Specifični cilj 3.3

PN 6f: spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju ravnanja z odpadki, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi, oziroma za zmanjšanje onesnaževanja zraka.

PC 3.3.: razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki.

Pričakovani rezultat SC 3.3.:
Okrepljena inovativnost na področju upravljanja voda in ravnanja z odpadki ter eksperimentiranja in izvajanja zelenih tehnologij.

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 3.3 - Prednostna naložba 6f : 2

BLUEGRASS - Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike

RETRACKING - Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 3.3 – Prednosta naložba 6f: 1

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih