MUSE

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.09.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.407.133,58€
Prispevek ESRR:
1.196.063,54€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.09.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1407133.58€
Prispevek ESRR: 
1196063.54€

MUSE

Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je bil vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije mestnih in izvenmestnih mobilnosti čezmejnnih lokalnih skupnosti s testiranjem inovativnih storitev, povezanih z električno mobilnostjo ter povečati kompetence javnih organov za celovito načrtovanje trajnostne mobilnosti.

Povzetek projekta: 

Projekt MUSE je združil 6 partnerjev (3 italijanske in 3 slovenske), ter 5 pridruženih partnerjev (3 italijanski in 2 slovenskih), ki so v tesnem sodelovanju prispevali k povečanju energetske učinkovitosti in zmanjševanju emisij CO2 v urbanih in ruralnih skupnostih čezmejnih lokalnih uprav. Univerza v Trstu je kot vodilni partner vodila Univerzo v Ljubljani, deželo Furlanijo Julijsko krajino, Medobčinska teritorialna zveza (UTI) Noncello (Občine Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano in Zoppola), Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske  in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije pri projektnih aktivnostih s ciljem doseganja ciljev projekta. Namen prvega cilja je bil povečanje kompetenc javnih uprav za vključevanje energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti z opredelitvijo smernic in akcijskega načrta. Smernice zagotavljajo metodologijo za umeščanje inovativnih akcij v akcijski načrt za energetsko učinkovitost in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih na področju mobilnosti. Z akcijskim načrtom bodo javne uprave preizkusile to metodologijo v okviru mobilnosti študentov in univerzitetnih delavcev kot testiranje celotne mobilnosti v mestih, zunaj mest in čezmejno. Namen drugega cilja je bil krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in industrije. Cilj projekta je bil ne nazadnje tudi spodbuditi inovativne storitve za mobilnost z nizkimi emisijami CO2 z vključevanjem študentov in univerzitetnih delavcev v pilotne aktivnosti, ki temeljijo na trajnostni mobilnosti (e-mobilnost, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in računalniški sistem za upravljanje in nadzor polnilnic in storitev mobilnosti).

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta so smernice in akcijski načrt za lokalne javne uprave za integracijo elementov energetske učinkovitosti mestne, izvenmestne in čezmejne mobilnosti. S projektom MUSE so javne uprave povečale kompetentnost na področju načrtovanja mobilnosti z manjšim vplivom na okolje, medtem ko so študentje in zaposleni na univerzah imeli na razpolago med izvajanjem pilotnih akcij več storitev trajnostne mobilnosti. Projekt je med izvajanjem pilotnih aktivnosti izvajal in preizkušal rešitve energetske učinkovitosti v mobilnosti z uporabo električnih vozil po logiki mikro-omrežja, proizvodnje energije iz obnovljivih virov, inteligentni nadzor in upravljanja sistemov storitev mobilnosti s podporo IKT. Univerze in raziskovalni centri so izvajali raziskave in študije na področju trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti z namenom zmanjševanja emisij CO2 in energije v prometnem sektorju, medtem ko so javne uprave pridobile inovativne pobude, ki jih predvidevata načrt za energetsko učinkovitost in načrt za trajnostno mobilnost. To sodelovanje je povečalo kompetence in znanja javnih uprav. Razvoj čezmejnih skupnosti, ki omogoča dialog in izmenjavo izkušenj ter informacij med javnimi upravami, raziskovalnimi centri/univerzami in izvajalci prevozov, zagotavlja trajnost doseženih rezultatov in s tem povečuje ozaveščanje javnosti glede okoljsko trajnostnega ravnanja. Prebivalci bodo namreč mogli sprejeti ali krepiti svoje »zeleno« ravnanje na področju mestne, izvenmestne in čezmejne mobilnosti s storitvami mobilnosti z nizkimi emisijami CO2, ki so jih partnerji izvajali in promovirali v okviru čezmejne skupnosti.

Partner

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Trieste
ITA

Oddelek za inženirstvo in arhitekturo (DIA) Univerze v Trstu, vodilni partner projekta MUSE, skrbno spremlja kakovost življenja študentov in zaposlenih in se skladno s tem trudi za izboljšanjem njihove mobilnosti. Multidisciplinarna skupina raziskovalcev, specializiranih za področje prometne ekonomije, inženiringa, družbenih ved in geografije, želi ustvariti bazo podatkov in model, ki bo sposoben oceniti navade uporabe in ponovnega polnjenja električnih vozil, ki bodo v podporu načrtovanju trajnostne mobilnosti. Za dosego tega cilja si akademiki, ki sodelujejo v projektu, prizadevajo tudi za oblikovanje raziskovalnega centra na univerzi, ki bo katalizator in gonilo čezmejnega omrežja na temo promet-energija-okolje.

Projektni partner št.1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA

Trieste
ITA

RAFVG izvaja ukrepe, ki jih je določila Evropska komisija za pospeševanje prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2, zmanjšanje onesnaževanja v mestih, ki ga povzročajo motorji z notranjim zgorevanjem in povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, s čimer prispeva k ciljem za zaščito okolja in podnebja, določenih za leto 2020 in naprej. V projektu MUSE bo RAFVG podprla osnutek smernic v zvezi z vključevanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) in ukrepov načrta trajnostne urbane mobilnosti (SUMP) na področju energetske učinkovitosti in trajnostne mobilnosti v  smislu orodij za načrtovanje mobilnosti in čezmejnem akcijskem načrtu za mobilnost študentov in zaposlenih. RAFVG bo podpirala tudi ustanovitev čezmejne skupnosti med univerzami in raziskovalnimi centri, javnimi upravami in zasebnimi izvajalci za povečanje kompetenc in ozaveščenosti o načrtovanju mobilnosti in vključevanju energetske učinkovitosti.

Projektni partner št.2

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

Pordenone
ITA

Medobčinska teritorialna zveza (UTI) Noncello združuje občine Pordenone, Roveredo v Piano, Porcia, Zoppola, Fontanfredda kot teritorialni javni organ Furlanije Julijske krajine. UTI je v projektu MUSE odgovoren za razvoj čezmejne skupnosti med javnimi upravami, organiziranju izmenjave dobrih praks in osebja ter usklajevanju razvojnih ukrepov mreže vseh zainteresiranih strani s pomočjo političnih in tehničnih srečanj. Odgovoren je tudi za izvedbo pilotnega projekta v občini Roveredo v Piano, ki ga sestavljata dve postaji za polnjenje električnih vozil (ena za avtomobile in ena za kolesa), ki ju napaja elektrika, proizvedena s fotovoltaičnim sistemom, nameščenim na sami občini.

Projektni partner št.3

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Prometnotehniški inštitut

Osrednjeslovenska
SLO

Trajnost je eno najpomembnejših svetovnih vprašanj in največji izziv za prihodnji razvoj mest. Ljubljana dosega visoke okoljske standarde in si postavlja ambiciozne cilje za nadaljnje izboljšanje okoljskih razmer. Univerza v Ljubljani z več kot 40.000 študenti izobražuje kritično misleče znanstvenike, umetnike in strokovnjake, usposobljene za vodenje trajnostnega razvoja, ki temelji na tradiciji evropskega razsvetljenstva in humanizma. Z rezultati študije MUSE bo dosežen okolju prijazen pristop k vsakodnevnim odhodom na delo. Kolesarjenje je vsekakor prava rešitev, zato bodo rezultati projektov prispevali k trajnosti, manjšim emisijam in čistejšemu okolju.

Projektni partner št.4

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Goriška
SLO

Regijska razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (RRA-SP) nudi občinam in drugim javnim upravam svetovanje pri pripravi, upravljanju in spremljanju lokalnih, regionalnih, čezmejnih in mednarodnih razvojnih projektov, zahvaljujoč svoji pomembni vlogi pri vključevanju lokalnih in regionalnih interesov ter posebnim veščinam v sektorjih gospodarskega razvoja in mobilnosti na regionalni ravni. Deluje kot regionalna razvojna agencija in bo spodbujala izboljšanje trajnostnega razvoja ozemlja s čezmejnim sodelovanjem v sinergiji s sistemi mobilnosti in kolesarsko infrastrukturo. Za dosego tega cilja bo RRA-SP usklajevala izvajanje izobraževalnega paketa s projektnimi partnerji. Le-ta bo razdeljen na delovne skupine: rezultat bo namenjen usposabljanju osebja javnih organov in pristojnih strokovnjakov na temo energetike in prometa. izdelano izobraževalno gradivo bo osnova za novo čezmejno eksperimentalno izobraževanje, ki je bilo vzpostavljeno zahvaljujoč usklajevanju med univerzami programskega območja.

Projektni partner št.5

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Osrednjeslovenska
SLO

RRA-LUR je javni organ, odgovoren za pripravo, usklajevanje in izvajanje regionalnih razvojnih programov 26 občin v ljubljanski urbani regiji (LUR). Kot tehnična podpora regionalnim odločevalcem in svetovalnim organom RRA LUR nadzira strateško načrtovanje regije z usklajevanjem in razvojem projektov na več različnih področjih, kot so gospodarstvo, promet, infrastruktura, okolje, podeželski in teritorialni razvoj. RRA-LUR bo delil svoje izkušnje, študije, baze znanja in akcijske načrte za podporo partnerstvu MUSE pri oblikovanju celostne prometne strategije, delu na vključevanju lokalnih energetskih konceptov s trajnostno mobilnostjo, povečanju veščin glavnih zainteresiranih strani v regiji (občine, prevozniki, načrtovalci politik), izvajanje pilotnega projekta in izboljšanje sodelovanja z italijanskimi univerzami in partnerji. RRA-LUR bo razvil tudi dokument, ki bo opredelil metodologijo za razvoj in usklajevanje pilotov, ki bo določil merila za spremljanje napredka in oceno rezultatov za pripravo končnega poročila .

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MUSE_SLO_2.pdf
( 540 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:50 )
flyerWinterSchool_agenda_FINAL.pdf
( 428 bytov, published on 7 Februar, 2020 - 11:26 )
agenda_graphic_ITASLO.pdf
( 832 bytov, published on 7 Februar, 2020 - 11:26 )
PE Trieste STD.png
( 450 bytov, published on 7 Februar, 2020 - 11:26 )
Flyer pilota UTI.pdf
( 328 bytov, published on 19 Februar, 2020 - 11:22 )
Rollup_MUSE_ITA_SLO_ALLsamll_2 (1)-min.pdf
( 3 byti, published on 19 Februar, 2020 - 11:22 )
leaflet-merged.pdf
( 531 bytov, published on 19 Februar, 2020 - 11:22 )
Muse - A1 - plakat - SLO+ITA.pdf
( 318 bytov, published on 19 Februar, 2020 - 11:22 )
MUSE_Guidelines_si.pdf
( 11 bytov, published on 6 Oktober, 2020 - 14:39 )
MUSE_ActionPlan_slo.pdf
( 4 byti, published on 6 Oktober, 2020 - 14:39 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je bil vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije za mobilnost čezmejnih lokalnih javnih ustanov. Prvi cilj je bil priprava smernic in akcijskega načrta, drugi vzpostavitev čezmejne skupine za trajnostno mobilnost, tretji pa izvajanje pilotnih aktivnosti, kot so na primer postavitev polnilne postaje za električna vozila s pridobivanjem energije iz obnovljivih virov in sistem za upravljanje in spremljanje polnilnih postaj in storitev za mobilnost.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.09.2020)

Partnerstvo je pripravilo smernice za javno upravo in pripravilo čezmejni akcijski načrt za načrtovanje in razvoj mobilnosti univerz. Namen čezmejnega akcijskega načrta je olajšati načrtovanje integriranih ukrepov za energetsko učinkovitost za čezmejno mobilnost. V sklopu projekta MUSE so bili izvedeni pilotni projekti: varna kolesarnica za e-kolesa s fotovoltajićčnimi celicami za pridobivanje energije (RRA LUR, otvoritev junija 2019 Fotonapetostna polnilnica za električna vozila, ki jo upravlja Univerza v Trstu  (UNI TS) je bila predstavljena na javnem dogodku decembra 2019; Fotonapetostna polnilnica za električna vozila, ki jo upravlja Medobčinska teritorialna zveza (UTI) Noncello je bila predana v uporabo februarja 2020. Zimska šola, ki jo je januarja v Bohinju 2020 organizirala tržaška univerza, je bila priložnost, da študentom in deležnikom prinese tehnična znanja strokovnjakov za mobilnost, kar je osnova za oblikovanje sodobne čezmejne izmenjave znanje in usposabljanja o temah trajnostne mobilnosti. S Varovana kolesarnica in polnilnica za e-kolesa v Portorožu in v Ljubljani, ter vzpostavitev storitev izposoje e-koles z možnostjo fotonapetostnih modulov v Novi Gorici, je bil izpolnjen načrt predvidenih pilotnih aktivnosti v okviru projekta MUSE. Zaključni dogodek je bil v Ljubljani, 9. Septembra 2020.

Kontakti

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
ateneo@pec.units.it
Lughi Vanni
vlughi@units.it

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA

0039 0403774194
Via Giulia 75/1, 34126 Trieste, Italia
ambiente@certregione.fvg.it
Cacciaguerra Sebartiano
sebastiano.cacciaguerra@regione.fvg.it

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

0039 0434392568
Corso Vittorio Emanuele II 64, 33170 Pordenone, Italia
uti.noncello@certgov.fvg.it
Brazzafolli Federica
politiche.europee@comune.pordenone.it

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Prometnotehniški inštitut

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
rektorat@uni-lj.si
Šemrov Darja
Darja.semrov@fgg.uni-lj.si

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

00386 (0) 53306680
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija
rra.sp@rra-sp.si
Nikic Jasmina
jasmina.nikic@rra-sp.si

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

00386 (0) 13061902
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
lur@ljubljana.si
Matej Gojčič
matej.gojcic@ljubljana.si