ENGREEN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
29 mesecev
Začetek: 01.04.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
872.128,09€
Prispevek ESRR:
741.308,87€

The project in numbers

Trajanje: 
29 mesecev
Start / End: 
01.04.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
872128.09€
Prispevek ESRR: 
741308.87€

ENGREEN

Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v čezmejni IT-SI kulturni krajini. Vzpostaviti želimo inovativen mehanizem za skupen razvoj zelene infrastrukture ter doseganje gospodarskih potencialov območja v korist biotske raznovrstnosti in prebivalcev preko vključevanja koncepta ekosistemskih storitev in participativnega sodelovanja deležnikov v celostno upravljanje.

Povzetek projekta: 

Kulturna pokrajina v programskem območju je območje velike biotske raznovrstnosti. Habitati EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst so poleg območij ohranjanja narave (Natura,ZO,MAB,EPO…) še kali, suhi zidovi, ledenice, močvirja, gramoznice, mlinščice, itd, ki so povezani v mrežo (pol-)naravnih območij oz. t.i. zeleno infrastrukturo (ZI). Skupen izziv predstavlja izguba ZI in povezanih ekosistemskih storitev zaradi opuščanja rabe in tujerodnih vrst. Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti vrst/habitatov, vezanih na ZI v IT-SI kulturni krajini. Učinki so: povezovanje ZI, prenos znanj in dobrih praks, razvoj orodij za upravljanje, 17 pilotnih aktivnosti za obnovo ZI in izvedba vsaj 25 dogodkov. Spremembe bodo: boljše stanje biotske raznovrstnosti, boljša povezanost ekosistemov, preprečevanje tveganj, boljša ozaveščenost deležnikov. Koristi bodo imeli upravljalci ZI, obiskovalci, lokalne skupnosti, MSP, NGO, drugi uporabniki ZI. Čezmejno sodelovanje je potrebno za povezovanje mreže ZI in varstvo vrst/habitatov na obeh straneh meje. Novost bo v skupnem mehanizmu za razvoj ZI, vključno s prenosom obstoječih praks, participativnim vključevanjem deležnikov (npr.fokusne skupine, LivingLab), uporabi novih materialov za obnovo ZI.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta bo okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnova biotske raznovrstnosti prek obnove zelenih infrastruktur (ZI) in ekosistemskih storitev (ESS) v čezmejni IT-SI kulturni krajini, kar se v celoti povezuje z rezultatom SC3.2. Le-ta bo dosežen prek vmesnih rezultatov:
- pripravljena izhodišča, skupne smernice in načrti za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti za boljše
upravljanje ZI v čezmejni IT-SI kulturni krajini oz. na pilotnih območjih; 
- 17 izvedenih čezmejnih pilotnih aktivnosti za obnovo elementov ZI (npr. malih močvirij in kalov, suhih zidov, ledenic, mlinščic,
gramoznic, itd.), ki predstavljajo habitate EU pomembnih vrst in zagotavljajo ESS v korist naravi in prebivalcem; 
- izvedba skupnih aktivnosti za okrepitev čezmejnega poznavanja stanja in valorizacije vrst, habitatov in elementov ZI na obeh straneh meje kot so identifikacija primerov dobrih praks varstva/obnove biotske raznovrstnosti v kulturni krajini, izvedba fokusnih skupin za participativno vključevanje deležnikov (npr. upravljalcev, lastnikov, prebivalcev, obiskovalcev) in vzpostavitve delovne skupine v okviru obstoječega čezmejnega konzorcija za gradnjo suhih zidov. Dejavnosti bodo temeljile na opravljeni analizi pritiskov in groženj, ki vodijo v opuščanje tradicionalne rabe kulturne krajine in posledično izgubo ESS, ter na analizi obsega negativnega vpliva tujerodnih vrst. V dejavnosti bo vključen akademski sektor (npr. Univerza na Primorskem, Univerze v Udinah, Padovi, Bologni, Carinzia in Ljubljani) in čezmejni strokovnjaki, pristojni za izobraževanje in raziskovanje na področju varstva biotske raznovrstnosti in ekosistemov (npr. ZRSVN). Projekt bo pripomogel tudi h krepitvi kapacitet vzgojno izobraževalne vertikale za spodbujanje trajnostnega in odgovornega zavedanja in vedenja, zlasti znotraj zavarovanih in naravovarstveno pomembnih območij (npr. izvedenih vsaj 10 dogodkov/prireditev za širšo javnost in vsaj 15 izobraževalnih dogodkov).

Partner

Vodilni partner

Javni zavod Park Škocjanske Jame-The Škocjan Caves Regional Park

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza na Primorskem-University of Primorska

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

DS3.1 ATT5 Identifikacija zelene infrastrukture - WebGis aplikacijaDS3.1 ATT5 Identifikacija zelene infrastrukture - WebGis aplikacija
WP3.1_ATT5_IDENTIFIKACIJA ZI.pdf
( 514 bytov, published on 14 December, 2023 - 15:02 )
DS3.1 ATT6 Skupno poročilo o valorizaciji zelene infrastruktureDS3.1 ATT6 Skupno poročilo o valorizaciji zelene infrastrukture
WP3.1_ATT6_VALORIZACIJA ZI-si.pdf
( 14 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.2.ATT7 Izmenjava izkušenj in participativno načrtovanje upravljanja - LpDS3.2.ATT7 Izmenjava izkušenj in participativno načrtovanje upravljanja - Lp
WP3.2_ATT7_POROČILO FOKUSNE 1VP-si.pdf
( 1 byte, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
  DS3.2.ATT7 Izmenjava izkušenj in participativno načrtovanje upravljanja - PP3 DS3.2.ATT7 Izmenjava izkušenj in participativno načrtovanje upravljanja - PP3
WP3.2_ATT7_POROČILO FOKUSNE PP3-si.pdf
( 652 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.2.ATT9 Skupne čezmejne smernice za dolgoročno upravljanje zelene infrastruktureDS3.2.ATT9 Skupne čezmejne smernice za dolgoročno upravljanje zelene infrastrukture
WP3.2_ATT9_SKUPNE ČEZMEJNE SMERNICE.pdf
( 11 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.2.ATT10 Vzpostavitev delovne skupine za vrste/habitate znotraj obstoječega Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraškeDS3.2.ATT10 Vzpostavitev delovne skupine za vrste/habitate znotraj obstoječega Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške
WP3.2_ATT10_NAČRT DELA.pdf
( 181 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.3. ATT11 VP - Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturoDS3.3. ATT11 VP - Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturo
WP3.3_ATT11_POROČILO IZOBRAŽEVALNI D. 1VP.pdf
( 1 byte, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.3. ATT11 PP2- Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturoDS3.3. ATT11 PP2- Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturo
WP3.3_ATT11_POROČILO IZOBRAŽEVALNI D. PP2-si-it.pdf
( 480 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
DS3.3. ATT11 PP3 -Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturoDS3.3. ATT11 PP3 -Izobraževanje upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na zeleno infrastrukturo
WP3.3_ATT11_POROČILO IZOBRAŽEVALNI D. PP3.pdf
( 1 byte, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP3.3_ATT14_IZVEDENE PILOTNE 11-fotoWP3.3_ATT14_IZVEDENE PILOTNE 11-foto
WP3.3_ATT14_IZVEDENE PILOTNE 11-foto.pdf
( 13 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP3.3_ATT21_IZVEDENE DODATNE AKT PP4WP3.3_ATT21_IZVEDENE DODATNE AKT PP4
WP3.3_ATT21_IZVEDENE DODATNE AKT PP4-it-si.pdf
( 8 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP3.3_ATT22_IZVEDENE DODATNE AKT PP3WP3.3_ATT22_IZVEDENE DODATNE AKT PP3
WP3.3_ATT22 IZVEDENE DODATNE AKT PP3.pdf
( 11 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP3.3_ATT23_IZVEDENE DODATNE AKT VPWP3.3_ATT23_IZVEDENE DODATNE AKT VP
WP3.3_ATT23 IZVEDENE DODATNE AKT VP.pdf
( 6 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP4_ATT18 IZVEDENE PILOTNE 15-fotoWP4_ATT18 IZVEDENE PILOTNE 15-foto
WP4_ATT18 IZVEDENE PILOTNE 15-foto.pdf
( 520 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP4_ATT19 IZVEDENE PILOTNE 16-fotoWP4_ATT19 IZVEDENE PILOTNE 16-foto
WP4_ATT19 IZVEDENE PILOTNE 16-foto.pdf
( 450 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
WP4_ATT20 IZVEDENE PILOTNE 17-fotoWP4_ATT20 IZVEDENE PILOTNE 17-foto
WP4_ATT20 IZVEDENE PILOTNE 17-foto.pdf
( 446 bytov, published on 14 December, 2023 - 16:29 )
Predstavitev projekta na dogodku European cooperation day - 21.9.2021 - TrstPredstavitev projekta na dogodku European cooperation day - 21.9.2021 - Trst
OK_ECDAY_ppt_ENGREEN.pdf
( 4 byti, published on 14 December, 2023 - 16:29 )

Cilji in aktivnosti

 

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je bil spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti EU pomembnih in drugih zavarovanih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v čezmejni IT-SI kulturni krajini. Projekt je pripomogel k skupnemu razvoju zelene infrastrukture in ohranitvi biotske raznovrstnosti preko vključevanja koncepta ekosistemskih storitev in participativnega sodelovanja na teritoriju.

 1_1.png

Kulturna pokrajina v programskem območju je območje velike biotske raznovrstnosti. Skupni izziv predstavlja izguba zelene infrastrukture (ZI) in povezanih ekosistemskih storitev zaradi opuščanja rabe in razmnoževanja tujerodnih vrst.

 2_4.png

Glavni cilji projekta so bili:

- zagotoviti čezmejno povezovanje za varstvo vrst v skupni IT-SI kulturni krajini preko identifikacije in valorizacije zelenih infrastruktur ter primerov dobrih praks njenega ohranjanja in obnove,

- okrepiti skupno upravljanje zelenih infrastruktur v IT-SI kulturni krajini preko izmenjave izkušenj in participativnega sodelovanja deležnikov ter načrtov za ohranjanje/obnovo biotske raznovrstnosti,

- omiliti pritiske in grožnje na biotsko raznovrstnost v IT-SI kulturni krajini preko izobraževanja deležnikov, odstranjevanja tujerodnih vrst in obnove ekosistemskih storitev zelenih infrastruktur.

3_1.png 

Najpomembnejši učinki projekta so bile čezmejne pilotne aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti in udeleženci izobraževalnih in informativnih dogodkov. Izvedenih je bilo 7 pilotnih aktivnosti za ohranjanje in obnovo ZI na čezmejnem območju IT-SI. Te so vključevale obnovo kalov, odstranjevanje tujerodnih vrst, pripravo načrta upravljanja z močvirjem v Natura 2000, ureditev poti z opazovalnicami za ptice, vrednotenje gozda Lison v območju Natura 2000, obnovo koridorja za migracijo vrst na Cerju in popis stanja populacije raka primorski koščak v reki in njenih pritokih. Poleg tega je bila izvedena obnova suhih zidov na območju PŠJ in ledenice v občini Dolina ter pripravljene Skupne čezmejne smernice za dolgoročno upravljanje zelene infrastrukture in povezane biotske raznovrstnosti v čezmejni IT-SI kulturni krajini. Izvedeno je bilo 85 javnih dogodkov in izobraževanj, v katere je bilo vključenih 5223 udeležencev.

Čezmejno sodelovanje je bilo potrebno za povezovanje mreže ZI in varstvo vrst/habitatov na obeh straneh meje. Partnerstvo je delovalo skupaj pri pridobivanju podatkov, identifikaciji dobrih praks in prenosu znanj, analizi pritiskov in groženj, vrednotenju in obnovi ZI. Vzpostavilo se je močnejše čezmejno povezovanje in izboljšala izmenjava znanja. Projekt ENGREEN je zagotovil platformo za skupno načrtovanje, izvajanje varstvenih ukrepov in ozaveščanje s področja ZI v čezmejni IT-SI kulturni krajini.

Seznam vplivov in rezultatov, ki so nastali od začetka do konca projekta

Čezmejne pilotne aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti (DS 3.1, DS3.2, DS3.3, DS4)

V okviru DS3.1 je bil pripravljen prikaz čezmejne zelene infrastrukture z uporabo WebGIS aplikacije (PP3, PP4) in izvedena valorizacija zelene infrastrukture na projektnih območjih (VP, PP3, PP4).

Vizualizacija je vidna na geoportalu HARMO-DATA

http://www.harmo-data-geoportal.eu:8080/geoportal/engreen/

4_0.png

V okviru DS3.2 sta bila pripravljena predlog Načrta upravljanja z močvirjem v Natura 2000 območju IT3250044 v Cinto Caomaggiore (PP4 – pilotna aktivnost 1) in Skupne čezmejne smernice za dolgoročno upravljanje zeleneinfrastrukture (vsi PP). Vzpostavljena je bila delovna skupina za vrste/habitate znotraj obstoječega Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje (VP, PP2, PP3).

V okviru DS3.3 je bilo izvedenih 5 pilotnih aktivnosti:

1.odstranjevanje tujerodnih vrst iz kalov - PP3,

5_0.png   6_0.jpg 6_0.png

2. odstranjevanje tujerodnih vrst in obnova avtohtone vegetacije v kompleksu »Molini di Stali« v Natura IT3250044 v občini Gruaro - PP4);

7.png 

3. popis vrst, ureditev/obnova brežin in vzpostavitev interpretacijske poti z opazovalnicami za ptice v vodnem rezervoarju bivše tovarne sladkorja v občini Ceggia (PP4);

3. aktivnosti za povečanje znanja, varstvo, ohranjanje, izboljšanje in vrednotenje gozda Lison, območje Natura 2000, območje v občini Portogruaro (PP4);

4. obnova koridorja za migracijo in disperzijo vrst na pogorišču kraških travišč in gozdnih otokov na Cerju PP3);

5. varstvo in obnova reke Reke s pritoki na podlagi opredelitve prisotnosti in stanja populacije raka primorski koščak / koščenec (VP).

Poleg tega je bila izvedena obnova suhih zidov s postavitvijo interpretacijskih oznak v Natura SI3000276 in SI5000023 (VP).

8.png 

V okviru DS4 je bila izvedena pilotna aktivnost:

Obnova 3 kalov v PŠJ z vplivnim območjem v Natura SI3000276 in SI5000023 (VP) :

Matavun:

9.png    10.png

Gradišče:

11.png   12.png

Brežec:

13.png   14.png

in obnova ledenice na območju Občine Dolina v naravnem rezervatu Doline Glinščice v Natura IT3341002 (PP2):

 15.png 16.png 17.png

 

V pripravo popisa in valorizacije ZI so bili v okviru DS3.1 preko poletnih šol v aktivnosti vključeni študenti (VP, PP3, PP4). Izvedeni sta bili 2 poletni šoli.

V okviru DS3.2 je potekala izmenjava izkušenj in participativno načrtovanje upravljanja ZI. V ta namen so bile izvedene 4 fokusne skupine z lokalnimi deležniki (vsi PP).

V okviru DS3.3 so bila izvedena izobraževanja upravljavcev, uporabnikov in drugih deležnikov o pritiskih in grožnjah na ZI. Dogodke so izvajali vsi PP.

 

V okviru DS2 je bilo izvedenih 85 dogodkov za javnost (vsi PP). Naj navedemo le najpomembnejše dogodke. Podatki o vseh izvedenih dogodkih so na voljo tudi v razdelku novic.

Uvodno srečanje - Matavun 8, Divača, 23/6/2020 – 37 udeležencev

18.png 

Delavnica za deležnike - Hrpelje Kozina 6/8/2020 – 20 udeležencev

Seminar za deležnike - Matavun 8, Divača, 8/7/2020 – 10 udeležencev

Delavnica za otroke - Rodik, 28/8/2020 – 14 udeležencev

Seminar Izbrane aktivnosti v sklopu poletne šole na temo zelene infrastrukture v Parku Škocjanske jame - 14/9/2020 – 29 udeležencev

19.png 

Seminar Območja ohranjanja narave in prostovoljni naravovarstveni nadzorniki v Parku Škocjanske jame - 14/9/2020 – 24 udeležencev

Seminar Suhozidi – zaznavna sestavina kraških ekosistemov in pokrajine - Matavun 8, Divača, 17/9/2020 – 24 udeležencev

Delavnica za deležnike - Park Skocjanske jame, 20/9/2020 – 18 udeležencev

Dogodek Sprehod po Naravnem Rezervatu Doline Glinščice z obiskom ledenice -  23/8/2020 in 13/9/2020 – 25+24 udeležencev

20.png 

Voden ogled in delavnica v Naravnem rezervatu Doline Glinščice za dijake - 28/9/2020, 29/9/2020, 30/9/2020 – 22+21+25 udeležencev

21.png 

Summer school za univerzitetne študente -  Zgornje Jezersko, 11/7/2020 – 45 udeležencev

Poletna šola za študente na temo zelene infrastrukture - Park Škocjanske jame, 14/9-17/9/2020 – 22 udeležencev

Seminar  za študente in deležnike Kraški kali – mala mokrišča z velikim pomenom - Park Škocjanske jame, 15/9/2020 – 27 udeležencev

22.png 23.png

Seminar  za študente in deležnike Tujerodne in invazivne vrste v in ob kalih - Park Škocjanske jame, 16/9/2020 - 23 udeležencev

Biološki večeri FAMINT  – ZOOM – 14 Dogodkov: 3/12/2020, 6/12/2020, 13/1/2021, 27/1/2021, 10/2/2021, 24/2/2021, 24/3/2021, 12/5/2021, 26/5/2021, 3/11/2021, 15/12/2021, 12/1/2022, 23/2/2022, 30/3/2022

24.png  25.png

Seminar za javnost Wetlands day 2021 – ZOOM - 1/2/2021 – 108udeležencev

Seminar za javnost Suhozidna gradnja ter flora in favna suhih zidov - Hrpelje Kozina, 17/9/2021 in 18/9/2021 – 22+37udeležencev

Seminar za javnost Suhozidna gradnja ter flora in favna suhih zidov - Devin Nabrežina, 10/9/2022 in 11/9/2022 – 16+16udeležencev

Seminar za javnost Suhozidna gradnja ter flora in favna suhih zidov - Divača, 1/10/2021 in 2/10/2022 – 7+22udeležencev

26.png  27.jpg 27.png

Dogodek Sprehod po dolini Glinščice – Ledenice in stari poklici - Draga – Dolina Glinščice, 10/7/2021 – 13udeležencev

Fokusna skupina za razvoj smernic za obnovo in vzdrževanje ledenic - Boljunec, 16/11/2021 - 15 udeležencev

Summer school za univerzitetne študente - Miren, 17/6-20/6/2021 - 17udeležencev

Fokusna skupina Tujerodne vrste v kalih ter oblikovanje smernic za trajnostno reševanje problematike - Koper, 22/9/2021 – 15 udeležencev

Ohranjanje kraških travišč – primer z roba kraške planote (Cerje) - Miren+zoom, 20/10/2021 – 16 udeležencev

Fokusna skupina Mulini di Belfiore, 25/5/2021 – 18udeležencev

Dogodek za javnost - Laguna di Mort-Eraclea, 23/5/2021 – 42udeležencev

Dogodek za javnost - Cavallino Treponti, 28/8/2021 – 10udeležencev

Dogodek za javnost - Cinto Maggiore, 12/9/2021 – 10udeležencev

Dogodek za javnost  - Jesolo, 18/9/2021 - 20 udeležencev

Dogodek za javnost  - San Donà di Piave, 9/10/2021 – 25 udeležencev

Dogodek za javnost  - Gruaro, 2/10/2021 – 57 udeležencev

Delavnica na terenu Izlov zlatih ribic iz kala - Rakitovec, 7/2/2022 – 15 udeležencev

Delavnica na terenu Izlov zlatih ribic iz kala - Zazid, 20/2/2022 – 13udeležencev

Dogodek za javnost Wetlands day 2022 - Caorle, 2/2/2022 – 91udeležencev

Dogodek za javnost Belajtnga - Park skocjanske jame, 29/5/2022 – 990 udeležencev

Delavnica in izlet Confine aperto-Odprta meja – Dolina Glinščice 8/4/2022 – 109 udeležencev

28.png

Fokusna skupina za razvoj smernic za obnovo in vzdrževanje kraških jezer in kalov - Boljunec in Dolina Glinščice 15/2/2022 – 19udeležencev

Izobraževalna delavnica Obveščanje o območju: tehnike in strategije digitalnega trženja - Boljunec, 8/3/2022 – 15udeležencev

29.jpg

Izobraževalna delavnica Podeželska arhitektura s posebnim poudarkom na suhozidnih gradnjah - Boljunec, 29/3/2022 – 14udeležencev

Izobraževalna delavnica Koliko je vreden kraški kal? - Boljunec, 10/5/2022 – 21udeležencev

30.jpg  31.jpg

Seminar in izlet Zgodovina in obnova ledenice v dragi - Trst – sedež CAI, 12/5/2022 in Dolina Glinščuice 14/5/2022 – 13+10 udeležencev

Seminar za javnost – 6 projektov 3. osi  - Upravljanje, vrednotenje in ohranjanej ekosistemov in habitatov – ZOOM - 10/6/2022 – 43 udeležencev

Zaključni dogodek - Matavun, 16/6/2022 - 19 udeležencev

47.png

Zaključni dogodek za javnost Voden ogled Naravnega rezervata Doline Glinščice z obiskom obnovljene ledenice - Dolina Glinščice, 18/6/2022+ 29/7/2022 – 59+46 udeležencev

34.png

35.png

Obveščanje in oglaševanje - aktivnosti komuniciranja

66 objavljenih novic na spletni strani projekta

85 izobraževalnih drugih dogodkov za širšo javnost in strokovnjake

6 video posnetkov: 5 videoposnetkov, ki jih je posnel Vegal, predstavlja posebnosti nekaterih območij, vključenih v projekt (Ceggia, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Didattico), in lepote celotnega območja projekta, 1 zbirni videoposnetek Občine Dolina predstavlja dosežene rezultate projekta

https://www.youtube.com/channel/UCv6roVD7xocPoSQstUYCbEA/featured?view_as=subscribe

3 brošure, 1 rollup za vsakega PP, tiskanje plakatov po potrebi

2000 brošur s povzetkom projekta

6000 izvodov brošure o zlatih ribicah

6000 izvodov brošure o barjanskem okarčku

4 rollupi

20 plakatov

37.png   38.png

bombažne nakupovalne vrečke, beležnice, kemični svinčniki in navadbni svinčniki

39.png 40.png 41.png 42.png

3 umetniški natečaji v Venetu

 

43.jpg  44.jpg  

Promocija projekta v okviru European Cooperation Day - 21. september 2021 - Hotel Savoy - Trst:

 

45.jpg        46.jpg

 

 

Pozitivni vidiki in izkušnje med izvajanjem projekta ENGREEN so bili:

  • izvedene pilotne aktivnosti na terenu kot npr. obnove tradicionalnih zelenih infrastruktur (kali, suhi zidovi, ledenice), s katerimi smo prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti in hkrati vzbudili zanimanje med lokalnimi deležniki za ohranjanje le-teh. Prav te pobude lokalnih deležnikov so bile med drugim vzpodbuda partnerstvu za nadaljevanje obnov na terenu in kapitalizacijo rezultatov ENGREEN projekta (npr. izvaja v okviru projekta ReNature, ENGREEN, prijave projektov na Interreg SLO-HR;
  • odlično organizirani in izvedeni dogodki, s katerimi smo ozaveščali in izobraževali deležnike ter podvojili predvideno vrednost kazalnika udeležencev;
  • odlično sodelovanje projektnih partnerjev ter deležnikov projekta, kar je pripomoglo k realizaciji vseh zastavljenih ciljev.

 

V nadaljevanju bosta VP in PP2 za ohranjanje obnovljene ZI zagotavljala potrebna sredstva v svojih proračunih, PP4 pa bo v skladu s sprejetimi sporazumi in smernicami upravljanje pilotno obnovljenih ZI prenesel na občine, v katerih so bile te izvedene. PP3 bo na območju pilotnih aktivnostih izvajal izobraževalne dejavnosti in poskrbel za vertikalni prenos znanja tudi v bodoče. Vsi rezultati projekta (načrti, smernice) so objavljeni na spletni strani in dostopni za uporabo vsej zainteresirani javnosti. Že med izvajanjem projekta so se porajale nove ideje in načrti za obnovo ZI, zato se bo sodelovanje nadaljevalo tudi po zaključku projekta. Nekateri PP so skupaj že pripravili projekt kapitalizacije ENGREEN (PŠJ, VEGAL), z ostalimi pa se bo sodelovanje nadaljevalo v okviru novih projektov.

 

Kontakti

Javni zavod Park Škocjanske Jame-The Škocjan Caves Regional Park

00386 5 7082100
Škocjan 2 6215 Divača Slovenija
psj@psj.gov.si
Rozman Renata, Manca Černigoj
psj@psj.gov.si manca.cernigoj@psj.gov.si renata.rozman@psj.gov.si

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

00390408329232
Dolina 270 34018 San Dorligo della Valle (TS) Italia
segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it
Grom Andreja
andreja.grom@sandorligo-dolina.it

Univerza na Primorskem-University of Primorska

00386 5 611 76 62
Titov trg 4 6000 Koper Slovenija
info@upr.si
Lužnik Martina
martina.luznik@upr.si

GAL Venezia Orientale

00390421394202
Via Cimetta 1 30026 Portogruaro (VE) Italia
vegal@vegal.net
Gozzo Cinzia
vegal@vegal.net