Splošne informacije

Opis programa

Vrednost Programa Interreg V-A Italija-Slovenija znaša 90 milijonov EUR. Omenjena sredstva bodo namenjena izvajanju strategije pametne, trajnostne in vključujoče rasti, v skladu s strategijo Evropa 2020, in sicer ukrepom za spodbujanje rasti in inovacij, za izboljšanje kakovosti življenja in okoljske trajnosti ter prizadevanjem za večjo učinkovitost javne uprave. Program se bo izvajal v okviru sedemletnega obdobja 2014-2020 in bo obdržal kontinuiteto s prejšnjim programskim obdobjem 2007-2013, v katerem je bilo sofinanciranih 87 projektov s področja konkurenčnosti, raziskav in inovacij, varovanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter čezmejnih storitev.

Razpoložljiva finančna sredstva

Vrednost finančnega načrta programa znaša skupno 91.682.299,00 EUR, od tega 77.929.954,00 EUR iz ESRR in 13.752.345,00 EUR nacionalnega sofinanciranja (javna in zasebna sredstva).

Sredstva ESRR so porazdeljena na sledeči način:

24% oziroma 18.703.189,00 EUR za spodbujanje inovacijskih zmogljivosti in povečanje konkurenčnosti (prednostna os 1).
15% oziroma 11.689.493,00 EUR za prehod na nizkoogljično družbo (prednostna os 2).
35% oziroma 27.275.484,00 EUR za varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov (prednostna os 3).
20% oziroma 15.585.991,00 EUR za izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja (prednostna os 4).
6% oziroma 4.675.797,00 EUR za tehnično pomoč, učinkovito vodenje programa in zagotavljanje pravilnega delovanja organov in struktur programa (prednostna os 5).

Opis trenutnega stanja (Januar 2021)

Program redno napreduje pri izvajanju in upravljanju tako na ravni projektov kot na ravni dejavnosti programa. Temeljni koraki odločanja so povzeti v poglavju „Programski dokumenti“ v zbirnih dokumentih odločitev odbora za spremljanje in tudi s pisnimi postopki. Pregled izvedbe projektov najdete v sekciji "Projekti" te spletne strani.

9. novembra 2020: trinajsta seja Odbora za spremljanje – na daljavo.

25. in 26. septembra 2019: dvanajsta seja Odbora za spremljanje – Capriva del Friuli (Italija).

28. in 29. maja 2019: enajsta seja Odbora za spremljanje – Venezia (Italija).

14. januar 2019: objava razpisa za predstavo “standardnih” projektov N. 7/2019

18. in 19 dicembre 2018: deseta seja Odbora za spremljanje – Ljubljana (Slovenija).

24. in 25 oktober 2018: deveta seja Odbora za spremljanje – Portorož (Slovenija).

3. avgust 2018: rok za predstavitev predlogov projektov v okviru razpisai št.. 6/2018

4. julij 2018: objava razpisov za predstavo “strateških” projektov št. 6/2018

25. julij 2018: odobritev Prednostne lestvice ciljnega razpisa za strateške projekte št. 5/2018

7. in 8. maj 2018: osma seja Odbora za spremljanje – Bled (Slovenija)

11. april 2018: odobritev Seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov Programa

7. februar 2018: objava razpisov za predstavo “strateških” projektov N. 5/2018

december 2017- julij 2018: ekipi Programa Interreg V-A Italija-Slovenija so se pridružili 4 prostovoljci pobude Interreg Volunteer Youth (IVY), ki jo je začel izvajati AEBR marca 2017

31. oktober 2017: steklo je podpisovanje pogodb o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 in vodilnimi partnerji projektov Standard, ki so sofinancirani v okviru razpisov za projekte standard št. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016

29. in 30. november 2017: sedma seja Odbora za spremljanje – Gorica  (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

19. in 20. oktober 2017: šesta seja Odbora za spremljanje - Gorica (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

14. september 2017: odobritev Evropske komisije o spremembi Programa sodelovanja s sklepom C (2017) 6247 z dne 14. 9. 17.

28. junij 2017: peta seja Odbora za spremljanje - Trst (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

24. in 25. maj 2017: četrta seja Odbora za spremljanje - Trst (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

22. in 23. februar 2017: tretja seja Organa za spremljanje - Trst (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

5. januar 2017: objavljen na spletni strani EZTS GO javni poziv za izbor neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov CTN EZTS GO.

21. dicember 2016: V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) je bilo objavljeno obvestilo o EZTS GO/GECT GO za predložitev projektov v sklopu celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO).

12. dicember 2016: odobritev Seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov Programa.

7. oktober 2016: objavljen Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov Programa

9. september 2016: Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo e-vloge za razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016.

14. julij 2016: Info day o razpisih za predstavo “standardnih” projektov, ki je potekal v Postojni (Slovenija).

29. junija 2016: Local event o razpisih za predstavo “standardnih” projektov, ki je potekal v Benetkah (Italija).

15. junij 2016: objava razpisov za predstavo “standardnih” projektov

9. junij 2016: Organ upravljanja programa je organiziral, v skladu z istitucionalnim partnerstvom, dogodek »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020«. Na dogodku, ki je potekal v avditoriju Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine v Vidmu, so bili predstavljeni konkretni rezultati projektov programske dobe 2007-2013, glavne vsebine novega Programa Interreg V-A Italia Slovenija 2014-2020 in glavne informacije v zvezi z objavo prvih razpisov za predstavo “standardnih” projektov.

20. maj 2016: druga seja Odbora za spremljanje v Postojna (Slovenija). Sledi sklepom, sprejetih na srečanju:

8. marec 2016: prvo srečanje Odbora za spremljanje v Novi Gorici (Slovenija); Odbor za spremljanje je med drugim odobril svoj interni pravilnik (na voljo samo v angleškem jeziku). V nadaljevanju sledi predstavitev sestave odbora in sklepov, sprejetih na srečanju.

Odbor za spremljanje bo predvidoma odobril razpisno dokumentacijo prvega razpisa v maju 2016. Sledili bodo naslednji dogodki: prireditev ob zagonu programa, prireditev ob zaključku programskega obdobja 2007-2013 in objava prvega razpisa za izbor projektov.

15. december 2015: odobritev programa sodelovanja s strani Komisije – sklep C(2015)9285 z dne 15.12.2015, uradno posredovana preko elektronskega sistema SFC2014 dne 21. decembra 2015.

4. december 2015: ponovna uradna predložitev popravljenega programa sodelovanja Evropski komisiji.

3. december 2015: posredovanje s strani Komisije t.i. “Outstanding comments” oz. zadnjih manjših pripomb potrebnih za odobritev programa.

30. oktober 2015: posredovanje Komisiji popravljenega predlanega programa ter vseh potrebnih dodatnih informacij.

26. oktober 2015: Komisija, v skladu s 3. odstavkom 29. člena Uredbe (EU) št. 1303'2013 je posredovala svoje pripombe Organu upravljanja in državam članicam.

27. julij 2015: po pridobitvi obeh sporazumov, ki jih določa 9. odstavek 8. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013 je bilo besedilo programa sodelovanja z ustreznimi prilogami predloženo Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014.

27. julij 2015: podpis sporazuma o vsebini programa s strani Republike Italije -  predsedstva sveta ministrov - oddelka za kohezijsko politiko in potrditev nacionalnega  sofinanciranja, št. zadeve PCM-DPC 569, skladno z navedeno Uredbo (EU) št. 1299/2013.

15. julij 2015: Republika Slovenija je pričela posvetovanje o programu na nacionalni ravni, ki se je pozitivno zaključilo s podpisom sporazuma o vsebini programa s strani predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s potrditvijo nacionalnega sofinanciranja, št. zadeve 510-19/2013-SVLR/ 36 z dne 15. julija 2015, v skladu z 9. odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013.

2. julij 2015: v okviru 8. dopisne seje je delovna skupina za oblikovanje programa sodelovanja potrdila končno besedilo programa.

1. julij 2015: pričetek javnega posvetovanja o strateški okoljski presoji (t.i. SOP). V roku 60 dni od navedenega datuma je možno pričakovati morebitne pripombe in dopolnitve k programskim dokumentom. Evropska komisija lahko začasno prekine presojo programskih dokumentov z vidika okoljskih vprašanjih, in sicer do zaključka javnega posvetovanja o SOP.

26. junij 2015: pridobitev pozitivnega mnenja s strani Sveta za krajevne avtonomije Furlanije Julijske krajine in 5. svetniške komisije o sklepu deželnega odbora št. 1183 z dne 19. junija 2015 o »Sprejetju prvega osnutka Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V Italija-Slovenija 2014-2020«.

19. junij 2015: sprejetje prvega osnutka programa, okoljskega poročila in povzetka s strani Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine s sklepom št. 1183.

maj 2013-junij 2015: ustanovitev delovne skupine (Task Force) za določitev vsebin programa sodelovanja in programskih dokumentov, v kateri sodelujejo predstavniki institucionalnih programskih partnerjev (predstavniki Republike Slovenije, Dežele Furlanije-Julijske krajine, Dežele Veneto in Evropske komisije). Delovna skupina je v okviru dolgotrajnih in zahtevnih pogajanj (13 rednih sestankov, 10 sestankov posebne delovne skupine, 8 dopisnih sej in 2 srečanji z Evropsko komisijo v Bruslju, 5. in 20. marca 2015) postopoma določila vsebine programskih dokumentov: programsko območje, organ upravljanja, tematske cilje, uvedbo CTN-celostnih teritorialni naložb, s katerimi upravlja EZTS GO kot posredniški organ programa, vrste ukrepov, ki jih je možno financirati v sklopu programa, vrste projektov (standardni, strateški in projekti CTN) ter ustrezna finančna sredstva, kazalnike, glavne elemente sistema upravljanja in nadzora programa, ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za namene prilagoditve postopkov e-koheziji in poenostavitvam, vsebine enajstih prilog k programu.