SALUTE-ZDRAVSTVO

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
48 mesecev
Začetek: 01.04.17
Konec: 30.11.22
Št. partnerjev: 1
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
5.000.000,00€
Prispevek ESRR:
4.250.000,00€

The project in numbers

Trajanje: 
48 mesecev
Start / End: 
01.04.17 to 30.11.22
Project progress: 
100%
Budget: 
5000000.00€
Prispevek ESRR: 
4250000.00€

SALUTE-ZDRAVSTVO

Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
ITI
Splošni cilj projekta: 

Projekt je bil prvi poskus primerjave, analize in iskanja sinergij med slovenskim in italijanskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb. Primeri odličnosti z obeh strani meje so bili združeni v čezmejno mrežo, ki je omogočila izboljšano ponudbo storitev na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba. 
S projektom smo hoteli izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter obenem povečati privlačnost našega ozemlja z uvedbo inovativnih storitev. 

Povzetek projekta: 

Projekt je predvidel vzpostavitev in sodelovanje čezmejnih zdravstvenih skupin za pripravo modelov ter oblikovanje novih storitev na petih področjih:

ENOTNI SISTEM NAROČANJA - Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki je olajšal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje.

DUŠEVNO ZDRAVJE - Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialne reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov.

AVTIZEM - Zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra

FIZIOLOŠKA NOSEČNOST - Obravnava žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi evropskih dobrih praks.

SOCIALNO VKLJUČEVANJE - Skupne socialne storitve v pristojnosti treh občin za prebivalce čezmejnega območja. Na treh novih informacijskih točkah se dobijo jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

Glavni rezultati: 

Posamezni rezultati, ki so se hoteli doseči v okviru izvedbe projekta, so naslednji:

- večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip;

- analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji;

- primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega);

- vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip;

- administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve;

- infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.

Partner

Projekt je izvajal EZTS GO kot edini upravičenec. 

V projektu so sodelovali - Podjetje za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina"), Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična Bolnišnica Idrija.

Vodilni partner

GECT GO

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Scheda progettoScheda progetto
SALUTE_SLO_updated.pdf
( 521 bytov, published on 26 Julij, 2018 - 14:30 )
 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja
WP3.2.3_Accordo_SM_sporazum_DZ_final_web.pdf
( 358 bytov, published on 21 Januar, 2019 - 14:40 )
 Duševno zdravje- Jezikovno usposabljanje- priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini Duševno zdravje- Jezikovno usposabljanje- priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini
WP_3.2.5._Formazione_linguistica_Vademecum_web.pdf
( 602 byta, published on 21 Januar, 2019 - 14:40 )
Popis čezmejnih zdravstvenih storitevPopis čezmejnih zdravstvenih storitev
WP_3.1.1._Carta_dei_servizi_transfrontalieri_IT_SL_web_logos2.pdf
( 1 byte, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Sinteza analize čezmejnega naročanjaSinteza analize čezmejnega naročanja
WP_3.1.1_Sintesi_Finale_IT_SL_web_logos3.pdf
( 959 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Povzetek analize duševno zdravjePovzetek analize duševno zdravje
WP_3.2.1_abstract_analisi_salutementale_IT_SL_web_logos2.pdf
( 987 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Dnevni red usposabljanje Dnevni red usposabljanje
WP_3.2.4._Formazione_operatori_Agenda_11122018E.pdf
( 156 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Protokol avtizemProtokol avtizem
WP_3.2.12_protocollo_AUTISMO_protokol_AVTIZEM_web_logos.pdf
( 184 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Brochure Avtizem Brochure Avtizem
WP_3.2.13._BROCHURE_Autismo_-_Avtizem_web_logos.pdf
( 505 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Program dogodkov avtizemProgram dogodkov avtizem
WP_3.2.13._Programma_eventi_AUTISMO-IT-SL-web-logos.pdf
( 753 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Analiza fiziološka nosečnostAnaliza fiziološka nosečnost
WP_3.2.16_Analisi_normativa_Gravidanza__IT_SL_web_logos2.pdf
( 972 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
Sporazum fiziološka nosečnostSporazum fiziološka nosečnost
WP_3.2.18_Accordo_congiunto_web_logos.pdf
( 146 bytov, published on 22 Februar, 2019 - 12:05 )
WP 3.3.1 Zbirka socialnovarstvenih programov in storitev Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter- VrtojbaWP 3.3.1 Zbirka socialnovarstvenih programov in storitev Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter- Vrtojba
GECT_IMPAGINATO_ITA-unito.pdf
( 5 bytov, published on 24 Maj, 2019 - 15:00 )

Cilji in aktivnosti

ENOTNI SISTEM NAROČANJA

Aktivnosti projekta so bile namenjene iskanju administrativnih in pravnih rešitev, ki bi prebivalcem območja EZTS GO omogočile naročanje in koriščenje zdravstvenih storitev tudi na drugi strani meje. S tem smo tudi v praksi izvedli, kar je predvideno v Direktivi 2011/24/EU o prostem gibanju pacientov.

Izdelana je bila primerjalna analiza sistemov naročanja in načinov izvajanja zdravstvenih storitev v dveh državah z namenom oblikovanja administrativnih in pravnih možnosti za vzpostavitev čezmejnega sistema naročanja zdravstvenih storitev.
Vse aktivnosti so potekale v tesnem sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za zdravje in Centralnim direktoratom za zdravje, socialne zadeve in invalidnost Dežele Furlanije Julijske Krajine ter z ostalimi organizacijami, odgovornimi za tehnične, administrativne in finančne vidike naročanja ter izvajanja zdravstvenih storitev, to so: računalniška družba Dežele FJK Insiel, Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS).

Dosežen je bil dogovor glede načina izvedbe čezmejnega sistema naročanja. 

Na osnovi rezultatov analize in ob upoštevanju tehničnih značilnosti slovenskega in italijanskega sistema za naročanje, je bil čezmejni sistem naročanja oblikovan kot vmesno okolje za EZTS GO, ki povezuje obstoječi platformi (CUP FVG in e-naročanje) in tako prebivalcem na ozemlju EZTS GO omogoča dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje. Sistem je odprt za javnost od aprila 2021. 

DUŠEVNO ZDRAVJE


V projektu je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so bili določeni načini ukrepanja v kriznih primerih in metodologije za delovno in socialno reintegracijo mladih s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapevtsko-rehabilitacijskih projektov, ki so predvideli vključevanje socialnih delavcev, splošnih zdravnikov, izobraževalnih in socialnih ustanov, nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev glede na potrebe.

V prvi fazi izvedbe projekta je bila pripravljena analiza sistemov obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in v Italiji. Potrebno je bilo razumeti predvsem, če in kako je možno oblikovati skupne storitve za obravnavo slovenskih in italijanskih pacientov. V analizi so bile opredeljene prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov obravnave, na osnovi katerih je čezmejna skupina pripravila skupen model, s katerim se lahko izboljša kakovost in dostopnost čezmejnih storitev za duševno zdravje.

Model predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • Obveščanje in preprečevanje - Organizacija usposabljanja za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (zdravstvene službe, šole, zdravniki splošne medicine, socialne službe). Izvedeno, 11.12.2018.
  • Odziv skupnosti v krizni situaciji - 7. septembra 2020, je čezmejna delovna skupina za duševno zdravje, podpisala »čezmejni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov na področju duševnega zdravja«, ki bo omogočal uporabo enakih metodologij pri sprejemu in zdravljenju akutnih primerov na območju EZTS GO.
  • Socialno-zaposlitvena rehabilitacija - Na osnovi smernic so bili oblikovani individualni terapevtski rehabilitacijski projekti, namenjeni predvsem socialni reintegraciji oseb s težavami v duševnem zdravju s pomembnim poudarkom na delovni reintegraciji. Individualni terapevtski rehabilitacijski projekti temeljijo na ukrepu, kateremu v Italiji pravijo "individualna zdravstvena ovojnica", v Sloveniji pa je to popolna novost. Februarja 2019 so slovenski člani čezmejne ekipe sodelovali na usposabljanju o uporabi zdravstvenega proračuna. Septembra in oktobra 2019 je potekalo več dnevno usposabljanje skupne čezmejne ekipe za duševno zdravje o praksah v skupnosti na področju duševnega zdravja, deinstitucionalizaciji in individualnih rehabilitacijskih programih. Tako slovenska kot italijanska stran je tekom projekta identificirala uporabnike, ki ustrezajo kriterijem ter jih vključila v posamične aktivnosti, ki trajajo od začetka leta 2020. Skupno je bilo vključenih 18 mladih uporabnikov s težjimi duševnimi težavami, in sicer v okviru aktivnosti ustvarjalnih programov, vključevanja v delovni proces priprave embalaže in druge delovne aktivnosti. Obenem se izvajajo aktivnosti, vezane na bivanjsko skupnost. Z mesecem oktobrom 2020 sta se v stanovanje v Novi Gorici vselila prva dva uporabnika.  

01 forma_0.jpg  01 SM_0.jpg

salute mentale_0.jpg

V sklopu duševnega zdravja je bila predvidena tudi infrastrukturna ureditev prostorov namenjenih delu skupne čezmejne skupine. Prostori so del centra za duševno zdravje v pritličju Skupnostnega centra v Novi Gorici. Dela so potekala po načrtih in končana v letu 2021. Ureditev prostorov je bila izvedena s skupnim javnim naročilom EZTS GO in Mestne občine Nova Gorica. 

PHOTO-2021-05-17-14-55-55_0.jpg

AVTIZEM

Namen projekta je bil vzpostavitev zgodnje odkrivanje motnje avtističnega spektra pri otroci od 18. meseca starosti. Mednarodne študije kažejo, da se lahko z zgodnjo obravnavo pri otrocih bistveno izboljšajo sposobnosti komuniciranja, vzpostavljanja odnosov, razumevanja in prilagajanja. Med najpomembnejšimi cilji je bilo osveščanje pediatrov, družin in vseh ostalih, ki so v stiku z otrokom, o pomenu zgodnjega diagnosticiranja motnje avtističnega spektra.

Vzpostavljena je bila delovna skupina strokovnjakov, ki je pripravila skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje in obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra. Protokol pri zelo majhnih otrocih predvideva uporabo modela M-CHAT, ki spada med najbolj napredna orodja za odkrivanje motnje avtističnega spektra na mednarodni ravni. V okviru obravnave pa protokol predvideva uporabo metode ESDM, ki se je izkazala za trenutno najbolj učinkovito pri otrocih od 18. meseca starosti dalje. Čezmejna skupina se je v ta namen udeležila tečaja o metodi ESDM pod vodstvom ene najbolj priznanih ameriških strokovnjakinj s tega področja. Po koncu tečaja bodo izvedenci prejeli licenco za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra z uporabo metode ESDM.
Organizirani sta bili tudi dve srečanji za osveščanje pediatrov in drugih strokovnih delavcev na tem področju. V decembru 2020 se je čezmejna delovna skupina za avtizem udeležila izobraževanja o metodi AAC. 

V Parku Basaglia v Gorici so bili urejeni prostori, ki jih čezmejna zdravstvena ekipa lahko uporablja za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra po metodi ESDM. Prostore lahko uporabljajo slovenski in italijanski strokovnjaki za obravnavo slovenskih in italijanskih otrok, z območja EZTS GO. Dela so bila zaključena v juliju 2019. Dne 21.11.2019 je potekala slavnostna otvoritev prostorov.

corso esdm_0.jpg  autismo 1_0.jpg

autismo 2_0.jpg  autismo 3_0.jpg

FIZIOLOŠKA NOSEČNOST


Cilj aktivnosti povezanih s fiziološko nosečnostjo v okviru projekta Salute-Zdravstvo je bil ustvariti skupno metodologijo za obravnavo fiziološke nosečnosti. Storitve, ki so bile oblikovane v okviru projekta, izvaja čezmejna skupina babic z vključevanjem in svetovanjem specialistov ter strokovnjakov. 
Gre za storitve, ki niso bile prisotne ne na območju Slovenije ne na območju Italije, saj predstavljajo inovativno metodo sodobne babiške prakse na podlagi najboljših evropskih metodologij.

V okviru projekta je bila izvedena analiza obravnave nosečnic v Sloveniji in Italiji z namenom razumevanja razlik in iskanja sinergij. 
Oblikovali smo delovno skupino italijanskih in slovenskih babic ter ginekologov, ki so, ob upoštevanju rezultatov analize in obstoječih predpisov obeh držav, pripravili model skupne obravnave fiziološke nosečnosti, ki predvideva inovativne storitve namenjene obravnavi nosečnic s fiziološko nosečnostjo na območju treh občin. Model je bil pripravljen na osnovi dobrih praks z obeh strani meje in upoštevajoč metode, ki se uporabljajo v najbolj naprednih evropskih centrih za fiziološko nosečnost (Nizozemska, Danska, Anglija), ki jih je delovna skupina obiskala maja in junija 2018.

Aprila 2019 je delovna skupina določila aktivnosti, ki se bodo izvajale čezmejno. Pripravljeni so bili informativni materiali za ozaveščanje žensk o predvidenih čezmejnih storitvah. Storitve vključujejo: Telovadbo za nosečnica, Telovadbo za nosečnice v vodi, Plavalni tečaj z dojenčki v vodi in Srečanja v manjših podpornih skupinah v primerljivem obdobju nosečnosti.

Dne 12.12.2019 je bil podpisan sporazum med Splošno bolnišnico »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica in Podjetjem za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina") za izvajanje aktivnosti v vodi, ki so predvidene v sklopu storitev za Fiziološko nosečnost.

Decembra 2019 je začela prva predvidena storitev – Srečanja v manjših podpornih skupinah v primerljivem obdobju nosečnosti. V letu 2020 so se zaradi epidemije covid, aktivnosti telovadbe za nosečnice in vodenih pogovorov preselile na splet. 

01_brosura_nosecnice_KROG_dejavnosti_A4_SI-01_0.jpg

01 GRAVI_0.jpg
V sklopu projekta je bila predvidena tudi ureditev novih prostorov, v katerih je čezmejna multidisciplinarna skupina izvajala navedene dejavnosti. V parku Basaglia v Gorici je bil urejen center za predporodno obravnavo. Oddan je bil končni projekt, ki je bil potem tudi potrjen.  V prostorih Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica so bile opredeljene sobe za otročnice, ki bodo urejene za mamici in dojenčku bolj prijetno bivanje. Pridobljena je bila idejna zasnova in PZI. Dne 27. 5. 2021 je bil objavljen javni razpis za infrastrukturna dela. 

Socialno vključevanje


V okviru te aktivnosti so nameravale tri občine ustanoviteljice EZTS GO vzpostaviti čezmejno mrežo socialnih storitev za prebivalce območja EZTS GO s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. Rezultat je čezmejni protokol, ki so ga sklenile tri občine, na osnovi katerega so socialne storitve na voljo prebivalcem z obeh strani meje z vključevanjem vseh pristojnih služb, društev in nevladnih organizacij. Ustanovljene so bile tri info točke, v katerih prebivalci lahko dobijo informacije o dostopu in možnostih uporabe socialnih storitev z obeh strani meje.

Oblikovana je bila stalna čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je zadolžena za vzpostavitev čezmejne mreže socialnih storitev. Čezmejna delovna skupina je izdelala analizo, s katero je preučila sisteme socialne oskrbe v treh občinah tako z vidika javnih služb kot zasebnih organizacij.

Organizirali smo čezmejna izobraževanja in seminarje za strokovne delavce, ki izvajajo socialne storitve. Prvi posvet je bilo organiziran 13. maja 2019 v Novi Gorici, v juniju in septembru pa so mu sledila delovna omizja na področju »Starostnikov in invalidnosti«, »Revščine in socialne stiske« ter »Mladoletnikov in družin«.

Dne 30. junija 2020 so Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba, skupaj podpisale protokol za Socialno vključevanje. 

V treh občinah so bile izpostavljene tri info točke, kjer prebivalci lahko prejmejo informacije o storitvah, ki so na voljo na celotnem območju, in možnostih dostopa do njih. Po vzpostavitvi čezmejne socialne mreže, lahko slovenski in italijanski prebivalci uporabljajo storitve v vseh treh občinah. V Novi Gorici je informacijska točka v Skupnostnem centru, kjer se poteka infrastrukturna dela s pomočjo dodatnih sredstev Mestne občine Nova Gorica, ki je nameravala stavbo temeljito prenoviti. Marca 2020 so se začela dela v Skupnostnem centru, ki gosti drugo info točko. 

V Gorici je bila prenovljena info točka v pritličju stavbe Centro Polivalente. Dela so se končala oktobra 2019. Dne 18.12.2019 je potekala otvoritev novih prostorov.

V Mestni občini Nova Gorica je informacijska točka locirana v Skupnostnem centru, kjer so bila izvedena infrastrukturna dela s prispevkom dodatnih sredstev Mestne občine Nova Gorica, ki je nameravala stavbo v celoti prenoviti. Novi prostori so bili končani in prevzeti junija 2021.

V Občini Šempeter-Vrtojba je dne 3.6.2021 začela delovati informacijska točka locirana znotraj Centra za dnevne aktivnosti starejših.

 01 ingo_0.jpg  01 info 1_0.jpg

 

01 inaug_0.jpg  01 info 2_0.jpg

01 bagno_0.jpg

Informacijska točka Baiamonti (Gorica)

3b376ee2-bb29-4ccb-aad2-a645366a3447_0.JPG

378b0991-8b56-4875-90ee-286a7407f8eb_0.JPG

Informacijska točka v Skupnostnem centru (Nova Gorica)

IMG-9203.width-800_0.jpg

Informacijska točka v Centru za dnevne aktivnosti starejših (Šempeter)

Kontakti

GECT GO

0039 3664388204
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy
info@euro-go.eu
Tomaž Konrad
tomaz.konrad@euro-go.eu