mesecev
Start / End: 
01.09.17 to 31.12.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1439634.00€
Prispevek ESRR: 
1223688.90€

CONA

Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko morje
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta je varstvo in izboljšanje varovanja vodnega ekosistema in biotske pestrosti za trajnostni razvoj projektnega območja, kar prispeva k programskemu specifičnemu cilju. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev z uporabo najsodobnejših spoznanj na evropskem nivoju, ki bodo prinašali konkretne rezultate na čezmejnem območju.

Povzetek projekta: 

Čezmejno območje SLO-IT je z vidika biotske pestrosti med najbogatejšimi in najbolje ohranjenimi v Evropi. Partnerji v projektu CONA so za varstvo tega skupnega bogastva združili svoja prizadevanja, saj se zavedajo, da narava ne pozna meja. Stalno onesnaževanje voda je privedlo do takih sprememb v vodnem ekosistemu, da se je vzpostavilo tako ravnovesje, ki je škodljivo za biološko življenje. Potok Koren ima trenutno slabo kakovostno stanje, kar povzroča negativen vpliv na kakovost reke Soče. Glavni cilj projekta je bil izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj in nadaljnji razvoj človeštva. Projekt se je osredotočal na porečje potoka Koren, ki predstavlja del porečja reke Soče in se na zavarovanem območju otoka Cona“Isola della Cona” izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni posegi na porečju Korna gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda, torej k izboljšanju tako stanja ohranjenosti habitatov kot tudi vrst. Pomemben del projekta je predstavljala predvidena investicija na območju občine Tržič, ki je pomembno vplivala na neposredno zmanjšanje okoljskega pritiska na zavarovano območje otoka Cona, ki je osrednji del naravnega rezervata. Glavni čezmejni učinki na ravni projekta so se pokazali v razvoju in postavitvi čezmejnih meteoroloških postaj, vgrajeni opremi in idejnem projektu o revitalizaciji potoka Korna, kar neposredno vpliva na porečje reke Soče ter naravni rezervat. Vse to predstavlja veliko priložnost za skupno načrtovanje s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri z namenom preprečevanja naravnih in ekoloških tveganj.

Glavni rezultati: 

Glavni projektni rezultat bodo izvedeni posegi za trajnostno zagotavljanje ekosistemskih storitev s pomočjo zelenih tehnologij. Manj odpadne vode v Koren in Jadransko morje bo pozitivno vplivalo na raven stanja ohranjenosti habitatov in vrst. Zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja ter izboljšalo kemijsko-fiziološko stanje voda. Z namenom izboljšanja ekološkega stanja potoka in posledično izliva reke Soče v naravni rezervat “Isola della Cona” se bo vzpostavilo ustrezno ravnovesje. Povečala se bo njegova samočistilna sposobnost in biodiverziteta. Zasnova revitalizacije potoka Koren bo temeljila na zelenih tehnologijah (čistilni jarek in meandrirana struga) ter ekoremediaciji (uporaba naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja). Z revitalizacijo vodotoka bo zagotovljena dolgoročna trajnost in gospodarno upravljanje. Osnovne funkcije ekoremediacije so samočistilne lastnosti ter ohranjaje naravnih habitatov in biološke raznovrstnosti. Z ekoremediacijsko metodo se voda uspešno zadržuje, ustvari nov habitat, očisti ostanke pesticidov in drugih hranil, ki so posledica kmetijskih dejavnosti. S tem varujemo ekosistemska pomembna območja pred onesnaženjem ter sočasno omogočamo sonaravni trajnostni razvoj na čezmejnem območju.

Partner

Vodilni partner

IRISACQUA SRL

Gorizia
ITA

Projektni partner št.1

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CONA_SLO.pdf
( 612 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:30 )
Brošura projekta CONA_Brochure di progetto CONA.pdf
( 5 bytov, published on 7 December, 2020 - 12:54 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni skupni cilj projekta je varstvo in izboljšanje varovanja vodnega ekosistema in biotske pestrosti za trajnostni razvoj projektnega območja, kar prispeva k doseganju programskega specifičnega cilja. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev z uporabo najsodobnejših spoznanj na evropskem nivoju, ki bodo prinašali konkretne rezultate na čezmejnem območju.

 

STANJE IZVAJANJA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA (31.12.2020)

V okviru projekta CONA so partnerji do decembra 2020 zaključili z vsemi predvidenimi aktivnostmi. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

- Izdelava projektne dokumentacije za obnovo razbremenilnikov vzdolž potoka Koren na italijanski strani

- Analiza obstoječega stanja in priprava idejnega projekta s predlogom ukrepov sonaravne ureditve (zelena infrastruktura) ob potoku Koren na slovenski strani

- Izdelava aplikacije za sproten (online) zajem podatkov 

-Razvoj, implementacija in vzdrževanje meteoroloških postaj

Dela v okviru investicij bodo zaključena do 30.8.2020. Aktivnosti v okviru investicijskega dela projekta zajemajo: 

- Vzpostavitev optimalnega sistema zadrževanja prvega padavisnkega vala in minimiziranje prelitih odpadnih voda v potok Koren

- Rekonstrukcija razbremenilnikov ob zaščitenem območju Natura 2000.

Partnerji so decembra 2020 organizirali zaključno konferenco projekta, kjer so širši javnosti predstavili vse rezultate projekta CONA. 

Kontakti

IRISACQUA SRL

0039 0481593124
Via IX Agosto 15, 34170 Gorizia, Italia
segreteria@irisacqua.telecompost.it
Stabile Emanuela
estabile@irisacqua.it

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

00386 (0) 53391100
Cesta 25 junija, Kromberk 1b, 5000 Nova Gorica, Slovenija
info@vik-ng.si
Gorjan Mitja
mitja.gorjan@vik-ng.si

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

00386 (0) 56205770
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, Slovenija
vss@scng.si
Saksida Miran
miran.saksida@scng.si