Kohezijska agencija izbrala CLEAN BERTH kot vodilni projekt

Novice

Vključitev na seznam vodilnih projektov potrjuje sposobnost projekta, da ustvari učinkovite in trajne spremembe

Vodilni projekti Evropskega teritorialnega sodelovanja - ETS so projekti, ki ustvarjajo učinkovite, merljive in trajne spremembe na vključenih območjih. Cilj modela zbiranja projektov je izpostaviti najboljše rezultate programskega obdobja 2014-2020 oziroma projekte z največjim teritorialnim vplivom, katerim je uspelo okrepiti prispevek ETS v teritorialnih razvojnih politikah.

Za vsak predlagani vodilni projekt so Organi upravljanja poleg programa in referenčnega geografskega območja navedli tudi makroregionalno strategijo in pomorsko območje, h kateremu projekt prispeva, pripadajoče tematsko področje in SDG (Sustainable Development Goal). Projekti so bili najprej porazdeljeni po teh treh makrokategorijah, nato pa je sledila analiza rezultatov vsakega projekta in izdelana je bila porazdelitev po tematskih sklopih ukrepov.

Za jadransko-jonsko območje - tematska področja modro gospodarstvo / trajnost / metodologije / promet in zeleni dogovor / mobilnosti - je bil izbran projekt CLEAN BERTH, katerega cilj je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč na čezmejni ravni.

Več info na https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/i-progetti-faro-della-cte/

Tools