Specifični cilj 3.2

PN 6d: varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno prek Nature 2000, in zelene infrastrukture.

PC 3.2.: okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja.

Pričakovani rezultat SC 3.2.:
Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev.

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 3.2 - Prednostna naložba 6d : 2

CONA - Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko morje

NAT2CARE - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 3.2 – Prednosta naložba 6d: 1

GREVSLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah