Bluegrass - Stanje projekta in dogodki 2019

Dogodki

V sklopu projekta je ekipa Bluegrass ocenila potencialno povpraševanje po pridelkih iz akvaponiknske pridelave in oblikovala dve delovni skupini, ki ju sestavljajo strokovnjaki s področij akvaponike in vrtnarstva. Ti delovni skupini sta podali priporočili za dva pilotna sistema, ki sta bila vzpostavljena v prvem letu projektnih aktivnosti.

Pilotna objekta sta bila vzpostavljena v Kopru in Porcii decembra 2018. Tu trenutno poteka testiranje modelov upravljanja in spremljanja procesov gojenja ter preverjanje vzdržnosti sistema.

Najpomembnejši dogodki

 • Sodelovali smo na najpomembnejšem sektorskem sejmu v Italiji, ki je bil v Pordenonu 13 in 14. februarja 2019: to je sejem Aquafarm/Novelfarm. V tem sklopu je ekipa Bluegrass organizirala posebno sekcijo o akvaponiki, pri kateri so sodelovali številni mednarodni gostje.
 • Delavnica, namenjena novim oblikam integrirane pridelave: 15. aprila 2019 so se na sedežu vodilnega partnerja v Benetkah zbrali raziskovalci, proizvajalci in institucionalni predstavniki ter razpravljali o razvoju akvaponike;
 • Širitev ciljnih skupin: z akcijami, namenjenimi povečanju števila deležnikov, ki sta jih izvedli Shoreline Società Cooperativa in KZ Agraria, smo pridobili skupaj 186 potencialnih soudeležencev v Italiji in 102 v Sloveniji - gre za proizvajalce in pridelovalce, a tudi potrošnike, študente in predavatelje.
 • Spletna delovna omizja s pridelovalci: deležniki so se prvič soočili že leta 2018 in so odtlej redno sodelovali pri razpravah, ki so potekale tudi prek sistema Googlovih Obrazcev: v skupnost so se povezali s QR-kodami, ki so jih prejeli na sejmu Aquafarm in na dogodkih, ki so potekali septembra.
 • Drugo strokovno delovno srečanje: po predstavitvi študij primerov, ki so jo izvedeli mladi pridelovalci, uporabniki sistema akvaponike (27. februarja 2019), so trije projektni partnerji organizirali dva izleta za širšo javnost (23. 10 v Koper in 14. 11. v Porcio). Pilotna objekta je povezoval »Aquaponic bus«.
 • Najbolj pričakovana je bila delavnica o obstoječih normativnih virih na področju hidroponike in ribogojništva in o bodočem razvoju akvaponike, ki jo je Shoreline s.c. priredil v Palmanovi 19. septembra 2019;
 • Skupini GAS sta z županom obiskali objekt v Porcii: gre za skupini za solidarno nabavo, ki delujeta na Pordenonskem (GASPITA Pordenone in GAP/Podere al popolo); objekt sta obiskali skupaj s predstavniki Rigenera SOcial Innovation in Beijing Adriatic Consultancy Co. Ltd ter z novoizvoljenim županom Porcie Marcom Sartinijem in s predstojnico službe za evropske zadeve, Federica Brazzafolli;
 • Tržaške skupine za solidarno nabavo v kavarni Knulp: v mestnem središču, v lokalu, ki je tudi zvezdišče za promocijo inovativnih in alternativnih vsebin, so se srečali predstavniki tržaških skupin za solidarnostno nabavo; 21. oktobra je bilo nato organizirano še srečanje, namenjeno javnosti.
 • »Showcooking« in »blind test« v Sloveniji: 30. in 31. avgusta smo na prodajnih mestih KZ Agraria organizirali pokušino pridelkov iz akvaponike, pri kateri je sodeloval tudi chef Darko Klemen iz oddaje Masterchef Slovenija. Konec oktobra je potekalo tudi »slepo testiranje« solat, pridelanih na tradicionalni način in v akvaponiki - test je pokazal, da potrošniki med pridelokoma ne zaznajo razlik.
 • Didaktične dejavnosti za več kot 400 učencev in dijakov v Italiji in Sloveniji: za prvo- in drugostopenjske srednje šole v Furlaniji - Julijski krajini ter za osnovne in srednje šole v Sloveniji smo organizirali učne ure v razredih, nato pa še vodene oglede objektov ter aktivne delavnice (skupne didaktične module sta izvedli Shoreline s.c. in KZ Agraria);
 • Dejavnosti za študente in bodoče delavce: na sodelujočih univerzah smo pripravili delavnice s predstavitvijo tehnologije ter tako vzpostavili stik s študenti - cilj teh dejavnosti je načrtovanje vsebin in strukture izobraževalnega modula, namenjenega akvaponiki;

V letu 2019 so partnerji projekta Bluegrass zbrali nove podatke, na podlagi katerih so izdelali modele za pilotna akvaponska objekta in določili stopnjo njune okoljske trajnosti. Ti podatki bodo koristni predvsem v fazi načrtovanja novih investicij (za izdelavo poslovnega načrta in določanje dimenzij objektov) in v pomoč pri upravljanju podjetij. V teku je tudi implementacija predvidenih načrtov spremljanja okoljskih parametrov, kot so kakovost vode ter kazalniki rasti in produktivnosti. Analiza life cycle assessment (analiza življenjskega ciklusa), ki predvideva kvantitativno oceno okoljske trajnosti na izbranih vzorcih, je v zaključni fazi.

Tools