FISH-AGRO-TECH

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.07.17
Konec: 28.02.21
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.016.780,00€
Prispevek ESRR:
864.263,00€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.07.17 to 28.02.21
Project progress: 
100%
Budget: 
1016780.00€
Prispevek ESRR: 
864263.00€

FISH-AGRO-TECH

Ribištvo – kmetijstvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Sprejem pristopa open innovation in CLLD za prenos rezultatov raziskav od ustvarjalcev inovacij v gospodarstvo na področju kmetijstva in ribolova – akvakulture, z izvajanjem pilotnih dejavnosti za razvoj inovativnih postopkov in proizvodov. Promocija in načrtovanje tehnološkega čezmejnega sodelovanja s krepitvijo in ustvarjanjem partnerstev, mrez in grozdov podjetij ter raziskovalnorazvojnih centrov.

Povzetek projekta: 

Namen projekta je bil ustanovitev skupnih partnerstev med tehnološkimi parki in znanstveno-raziskovalnimi  institucijami ter podjetniškim tkivom v čezmejnem prostoru na kmetijsko-živilskem in ribiškem področju ter na področju akvakulture ob sodelovanju lokalnih akcijskih in obalnih skupin (LAS in OAS), s ciljem iskanja najustreznejšega znanja za preučevanje tematik, ki so posebej zanimive za podjetja na navedenih področjih, in z analizo potreb po inovacijah ter opredelitvijo podpornih področij in storitev. Čezmejni prostor je za obravnavana območja v bistvu kontinuiran in homogen v geografskem in gospodarskem kontekstu. Delavci na teh področjih imajo podobne potrebe tako na kraškem kmetijskem območju kot na ""morski"" strani tržaškega zaliva. Pridelki in načini pridelave, ribištvo in gojenje so zelo podobni na obeh straneh meje. Skozi leta se je ponudilo več priložnosti za skupno in povezano vodenje virov ter iskanje možnih rešitev. Aktivnost je bila izvedena s pristopom open innovation z uporabo metodologije od spodaj navzgor za ugotavljanje potreb podjetij na obravnavanem področju. Raziskovalne in inovacijske centre so s potrebami seznanjali tehnološki mediatorji s pomočjo primerjalne analize in spremljanja podjetij. Na tak način so se ugotavljali skupni interesi podjetij s ciljem iskanja inovativnih rešitev za proizvode in postopke, ki so omogočili: a) razvoj novih proizvodov ter izboljšanje njihove kakovosti in njihovih značilnosti, b) podaljšanje trgovske uporabnosti živil, c) znižanje stroškov proizvodnje, d) inovacijo proizvodnih procesov in povečanje u učnkovitosti. Izdelanje bilčezmejni področni načrt ukrepov za tehnološki transfer s promocijo posebnih pilotnih projektov in ustanavljanjem čezmejnih grozdov, mrež in partnerstev.

Glavni rezultati: 

Projekt je dosegel cilj prenosa rezultatov raziskav in tehnoloških inovacij na podjetja v ribiško-akvakulturnem in kmetijskem sektorju. Vsa zainteresirana podjetja delujejo na italijanskem in slovenskem obmejnem območju Krasa in Tržaškega zaliva.

Z uporabo participativnega pristopa (CLLD, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) so projektni partnerji izvedli temeljito teritorialno analizo, da bi podjetjem in lokalnim skupnostim približali tehnološke inovacije. Partnerji so tako ugotovili konkretne poslovne potrebe podjetij in jih po skupni poti spremljali do ustreznih inovacijskih odzivov. Seminarji ter individualna in skupna srečanja s podjetji so omogočili oris splošne slike čezmejnih tehnoloških inovacijskih potreb podjetij v intervencijskih sektorjih. Znanstveni in tehnološki partnerji so opredelili možne inovacijske odzive in akterje, ki jih lahko uvajajo.

Podjetja in nosilci tehnoloških inovacij so v Italiji in Sloveniji skupaj ocenili konkretno uporabnost predlaganih tehnoloških rešitev. Rezultati so partnerjem omogočili razvoj treh pilotnih dejavnosti za izvajanje enakega števila inovativnih orodij z učinki na izdelke in proizvodne procese.

Projekt je povečal ozaveščenost podjetij o možnostih, ki jih ponujajo tako tehnološke inovacije kot sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi institucijemi in tehnološkimi parki. Sodelovanje med partnerji se je tako okrepilo (rezultat tega je bil sporazum o sodelovanju, tudi z namenom vzpostavitve prihodnjih projektov), vzpostavljena je bila širša mreža za izmenjavo izkušenj in rezultatov, kar je izboljšalo povezave in združevanje med podjetji in sistemom, povezanim z raziskavami in razvojem.

Partner

Vodilni partner

Aries – Società Consortile a Responsabilità Limitata

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Gruppo di azione locale del Carso – Lokalna akcijska skupina Kras

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Primorska Gospodarska Zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Nacionalni inštitut za biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
FISH-AGRO-TECH_SLO_1.pdf
( 1 byte, published on 29 Junij, 2018 - 16:03 )
Plakat - slo-itaPlakat - slo-ita
2018-04-05-FISH-AGRO TECH CBC - 50X70 - TISK.pdf
( 2 byta, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )
Roll-up slo-itaRoll-up slo-ita
2018-04-05-FISH-AGRO TECH CBC - ROLL UP - TISK.pdf
( 1 byte, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )
Plakat A3 slo-itaPlakat A3 slo-ita
2018-04-05-FISH-AGRO TECH CBC - PLAKAT A3 - TISK.pdf
( 1 byte, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )
Zloženka slo.-itaZloženka slo.-ita
2018-04-05-FISH-AGRO TECH CBC - ZLOŽENKA - TISK.pdf
( 2 byta, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )
zaključno gradivo: rezultati projekta slo-itazaključno gradivo: rezultati projekta slo-ita
BOOKLET_FISH AGRO_TECH_A5_FINAL.pdf
( 1 byte, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )
Memorandum of understaniding - project resultMemorandum of understaniding - project result
FishAgroTech_MoU.pdf
( 3 byti, published on 21 Marec, 2023 - 22:30 )

Cilji in aktivnosti

Projekt Fish Agro Tech CBC se je zaključil konec februarja 2021.

Fish Agro Tech CBC, ki je nastal na podlagi že obstoječih stikov in sodelovanja treh lokalnih akcijskih skupin (LAS Kras, LAS Istre, FLAG GAC FVG v upravljanju vodilnega partnerja Aries), se je začel z opazovanjem močne geografske in gospodarske kontinuitete v sektorjih ribištva - akvakulture in kmetijstva: prednosti, priložnosti in težave so se zdele podobne in skupne. Prva med njimi je bila potreba po izboljšanju konkurenčnosti podjetij in sektorjev, zlasti v smislu procesov in proizvodov.

S participativnim pristopom (CLLD, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je partnerstvo  zasledovalo in doseglo vse tri posebne cilje projekta. Inovacijske priložnosti in potrebe so se pokazale, analizirale in delile s spremljanjem podjetij na njihovih inovacijskih poteh, kar je vodilo k izvedbi treh pilotnih dejavnosti. Partnerstvo projekta je bilo sestavljeno iz treh italijanskih in slovenskih lokalnih akcijskih skupin, organov gospodarske zbornice, znanstvenih organov ter italijanskih in slovenskih tehnoloških parkov. Partnerji, podjetja, organizacije in institucije so spodbujali in utrjevali tudi združevanje med podjetji ter sodelovanje med podjetji ter znanstvenimi in tehnološkimi institucijami na tem območju. Partnerstvo je okrepilo svoje kompetence in zmogljivosti za sodelovanje (potrjeno s podpisom končnega sporazuma o sodelovanju). Okoli partnerstva je bila vzpostavljena mreža akterjev, ki je omogočila okrepitev odnosov med čezmejnimi podjetji in sistemom, povezanim z raziskavami in razvojem.

Izvajanje dejavnosti je povzeto na naslednjih slikah.  

S pilotnimi dejavnostmi so bila v okviru projekta izvedena 3 inovativna orodja/storitve. Prvi pilotni ukrep je združil proizvajalce hrane, ki so s pomočjo spletne prodajne platforme izboljšali svojo ponudbo izdelkov. Druga dva pilotna ukrepa sta izvajala sisteme za spremljanje tal in vremena ter izboljšala postopke, zlasti v zvezi s pridelavo in gojenjem školjk, ter povečala zdravstveno ustreznost in varnost živil.  

Poleg treh projektnih partnerjev (Area Science Park, Nacionalni inštitut za biologijo, Tehnološki park Ljubljana) so v projektnih aktivnostih prek posebnih delovnih skupin aktivno sodelovali še: a) znanstvene in raziskovalne institucije OGS-Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko, Zavod za ribištvo Republike Slovenije; b) organi z ustreznim sektorskim znanjem, kot so ARPA FVG, Tehnično-informacijski center za varnost živil iz školjk (ustanovljen pri FLAG GAC FVG).

Pristop CLLD je več kot 70 podjetjem omogočil interakcijo in sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami, tudi kot članom zadrug, ki delujejo v treh lokalnih akcijskih skupinah, in predstavniškim organom gospodarskih kategorij. Vključenih je bilo 18 nosilcev inovacij, vključno z inovativnimi podjetji ter znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami.

Poleg spletne strani projekta je bilo pri dejavnostih razširjanja in komuniciranja v okviru projekta uporabljenih več informacijskih kanalov. Dosegla je več kot 500 zainteresiranih strani in ciljnih skupin, opredeljenih v projektu. Takšni so naslednji podatki: 2 dogodka, namenjena širši javnosti in medijem; 59 izdaj v italijanskih in slovenskih medijih (44 novinarskih poročil, spletnih časopisov in spletnih strani, 15 poročil radijskih in televizijskih postaj v Italiji in Sloveniji); glasila projektnih partnerjev; 2050 tiskanih brošur o projektu in št. 300 o njegovih končnih rezultatih, ki so jih razširili partnerji.

Kontakti

Aries – Società Consortile a Responsabilità Limitata

0039 0406701281
Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste, Italia
aries@ts.legalmail.camcom.it
Michele Crosatto
michele.crosatto@ariestrieste.it

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

+39 403755298
Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
protocollo@pec.areasciencepark.it
sara baronio
sara.baronio@areasciencepark.it

Gruppo di azione locale del Carso – Lokalna akcijska skupina Kras

0039 0403798522
Sistiana 54 D, 34011 Duino-Aurisina, Italia
galcarso@pec.it
Aleš Pernarčič
pernarcic@galcarso.eu

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

00386 (0) 16203490
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
peter.medica@tp-lj.si
Peter Medica
peter.medica@tp-lj.si

Primorska Gospodarska Zbornica

00386 (0) 56625830
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
tomaz.moze@pgz-slo.si
Ingrid Trobec
ingrid.trobec@pgz-slo.si

Nacionalni inštitut za biologijo

00386 (0) 59232701
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
tajnistvo@nib.si
Andreja Ramšak
andreja.ramsak@nib.si