Acquavitis

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
32 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
954.663,12€
Prispevek ESRR:
811.463,65€

The project in numbers

Trajanje: 
32 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
954663.12€
Prispevek ESRR: 
811463.65€

Acquavitis

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta Acquavitis je bil razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij in smernic za zaščito in učinkovito rabo vodnih virov ter načrtovanje ukrepov ob nepredvidenih dogodkih in klimatskih spremembah. Izmenjava izkušenj med raziskovalnimi ustanovami, testiranje novih tehnologij ter prenos znanja bo vinogradniškim kmetijam pomagal pri trajnostnem in racionalnem gospodarjenju z vodo v vinogradništvu. V različnih delovnih sklopih so raziskovalci in specialisti različnih področij prispevali svoja znanja in izkušnje s katerimi smo prišli do pomembnih rezultatov in zaključkov.

Povzetek projekta: 

Podnebne spremembe, ki se odražajo v vedno pogostejših sušnih obdobjih in visokih temperaturah, povečujejo okolijski stres, slednji pa vpliva tako na naravne kot tudi na kmetijske ekosisteme (zlasti sektor z visokim t.i.“water exploitation index”) kot je vinogradništvo. Obravnavano čezmejno območje Primorske in Furlanije Julijske krajine, natančneje Vipavska dolina, Kras, Brda in Furlanija s svojimi geološko-geomorfološkimi in socialno-ekonomskimi značilnostmi (majhna kmetijska gospodarstva), je postalo posebno ranljivo. Pogostejša vroča in sušna poletja, ki se pojavljajo v zadnjem desetletju (2012, 2015, 2018 in 2022) so pokazala na občutljivost bodisi gozdnih kot tudi kmetijsko-proizvodnih sistemov na skrajne in neobičajne vremenske razmere. Zadnje sušne razmere močno odstopajo od običajnih. Po podatkih Evropskega observatorija za sušo, se skoraj polovica (47%) Evrope sooča s primanjkljajem vode v tleh. Nizki vodostaji rek, jezer in rezervoarjev povzročajo skrbi tako pri vodi za namakanje kot pri preskrbi s pitno vodo. Hitre klimatske spremembe, ki vodijo v pomanjkanje padavin, nadpovprečno visokih temperatur zraka (nad 35 °C) in večjega izhlapevanja opozarjajo, da je razvijanje strategij za krepitev odpornosti in prožnosti nanje nujno potrebno.


V okviru projekta smo zato razvili digitalno platformo Acquavitis, ki omogoča spremljanje glavnih agrometeorloških parametrov in boljše upravljanje vinogradov. Namen spletne platforme je shranjevanje, obdelava in različna vizualizacija podatkov, ki spodbuja mala in srednje velika vinogradniška podjetja k inovativnimpristopom in tehnologijam pravilne porabe vode.


Nova orodja, znanja in izkušnje, ki smo jih razvili v okviru projekta bodo omogočila lažje prilagajanje na izredne vremenske pojave, ki bodo v prihodnosti vse pogostejši.

Glavni rezultati: 

PORTAL ACQUAVITIS
Interaktivni portal Acquavitis (www.acquavitis.eu) omogoča sistemsko zbiranje agrometeoroloških parametrov, geovizualizacijo satelitskih, okolijskih in ostalih prostorskih podatkov, ki so nam v pomoč pri interpretaciji podatkov o vodnem stresu v vinogradih ter vodnem stanju v tleh in rastlinah. S hitrimi in preglednimi informacijami se lahko pripravimo na vse pogostejše ekstremne razmere, kot je pomanjkanje vode v vinogradništvu.

KROŽENJE VODE
Ko se soočamo s sušo, oskrbo in racionalno porabo vode je ključno tudi zanje o kroženju vode. V dveh letih projekta nam je izotopska metoda, uporabljena za padavinske vode, tla in ksilemske sokove, omogočila razumevanje, kako vinska trta obnavlja in uporablja podtalnico. Izpostavljen je bil pomen zimskih in spomladanskih padavin pri polnjenju tal z vodo tudi v najglobljih plasteh. Poletne padavine se praviloma vpijejo le v najbolj površinske plasti tal in jih vinska trta takoj izkoristi. Zimsko-pomladansko napajanje zato predstavlja dodaten strateški vir predvsem v hudih sušnih obdobjih. Razumevanje teh procesov je bilo mogoče tudi zaradi dodatne kampanje vzorčenja, izvedene za lokacijo Ceroglie v letu 2021, ki nam je omogočila korelacijo posameznih padavinskih dogodkov z večjim številom vzorcev tal in ksilemskih sokov. Podatki z višjo časovno ločljivostjo omogočajo boljše razumevanje ekohidroloških procesov, vendar je treba upoštevati, da ima vsak vinograd svojevrstne značilnosti, ki so odvisne tako od geomorfologije/geologije rastišča kot od posebnosti rastline (npr. starost vinograda, uporabljeni vinograd, kultivar in podlaga). S tem v mislih se je metoda, razvita v okviru tega projekta, izkazala za učinkovito in zato predstavlja veljavno orodje za analizo posamezne lokacije.

SPREMLJANJE VODNEGA STATUSA VINSKE TRTE
Spremljanje vodnega statusa vinske trte s pomočjo tlačne komore je pomembno orodje za kvantificiranje nivoja vodnega stresa ter za optimalno in učinkovito upravljanje namakanja v rastni sezoni. Zato so v dvoletnem obdobju 2020–2021 merili vodni potencial pred zoro (kazalnik razpoložljivosti vode v tleh za rastline), minimalni dnevni vodni potencial listov (kazalnik največjega vodnega stresa, ki ga trpi trta) in najmanjši dnevni vodni potencial stebla v šestih glavnih vinogradih projekta Acquavitis. Poleg tega smo spremljali vodni potencial stebla vinske trte v 14 vinogradih sorte Merlot v Vipavski dolini, kjer smo primerjali vinograde na terasah in gričih (n=7) ter v ravninske vinogradih (n=7). V dveh letih študije niso bile poudarjene nobene posebne kritičnosti glede razpoložljivosti vode v tleh za rastline, vendar je bilo v najbolj vročih mesecih (konec julija in konec avgusta) leta 2021 opaženo izrazito povečanje vodnega stresa glede na meritve Ψsteblo v treh od šestih študijskih mest, ki so dosegle zmeren do visok vodni stres. Prav tako so vodni stres v juliju in avgustu izkazovale trte na terasastih vinogradih Vipavske doline. Rezultati so pokazali, da se je vodni stres trte izrazil v manjšem pridelku po trti (od 25 do 60%) na terasastih vinogradih v primerjavi z nižinskimi vinogradi. Na drugi strani so vina sorte merlot na terasah v povprečju vsebovala več skupnega suhega ekstrakta in pepela, več antocianov (barvil) in za 20-35% več taninov v primerjavi z vini iz grozdja nižinskih vinogradov Vipavske doline. V okviru projekta smo izvedli tudi nekaj metodoloških preizkusov za pravilno merjenje vodnega potenciala. Iz teh testov je bilo ugotovljeno, da je čas ohranjanja listov med obiranjem in meritvijo vodnega potenciala listov odvisen od proučevane sorte in/ali dosežene ravni vodnega stresa. To poudarja pomen razvoja posebnih protokolov v posameznih vinogradih pred izvajanjem terenskega monitoringa.

DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA SPREMLJANJE VODNEGA STRESA V VINOGRADIH
Glavni poudarek uporabe daljinskega zaznavanja v okviru projekta Acquavitis je bila uporaba različnih senzorjev na različnih platformah za spremljanje stanja vode v izbranih vinogradih. V vinogradu v Komnu smo uporabili multispektralno kamero in hiperspektralni kameri na brezpilotnem letalniku, ki skupaj zajemata signal valovnih dolžin 400 – 2500 nm. Potrjene so bile korelacije med meritvami vodnega potenciala rastlin in podatki daljinskega zaznavanja iz vseh treh senzorjev. Razviti so bili regresijski modeli za določanje vodnega stresa vinske trte, vendar se natančnost modelov razlikuje med senzorji in od stopnje izraženega vodnega stresa. Na splošno so bili najbolj natančni modeli pridobljeni iz hiperspektralnih podatkov, posnetih z ultralahkim letalnikom, vendar bi bilo treba v modele vseh testiranih senzorjev vključiti več terenskih podatkov, da bi lahko izdelali zanesljivo metodo za spremljanje stanja vode v vinogradih. Na osnovi multispektralnih posnetkov konstelacije Sentinel-2 smo spremljali vinograde na območju Precenicca, Strnc in Budihnija. Sentinel-2 je konstelacija dveh satelitov programa Copernicus, Evropske vesoljske agencije. Satelita Sentinel-2A in Sentinel-2B zajemata multispektralne podatke z optičnim senzorjem, ki zajema 13 kanalov. Posnetki so zajeti na spektralnem območju vidne svetlobe, bližnje infrardeče in kratkovalovne infrardeče. Vodni potencial
listov merjenih pred zoro, minimalni vodni potencial, kot tudi vodni potencial stebla, predstavljajo zanesljivo oceno vodnega statusa trt v povezavi z rastlinam dostopno vodo ter meteorološkimi pogoji. Ugotovili smo, da je vodni potencial lista pred zoro močno koreliran z nekaterimi valovnimi dolžinami. Povezanost je izrazita v infrardečih spektrih. V prihodnosti lahko pričakujemo širšo uporabo podatkov daljinskega zaznavanja za ugotavljanje stanja vode v rastlinah. Kot je bilo potrjeno tudi v okviru našega projekta, so multispektralni, in še posebej hiperspektralni podatki, za ta namen zelo uporabni. Sinergija letalskega snemanja, snemanja z brezpilotnimi letalniki ter satelitskih posnetkov je lahko zelo učinkovit inštrument za spremljanje stanja rastlin na različno velikih območjih ter hkrati omogoča ustrezno ukrepanje v pridelavi in predelavi grozdja.

RACIONALNO NAMAKANJE IN UPRAVLJANJE TAL
Vrednotenje smernic za namakanje predstavlja izziv za vinarje, ker je vključenih veliko spremenljivk in se letni časi med seboj zelo razlikujejo. V okviru projekta je uporaba DSS Vintel® omogočila sledenje različnim namakalnim strategijam in bilo je mogoče preveriti, kako je zmeren vodni stres od cvetenja do trgatve omogočil ohranjanje vinske trte v dobrem fiziološkem stanju. Pridelek se je nekoliko zmanjšal, vendar to ni ogrozilo kakovosti grozdja. Na drug strani, je več mejnih vrednosti vodnega stresa povzročilo škodo na rastlinah, kar je nato vplivalo tudi na kakovost grozdja in vin. Racionalna raba vode v vinogradništvu vključuje tudi ustrezno in trajnostno obdelavo tal. Tako smo v okviru projekta namenili raziskavam tehnologij zelenega gnojenja, kjer s posevki različnih mešanic trav in/ali leguminoz zadržujemo vlago v tleh. Ukrep lahko koristimo tako v primeru preobilenjših padavin spomladi, kjer zasevke pustimo rasti bolj visoko in s tem izboljšamo evapotranspiracijo in sušenje tal ali v drugem ekstremu v suši, kjer z upogibanjem (rolanjem) omogočimo boljšo pokritost in vlažnost tal dalj časa.

Partner

Vodilni partner

Kmetijski Inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.3

Geodetski Inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Zbornik prispevkov zaključne konferenceZbornik prispevkov zaključne konference
Brosura_ACQUAVITIS_online_final.pdf
( 13 bytov, published on 5 Januar, 2023 - 10:41 )
Novičnik št. 1Novičnik št. 1
Acquavitis Newsletter n1 SLO final 03122020 final.pdf
( 3 byti, published on 5 Junij, 2023 - 15:22 )
Novičnik št. 2Novičnik št. 2
Acquavitis_Newsletter_No2_SLO.pdf
( 2 byta, published on 5 Junij, 2023 - 15:22 )
Novičnik št. 3Novičnik št. 3
Acquavitis Newsletter n3 SLO digital Final 2.pdf
( 1 byte, published on 5 Junij, 2023 - 15:22 )
Novičnik št. 4Novičnik št. 4
Acquavitis Newsletter n4 SLO digital.pdf
( 2 byta, published on 5 Junij, 2023 - 15:22 )
Izjava za javnost (20. 2. 2020)Izjava za javnost (20. 2. 2020)
COM5_A~2.PDF
( 613 bytov, published on 23 Oktober, 2023 - 14:52 )
Izjava za javnost (5. 5. 2021)Izjava za javnost (5. 5. 2021)
COM5_A~3.PDF
( 715 bytov, published on 23 Oktober, 2023 - 14:52 )
Izjava za javnost (18. 2. 2022)Izjava za javnost (18. 2. 2022)
COM5_A~4.PDF
( 1 byte, published on 23 Oktober, 2023 - 14:52 )
Izjava za javnost (30. 8. 2022)Izjava za javnost (30. 8. 2022)
COM5_A~1.PDF
( 412 bytov, published on 23 Oktober, 2023 - 14:52 )
Aktivnosti in rezultati projekta ACQUAVITISAktivnosti in rezultati projekta ACQUAVITIS
ACQUAVITIS_aktivnosti_in_rezultati.pdf
( 102 byta, published on 24 Oktober, 2023 - 09:32 )
Rezultati komunikacijskih aktivnosti projekta ACQUAVITISRezultati komunikacijskih aktivnosti projekta ACQUAVITIS
ACQUAVITIS_aktivnosti_komunikacija.pdf
( 93 bytov, published on 23 Oktober, 2023 - 15:27 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj zaključenega projekta ACQUAVITIS, je bil razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij in smernic za zaščito in učinkovito rabo vodnih virov ter načrtovanje ukrepov ob nepredvidenih dogodkih in klimatskih spremembah. Ključno je bilo spodbujanje prenosa znanja in izmenjave izkušenj med raziskovalnimi ustanovami ter vinogradniškimi kmetijami in vinskimi kletmi na čezmejnem območju.

TRENUTNO STANJE PROJEKTA

ACQUAVITIS_Cerogelj.jpgVzorčenje kapnice v jami pri vinogradu Čerolje

Projekt se je zaključil 31.8.2022. Izdelali smo GIS pregledovalnik podatkov, https://www.acquavitis.eu/, kjer so podatki prostorsko predstavljeni-vizualizirani na spletnem vmesniku, ki ga sestavlja interaktivna karta z osnovno topografsko podlago, ki jo je možno prekrivati s posameznimi tematskimi soji. V okviru študij kroženja vode smo obravnavali 6 vzorčevalnih mest, kjer smo analizirali izotopsko sestavo kisika in vodika v 246 vzorcih vode, ki vključujejo predvsem padavine, vodo, odvzeto iz kanalov, jarkov, vodnjakov in kapnico iz jame pri lokaciji vinograd Čerolje; 333 vzorcev talne vode; 467 vzorcev ksilemskega soka.

ACQUAVITIS_Preccenico.jpg​​​​​​Vzorčenje zemlje v vinogradu Preccenico

Stanje sušnega stresa trt smo v letih 2020 in 2021 spremljali v izbranih vinogradih. Rezultati so predstavljeni na platformi Acquavitis. Izvedli smo 4 različne poskuse s katerimi smo preučevali vplive pomanjkanja vode, tudi v kombinaciji z vročinskimi valovi, na fiziološko stanje vinske trte ter na pridelavo in kakovost grozdja in vin. Zbrani podatki so nas skupaj z rezultati preostalih preteklih projektov, pripeljali do določenih zaključkov, na podlagi katerih smo postavili smernice za namakanje vinogradov. Rezultati so podrobneje predstavljeni v Zborniku prispevkov zaključne konference projekta.

V okviru projekta smo izvedli snemanja z multi in hiper-spektralno kamero z letalom in dronom z namenom uvajanja novih zelenih tehnologij spremljanj vodnega stresa rastlin. V okviru boljšega upravljanja tal v sušnih pogojih smo izvedli dva poskusa z namenom, da bi ocenili 1) učinek časa in načina prekinitve zelenega gnojenja ter 2) učinek uporabe različnih vrst travnih mešanic. S simulacijo vročinskih valov pa smo na lokaciji Spilimbergo preverili učinek na kakovost grozdja in vina ob povečanju temperature za 4–5°C. Z organoleptično analizo smo lahko prikazali, kako vodni stres vpliva na kislost oz. svežino ter tipične deskriptorje sauvignona.

ACQUAVITIS_Telerilevamento.jpgHiperspektralni letalski posnetek vinograda Preccenico v kratkovalovnem infrardečem delu spektra

V okviru projekta smo izvedli več strokovnih dogodkov za naše ciljne skupine (uvodna in zaključna konferenca, cikel strokovnih dogodkov). Natisnili in razposlali smo 4 novičnike, s katerimi smo obveščali o naših aktivnostih in rezultatih ter aktivnosti promovirali preko družbenih omrežjih in spletne strani. Rezultate projekti so dostopni na portalu Acquavitis v obliki končne brošure, novičnikih ali videih nastalih v okviru projekta.

Kljub zaključku projekta ACQUAVITIS, se raziskave in delo na tem področju nadaljujejo v okviru kapitalizacijskega projekta IRRIGAVIT - Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu. V tem novem projektu bomo prenesli pridobljeno znanje in rezultate iz ACQUAVITIS-a ter jih uporabili za utrditev in razširjanje strategij, ki spodbujajo odpornost vinograda na novih področjih, ki so za vinogradništvo izredno zanimiva (Colli Orientali, Brda).

ACQUAVITIS VIDEO KNJIŽNICA

Projekt Acquavitis in letnik 2020

Kakšen je bil ta letnik in kaj smo počeli v vegetacijski sezoni leta 2020 ? Profesor Enrico Peterlunger predstavlja delo ACQUAVITIS projektna neposredno iz poskusnega vinograda v Preceniccu v Italiji.

Cilindrični talni vzorci: vzorčenje tal na različnih globinah

Izraz "jedrno vrtanje" je vrtanje tal z ekstrakcijo cilindričnih vzorcev, tako imenovanih "jedrov ali cilindrov", ki jih geolog preuči in opiše v svoji študiji tal. V vinogradih v Furlaniji smo cilindrične vzorce tal odvzeli s perforatorjem do največje globine 2 m. Vzorce smo odvzeli na vsakih 20 cm globine in jih nato poslali laboratorij na analizo, da bi preučili prisotnost voda in njihovo izotopsko sestavo.

Vzorčenje tal 2020

V rastni sezoni 2020 (maj-september) so bile izvedene tri kampanje za vzorčenje tal v 6 poskusnih vinogradih, ki se nahajajo v treh različnih geoloških geomorfoloških in podnebnih kontekstih (2 v Vipavski dolini, 2 na klasičnem Krasu in 2 med Brdami in Furlansko nižino), z namenom, da bomo določili vrsto talnih vod in tako ugotovili vodo, ki jo sprejemajo raslitne v določenem trenutku.

Meritve vodnega potenziala:Koliko vode zadrži rastlina v organizmu? Ocenitev vodnega statusa s Scholandrovo tlačno komor

Potencial listne vode so v različnih obdobjih med sezono merili s stalno frekvenco od začetka junija do sredine septembra v 6 vinogradih, vključenih v projekt. Za pridobitev informacij o morebitnih situacijah pomanjkanja vode in posledičnih namakalnih potrebah je bilo izvedenih več vzorčenj zemlje in listov vinske trte in ksilemnega soka. Kako se Scholanderjeva komora uporablja za ekstrakcijo ksilemskega soka iz vinske trte? Profesor Paolo Sivilotti nam bo to razložil v posnetku.

Multispektralno in termično zajemanje fotografij

Projekt vključuje številne sodobne metode za določanje in merjenje sušnega vodnega stresa. Z metodami daljinskega zaznavanja tako skušamo rezultate meritev vodnega stresa, zaznanih na terenu, razširiti na večja območja. Odsev svetlobe v vinogradih merimo na različnih valovnih dolžinah z različnimi senzorji, kot so multispektralne kamere, nameščene na dronu.

Pridobivanje vzorcev ksilemskega soka 2020

V rastni sezoni 2020 (maj-september) so bile izvedene tri kampanje za vzorčenje in odvzem ksilemskega soka iz poganjkov vinske trte v 6 poskusnih vinogradih, ki se nahajajo v treh različnih geoloških geomorfoloških in podnebnih kontekstih (2 v Vipavski dolini, 2 na klasičnem Krasu in 2 med Brdami in Furlansko nižino), z namenom, da bomo določili vrsto talnih vod in tako ugotovili vodo, ki jo sprejemajo raslitne v določenem trenutku.

Vzorčenje vod 2020

V rastni sezoni 2020 (maj-september) so bile izvedene tri kampanje za vzorčenje tal v 6 poskusnih vinogradih, ki se nahajajo v treh različnih geoloških geomorfoloških in podnebnih kontekstih (2 v Vipavski dolini, 2 na klasičnem Krasu in 2 med Brdami in Furlansko nižino), z namenom, da bomo določili vrsto talnih vod in tako ugotovili vodo, ki jo sprejemajo raslitne v določenem trenutku.

Katere so vrste talnih vod, ki jih uporabljajo rastline? Določimo jih s pomočjo izotopov.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LIQ3BtpZFjM?si=WKdL9RRT1afhubmf" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Iz analize izotopske sestave kisika in vodika vode iz različnih virov ter s primerjavo različnih izotopskih signalov bo mogoče razviti modele kroženja podzemne vode. Poleg tega bo primerjava med izotopskim podpisom ksilemskega soka, pridobljenega iz vinske trte, z izotopskim podpisom vode, omogočila opredelitev količine in načinov sprejemanja vod rastlin v vegetacijski sezoni. Prof. Luca Zini nam bo podrobneje predstavil postopek.

Posnetki spletnih predavanj

Vabljeni k ogledu posnetkov spletnih predavanj, ki smo jih izvedli v okviru projekta.

Kontakti

Kmetijski Inštitut Slovenije

00386 12805170
Hacquetova ulica 17 1000 Ljubljana Slovenija
info@kis.si
Lisjak Klemen, Antoaneta G. Kuhar
klemen.lisjak@kis.si Antoaneta.Kuhar@kis.si

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

0039040 5582038
Via Weiss 2 34128 Trieste (TS) Italia
segreteriadmg@units.it
Zini Luca
zini@units.it

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

00390432558608
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
ricerca.di4a@uniud.it
Paolo Sivilotti
paolo.sivilotti@uniud.it

Geodetski Inštitut Slovenije

00386 41 726 052
Jamova cesta 2 1000 Ljubljana Slovenija
in.fo@gis.si
Rener Roman
roman.rener@gis.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

00386 5 33 51 210
Pri hrastu 18 5000 Nova Gorica Slovenija
info@go.kgzs.si
Mavrič Štrukelj Mojca
mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si

Università Ca’ Foscari Venezia

0039041 2348531
Dorsoduro 3246 30123 Venezia (VE) Italia
ricerca.dais@unive.it
Stenni Barbara
barbara.stenni@unive.it