Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti

TC 4:  podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih
PN 4e: spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
PC 2.1: spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in okrepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Pričakovani rezultat
Sprejetje in izvajanje nizkoogljičnih strategij, ki spodbujajo varčevanja z energijo in uporabo alternativnih prevoznih sredstev in alternativnih virov energije.ù

V sklopu Prednostne osi 2 je sofinanciranih 7 projektov, od katerih 5 standardnih in 2 strateška projekta, kot so spodaj navedeni.

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 2 - Prednostna naložba 4e : 5

ENERGY CARE - Energetska učinkovitost javnih zgradb in trajnostna mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti

INTERBIKEII - Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike

LightingSolutions - Inovativne rešitve za energetsko u ičnkovito razsvetljavo javnih stavb

MobiTour - Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja

MUSE - Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 2 – Prednosta naložba 4e: 2

CROSSMOBY - Cezmejno celostno prometno nacrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

SECAP - Podpora energetskim in klimatskim