GeoKarst

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 03.02.20
Konec: 31.10.22
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
882.331,00€
Prispevek ESRR:
749.981,35€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
03.02.20 to 31.10.22
Project progress: 
100%
Budget: 
882331.00€
Prispevek ESRR: 
749981.35€

GeoKarst

Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev na območju Matičnega Krasa k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Povzetek projekta: 

Projekt je prispeval k tesnejšemu sodelovanju in večji usklajenosti med državama na področju upravljanja območja, zagotavljanja učinkovitejšega varstva virov, trajnostnega razvoja in krepitve konkurenčnosti. Splošni cilj je bil okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem ključnih akterjev k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive z namenom povečanja intenzivnosti sodelovanja na Krasu z izmenjavo izkušenj in prenosom praks na programsko območje. V strateškem projektu KRAS-CARSO je bilo ugotovljeno, da bo integracija homogenega območja Krasa dosežena z vzpostavitvijo čezmejnega geoparka, kot razvojnega orodja za trajnostno rabo virov. Inovativni pristop vrednotenja in prezentacije dediščine, ki temelji na vključevanju, izobraževanju in mreženju lokalnih deležnikov ter spodbujanju novih podjetniških idej, je povečal identifikacijo lokalnih subjektov z območjem in njegovo prepoznavnost. Čezmejni upravljavski načrt in skupne rešitve predstavljajo izvirno rešitev za trajnostni razvoj Krasa v korist ciljnih skupin.

Glavni rezultati: 

Prvi ključni rezultat projekta je bil Akt o ustanovitvi čezmejnega geoparka na območju Matičnega Krasa, ki predstavlja podlago za pravno formalno ustanovitev čezmejnega geoparka z namenom čezmejnega sodelovanja in upravljanja ter trajnostnega razvoja. Dokument je potrebno sprejeti na pristojnih svetih občin in dežele, zato je bol v tej zvezi v sklopu projekta sklenjen čezmejni sporazum v okviru katerega je določen protokol za sprejem akta. Drugi ključni rezultat projekta je prispevati dve skupni rešitvi za zagotavljanje večje povezanosti, skladnosti in usklajenosti upravljanja območja z namenom povečanja indeksa intenzivnosti sodelovanja. Prva skupna rešitev je čezmejni upravljavski načrt, druga pa pilotna rešitev vzpostavitve inovativne interpretacije dediščine za bolj učinkovito upravljanje teritorija. Geopark bo namreč deloval na podlagi čezmejnega upravljavskega načrta s čimer bo dosežena trajnost projekta, ohranjenost dediščine, povezanost ponudbe ter povezanost lokalnih deležnikov z obeh strani meje. V sklopu projekta je bil pripravljen tudi osnutek dosjeja za oddajo kandidature za članstvo v UNESCO mreži geoparkov. K drugi skupni rešitvi je prispevalo več dosežkov, kot npr. skupna teritorialna znamka, smernice za certifikat kakovosti, edukativni in turistični programi, integriran informacijski sistem, kodeks za obiskovalce, nove podjetniške ideje, usposobljeni turistični vodniki, geo-poti, itd. Hkrati pa je bilo na temo geologije vzpostavljeno širše sodelovanje, in sicer s Pokrajino Benetke, kar se je izkoristilo za izmenjavo izkušenj in praks ter prenos prakse iz projektnih aktivnosti na Krasu na območje Veneta.

Partner

Vodilni partner

Občina Sežana

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

Obalno-kraška

Projektni partner št.3

Regione del Veneto

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Protokol-Protocollo.pdf
( 1 byte, published on 20 Februar, 2024 - 08:32 )
Priloga_5-Etični_kodeks.pdf
( 120 bytov, published on 29 April, 2024 - 15:20 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJ PROJEKTA:

Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev na območju Matičnega Krasa k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

DS 1 - Tehnična koordinacija ter administrativno in finančno upravljanje projekta

Tehnično koordinacijo je izvajal VP, pomoč pri tem mu je nudil PP2. Definiralo se je podroben operativni program aktivnosti, nadziralo izvajanje le-teh, preverjalo izpolnjevanje predvidenih rezultatov in povezovalo rezultate v celoto ter vrednotilo končne rezultate projekta. Takšna koordinacija se je dosegla z usklajevalnimi sestanki. Za zagotovitev enotnega načina izvajanja projekta je bil pripravljen ustrezen pravilnik in akcijski načrt dela. Potekalo je stalno komuniciranje med PP preko običajnih komunikacijskih sredstev.

Administrativno in finančno upravljanje je trajalo ves čas projekta in se je zaključilo v roku treh mesecev po zaključku aktivnosti. Aktivnost je vključevala vmesna in zaključno poročanje. VP je skrbel tudi za pripravo skupnih poročil. Vsak PP je opravljal administrativno aktivnost na svojem sedežu. Na začetku aktivnosti so odgovorni za administrativno dejavnost sodelovali na začetnem usklajevalnem sestanku, kjer so določili in uskladili administrativne postopke.

Da so se projektne aktivnosti izvajale v skladu s predvidenimi cilji in da so se težavnosti odkrile pravočasno, je potekalo stalno spremljanje aktivnosti projektnih partnerjev, občasni administrativni nadzori nastalih stroškov ter doseganje neposrednih učinkov projekta. Te aktivnosti je opravljala Komisija za spremljanje, ki so jo sestavljali predstavniki VP in PP2. V zvezi z izvajanjem projekta se je ob zaključku projekta izvedlo neodvisno evalvacijo izvajanja projektnih aktivnosti, ki je potrdila uspešnost izpolnjenih specifičnih ciljev projekta, neposrednih učinkov in dosežkov projekta ter upravičenost stroškov.

 

DS 2 - Komunikacijske aktivnosti za projekt

Aktivnosti DS 2 so vključevale komunikacijske aktivnosti za projekt, vendar je šlo pri tem posredno tudi za diseminacijo informacije o ustanavljanju čezmejnega geoparka. Za učinkovito izvedbo DS je bil takoj na začetku projekta pripravljen komunikacijski načrt in vzpostavljena je bila PR podpora. Prav tako je bila organizirana začetna novinarska konferenca in uvodno srečanje za projektne in pridružene partnerje ter ostale zainteresirane deležnike – kick off meeting. Tekom projekta je bila organizirana še vmesna in zaključna novinarska konferenca, da se je seznanjalo javnost o projektu in promoviralo dosežene dosežke in rezultate. Iz istega razloga se je oglaševalo tudi na socialnih omrežjih (Facebook in Instagram) in v medijih ter izvajalo direktni marketing. Vsebine so pripravljali vsi PP, medtem ko je VP skrbel za prevode in objave, tudi vsebin za predstavitev projekta na spletni strani Programa. Za namene promocije projekta je bil pripravljen tudi informativni oz. promocijski material, in sicer letaki in promocijske knjižice, ki se jih je delilo na obstoječih info točkah po Krasu in Benetkah ter na dogodkih povezanih s projektom. K izvedbi navedenega so prispevali vsi PP. Priprava promocijskih map in beležk je bila predvidena za namene promocije projekta ter za uporabo na dogodkih organiziranih v sklopu projekta. Promocijski material je bil oblikovan skladno s pravili in celostno grafično podobo Programa. V okviru vseh komunikacijskih aktivnosti se je vselej poskrbelo tudi za ustrezno predstavitev oz. promocijo Programa.

 

DS 3.1 - Ustanovitev čezmejnega geoparka na Matičnem Krasu

DS 3.1 so sestavljale 4 aktivnosti za namene ustanovitve čezmejnega geoparka na Krasu.

V okviru prve se je izvedlo identifikacijo teritorija geoparka, čezmejno valorizacijo dediščine z določitvijo geoloških točk in organiziralo dve delavnici z lokalnimi deležniki. Pri izvedbi aktivnosti je potekala tudi izmenjava izkušenj in prenos praks za valorizacijo krasa na območju Benetk oz. Veneta.

V okviru druge aktivnosti se je pripravilo podlage za pravno-formalno ustanovitev čezmejnega geoparka. V tej zvezi sta VP in PP2 sklenila čezmejni sporazum v okviru katerega je bil določen protokol za sprejem akta o ustanovitvi čezmejnega geoparka na pristojnih svetih občin in dežele.

Tretja aktivnost je vključevala pripravo aplikacije za članstvo v UNESCO globalni mreži geoparkov. Za ta namen se je organiziralo srečanja strokovne delovne skupine za pripravo dosjeja za vključitev v UNESCO globalno mrežo geoparkov.

V okviru četrte aktivnosti je potekala promocija čezmejnega geoparka, ki je vključevala diseminacijo skupne teritorialne znamke in CGP ter pripravo pravilnika o uporabi le-te, razvilo se je integralni informacijski sistem, izdelalo promocijski material (tudi na temo geološke dediščine v deželi Veneto) - npr. predstavitveni film, foto material, zemljevid – trganka, zgibanka o geoparku za otroke, majice, in tudi skupno knjigo o geologiji in geodiverziteti geoparka, organiziralo dogodke na temo geoparka in čezmejni teden geoparka, predstavilo nastajajoči geopark predstavnikom nacionalnih forumov slovenskih in italijanskih geoparkov ter poskrbelo za diseminacijo informacije o geoparku v Pokrajini Benetke in informacije o geološki dediščini v Benetkah na Krasu.

 

DS 3.2 - Trajnostni razvoj območja Krasa

DS 3.2 so sestavljale 4 aktivnosti. Prva je bila namenjena skrbi za naravo, vrednote in vire ter kulturo in dediščino Krasa. V okviru slednje se je izvedlo vrednotenje, trajnostno koriščenje geološke dediščine preko opredelitve in izmenjave dobrih praks na programskem območju. V tej zvezi se je organiziralo dve srečanji, eno pri PP3 in eno pri PP4. Slednje je prispevalo tudi k pripravi etičnega kodeksa za obiskovalce geoparka in kraške geološke dediščine na splošno. 

Druga aktivnost je prispevala k spodbujanju razvoja trajnostnega turizma. V okviru slednje se je razvilo nov turistični produkt – geoturizem in oblikovalo inovativne pristope interpretacije naravne in kulturne dediščine z integriranjem novega turističnega produkta. V sklopu trajnostnega turističnega razvoja je potekalo tudi spodbujanje kolesarskega turizma in akcije ozaveščanja o trajnostni mobilnosti in ohranjanju okolja.

Tretja aktivnost je bila namenjena skrbi za uravnotežen in trajnosti lokalni razvoj in je vključevala pregled in valorizacijo obstoječih blagovnih znamk na Matičnem Krasu, na osnovi česar je bil pripravljen načrt pozicioniranja skupne znamke geoparka. Poleg tega so bile izdelane smernice za razvoj certifikata odličnosti kot znak kakovosti za lokalne izdelke in pridelke s pripravo pravilnika o uporabi le-tega.

Četrta aktivnost je predstavljala kapitalizacijo ostalih treh aktivnosti, kajti vključevala je pripravo čezmejnega upravljavskega načrta geoparka z namenom trajnostnega razvoja območja. V okviru slednje aktivnosti se je organiziralo srečanja predstavnikov tematskih delovnih skupin oz. sodelovanje z lokalnimi deležniki. Upravljavski načrt geoparka je upošteval tudi rezultate strateških dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO, dodatno pa so bile pripravljene manjkajoče vsebine.

 

DS 3.3 - Vzpostavitev inovativne interpretacije naravne in kulturne dediščine Krasa ter razvoj človeških virov

DS 3.3 sta sestavljali dve aktivnosti. Prva je bila namenjena vzpostavitvi inovativne interpretacije dediščine za bolj učinkovito upravljanje območja. V sklopu le-te se je s strani PP3 pripravilo podlage za vzpostavitev inovativne interpretacije dediščine Krasa, pri čemer se je izdelalo investicijsko dokumentacijo za objekt »Vrata Krasa«, komunikacijsko strategijo za navedeni objekt, logistični načrt mobilnosti oz. prometnih povezav iz lokacije objekta po celem Krasu in pripravilo se je s tem povezani strateški načrt za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva. PP4 je v sklopu te aktivnosti poskrbel za razvoj pilotnega projekta za tridimenzionalno modeliranje kompleksne kraške geotočke za opredelitev metode upravljanja, ohranjanja in vrednotenja tovrstnih geotočk. Poleg tega je vzpostavil tudi interpretacijsko pot in izdal publikacijo o pilotni geotočki. Na Krasu pa sta VP in PP2 izvedla dva pilotna primera čiščenja, interpretacije in vrednotenja dveh izbranih geoloških točk.

V okviru druge aktivnosti se je vzpostavilo platformo znanja in spodbujalo zaposlovanje. Pripravljeni so bili edukativni programi in materiali. Za zainteresirane lokalne deležnike, predvsem za MSP, je bila organizirana čezmejna izobraževalna delavnica z namenom razvoja novih projektnih oz. poslovnih idej, s čimer se je posredno tudi spodbujalo zaposlovanje. Prav tako se je z namenom spodbujanja zaposlovanja organiziralo čezmejno izobraževalno delavnico za naravoslovne/turistične vodnike in zanje pripravilo priročnik za ustrezno interpretacijo geološke dediščine. Z namenom krepitve znanj in izmenjave izkušenj je VP organiziral ogled dobre prakse delovanja geoparka, in sicer v čezmejni (Slovenija-Avstrija) geopark Karavanke-Karawanken.

Kontakti

Občina Sežana

00386 5 73 11 151
Partizanska cesta 4 - 6210 Sežana Slovenija
obcina@sezana.si
Fedrigo Katja
katja.fedrigo@sezana.si

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0039 040 3774400
Piazza Unità d’Italia 1 34121 Trieste (TS) Italia
geologico@regionefvg.it
Bensi Sara
sara.bensi@regione.fvg.it

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

00386 5 70 82 128
Škocjan 2 6215 Divaca Slovenija
psj@psj.gov.si
Borut Kokalj
borut.kokalj@psj.gov.si

Regione del Veneto

0039 041 2792176
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 30123 Venezia (VE) Italia
difesasuolo@regione.veneto.it
Perissinotto Maria Luisa
marialuisa.perissinotto@regione.veneto.it