EDUKA2

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
20 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 30.04.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
775.500,00€
Prispevek ESRR:
659.175,00€

The project in numbers

Trajanje: 
20 mesecev
Start / End: 
01.09.17 to 30.04.19
Project progress: 
100%
Budget: 
775500.00€
Prispevek ESRR: 
659175.00€

EDUKA2

Čezmejno upravljanje izobraževanja
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Projekt je podpiral krepitev zmogljivosti in čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja. Javni organi, vključeni v projekt, so bile šole in univerze, ob njih pa ključni deležniki, na primer raziskovalni centri in ustanove narodnih in jezikovnih manjšin, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Namen projekta je bilo načrtovanje in realizacija enotnih rešitev za čezmejne izzive, predvsem na področju razvoja orodij za usklajeno upravljanjein izdelave enotnih didaktičnih modelov.

Povzetek projekta: 

Projekt je reševal skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je bil krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti so koristile še posebej šolam in univerzam programskega območja s tremi neposrednimi učinki. Prvi je zadeval izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; slednjega je pripravila mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. Drugi učinek je predvideval skupno usposabljanje učiteljev, ki je zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek je zadeval izdelavo enotnega strateškega dokumenta med univerzami in deležniki z namenom lažjega upravljanja postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen smo razvili podporna gradiva in službe ter usposobili operaterje na univerzah. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je bil temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj je zagotavljal sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta je bila tudi v tem, da je širil rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja prek spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga).

Glavni rezultati: 

1. UČNE ENOTE

Didaktično gradivo EDUKA2 v slovenščini, italijanščini in furlanščini obsega 41 učnih enot za šole. Dejavnosti spodbujajo srečanja in izmenjave na čezmejnem območju ter rabo interaktivnih in multimedijskih orodij. Gradivo so oblikovali učitelji in raziskovalci – na projektu je sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Enaintrideset šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti, ki so sestavljali čezmejno projektno mrežo, so podpisniki Strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih.

1.1 Učne enote za delo s čezmejnimi razredi

Učne enote za delo s čezmejnimi razredi omogočajo spoznavanje celovitosti čezmejnega območja in še posebej njegovo naravovarstveno, arhitekturno, arheološko, zgodovinsko-kulturno, umetnostno in jezikovno bogastvo. Učna enota (v slovenskem in italijanskem jeziku) z naslovom Čezmejni razredi. Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja / Classi transfrontaliere. Percorsi didattici comuni per le scuole dell'area transfrontaliera obravnava zgodovinske, kulturne, arhitekturne, jezikovne in naravne značilnosti urbanih središč Kopra in Milj ter Krajinskega parka Beka z vasicama Ocizla in Klanec. Gradivo vsebuje učne liste, lov na zaklad, razlago didaktičnih poti in interaktivno didaktično igro Sosedujmo 2 / Viciniamoci 2. Gradivo se lahko uporablja pri pouku zemljepisa, zgodovine, naravoslovja ter slovenskega in italijanskega jezika. Ciljna skupina so učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol v Sloveniji ter učenci 2. in 3. razredov prvostopenjskih srednjih šol v Italiji.

Učno enoto (v slovenskem in italijanskem jeziku) z naslovom Čezmejni valovi / Le onde transfrontaliere sestavljajo učni listi za vodene oglede urbanih in naravnih središč Koper, Milje in Strunjan s proučevanjem njihovih zgodovinskih, kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti ter interaktivna didaktična igra z naslovom Igra burje 2 / Il gioco della bora 2. Gradivo se lahko uporablja pri pouku družbe, zemljepisa, zgodovine, naravoslovja, slovenskega jezika in italijanskega jezika. Ciljna skupina so učenci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol v Sloveniji ter učenci 4. in 5. razredov osnovnih šol v Italiji.

 

1.2 Učne enote za potrebe poučevanja slovenščine v slovenskih vrtcih in šolah v Italiji

Didaktična orodja za podporo pri poučevanju slovenščine v vrtcih in šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji obravnavajo vsakdanje govorne položaje in teme, ki po navadi niso vključene v običajne učne načrte. S tem gradivom želimo razvijati jezikovne veščine govorcev in krepiti njihovo sporazumevalno zmožnost. Učne enote z naslovom Radi potujemo, Denar in dom, Zmigaj se! (1. in 2. del), Videoigrice in tehnologija ter Varstvo okolja, naložba v prihodnost so namenjene prvostopenjskim srednjim šolam s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim poukom v Italiji ter 1. in 2. razredom drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Širjenje besedišča v slovenskem jeziku spodbujajo z delom na avtentičnih primerih besedil. Izpostavljeni so tudi različni pojavi jezikovnega stikanja z italijanščino.

Učne enote Hrana, V stanovanju in Moje telo v prostoru so namenjene osnovnim šolam s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim poukom v Italiji. Učenci se seznanijo z besediščem o zdravih prehranskih navadah in raznovrstni prehrani. Utrjujejo poznavanje slovenskih besed o gospodinjskih aparatih in stanovanjskih opravilih. Razvijajo veselje do športnih dejavnosti in gibanja ter usvajajo s tem povezane pojme.

Učne enote Hrana, Oblačila in Moje telo v prostoru za vrtec omogočajo, da se otroci z različnimi pedagoškimi sredstvi in metodami seznanijo z besediščem in pomenom na zadevnih področjih ter usvojijo primerno izrazje.

Za prikaz aktivnosti, namenjenih osnovnim šolam in vrtcem, so bili posneti krajši filmi, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje.

 

1.3 Učne enote za potrebe poučevanja italijanščine v italijanskih vrtcih in šolah v Sloveniji

Učno gradivo za podporo pri poučevanju italijanščine v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji sestavlja 10 učnih enot, ki spodbujajo širjenje besedišča v italijanskem knjižnem jeziku in krajevnem narečju.

Učne enote z naslovom Alla scoperta della Baia di San Canziano (Odkrivajmo Škocjanski zatok), Alla scoperta di Capodistria (Odkrivajmo Koper), Capodistria, ieri e oggi (Koper med preteklostjo in sedanjostjo), I mestieri di ieri e di oggi (Poklici nekoč in danes) in Istituzioni culturali della nazionalità italiana sul territorio (Kulturne organizacije italijanske narodne skupnosti) omogočajo poglobljeno poznavanje istrske in obmejne slovensko-italijanske kulturne in naravne dediščine.

Učne enote z naslovom I doni dell' Istria (Darovi Istre), Scipio Slataper, Il mio Carso (Scipio Slataper, Moj Kras) in Elena Bulfon Bernetič, L’albero di Natale di Anna (Elena Bulfon Bernetič, Anino božično drevo) spodbujajo branje in analizo literature italijanskih avtorjev na tem območju.

Učni enoti za vrtce Le quattro stagioni – L’albero vanitoso di Nicoletta Costa (Štiri letni časi – Samovšečno drevo Nicolette Costa) in I fenomeni atmosferici – La nuvola Olga e il temporale di Nicoletta Costa (Vremenski pojavi – Oblak Olga in nevihta Nicolette Costa) spodbujata usvajanje besedišča s pomočjo glasbe in mimike.

 

1.4 Učne enote v furlanskem jeziku

Delovna skupina za poučevanje furlanščine je na osnovi modela CLIL (Content and Language Integrated Learning) oblikovala 12 učnih enot za pedagoške dejavnosti, pri katerih je furlanščina učni jezik. Namenjene so italijanskim šolam v pokrajinah Gorica, Videm in Pordenone, na katerih je predviden pouk furlanščine. Učno gradivo Musiche, colôrs, emozions (Glasba, barve, čustva) in Flaba par gno fradi piçul (Pravljica za mojega bratca) je primerno za vrtce. Za osnovne šole je na razpolago osem učnih enot: L’aur da la fatorie (Zlato na kmetiji), Il Friûl magjic (Čarobna Furlanija), Tal zardin de scuele o ai scuviert che… (Na šolskem dvorišču sem spoznal…), Come i fasui inte cite… (Kot fižol v kozici …), I cavalîrs a àn il non cun se (Sviloprejka in njeno ime), Sore e sot aghe (Nad in pod vodo), Gjoldi il fûc (Uživajmo ob ognju) in Aghe e aiar (Voda in zrak).  Učni enoti Jerbis par preâ, jerbis par curâ (Zelišča za molitev, zdravilna zelišča) in La poesie e il viaç (Poezija in potovanje) sta namenjeni dijakom prvostopenjskih srednjih šol.

 

1.5 Učbenika in digitalne literarne pešpoti o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja med Slovenijo in Italijo

Dve antologiji o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku izhajata iz regionalne komparativistike.

Posamezna poglavja učbenika Literatura na stičišču 1 / Letterature a contatto 1 / Leterature a contat 1 obravnavajo različne teme, ki se ponavljajo v delih na zadevnem programskem območju: zemlja, kmečko življenje, reke, potres 1976, migracije, identiteta, goriška meja, literarni prostori Gorice. Vsako poglavje ima najprej uvodno motivacijo, sledijo biografski podatki o avtorjih ter branje in analiza izbranih književnih odlomkov. Kot nadgradnja je ob koncu možna še komparativna obravnava prebranih književnih del v danem poglavju z nalogami za poustvarjalno delo. Učbenik je namenjen zadnjim razredom osnovnih šol v Sloveniji in prvostopenjskih srednjih šol v Italiji.

 

Učbenik Literatura na stičišču 2 / Letterature a contatto 2  je namenjen dijakom zadnjim razredom srednjih šol v Sloveniji in drugostopenjskih srednjih šol v Italiji. Uvodni poglavji sta posvečeni specifiki slovenske tržaške literature in istrsko-tržaške literature. V tretjem poglavju so besedila obravnavana s komparativnega vidika; gre predvsem za besedila dveh manjšinskih pisav, italijanske literature iz slovenske Istre in slovenske tržaške literature. Sklepni poglavju sta namenjeni avtoricam in nemški literaturi iz Trsta.

 

Dve učni enoti sta predstavljeni v obliki digitalnih literarnih pešpoti po Devinu, Gorici in Trstu. Namenjeni sta obogatitvi pouka književnosti v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji ter prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji. Literarni spomeniki so v vsa tri okolja postavljeni z določitvijo geografskih koordinat, nanje pa se navezujejo pojasnjevalne spletne strani.

 

 1.6 Učna enota o didaktiki jezikov v stiku in poučevanju sosedskih jezikov

Učna enota z naslovom Naša ekošola / La mia scuola ecologica v slovenskem in italijanskem jeziku je namenjena poučevanju italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki, ki obiskujejo šole z večinskim učnim jezikom – torej slovenske šole v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine, in italijanske šole v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine.

2. E-TEČAJI

S programi izobraževanja na daljavo omogočamo prenos znanj in diseminacijo didaktičnih modelov, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2.

Izobraževanje, ki je dostopno na spletni strani projekta www.eduka2.eu, je že potekalo med projektom, in sicer v obliki 28 izobraževalnih srečanj– frontalnih predavanj, delavnic in interaktivnih seminarjev. Udeležilo se ga je kar 300 učiteljev.

Izobraževanje je na voljo tudi v e-različici. Namenjeno je vsem zainteresiranim učiteljem in pedagoškim delavcem programskega območja. Predvidenih je pet različnih tečajev na daljavo:

 1. E-tečaj na področju čezmejne didaktike izobražuje učitelje za delo s čezmejnimi razredi ter manjšinsko literaturo in literaturo obmejnega območja; tečaj sestavljajo trije specifični moduli, namenjeni učiteljem, ki poučujejo: 
  a) na osnovnih šolah v Italiji in v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovnih šol v Sloveniji;
  b) na srednjih šolah prve stopnje v Italiji in v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovnih šol v Sloveniji;
  c) na srednjih šolah druge stopnje v Italiji in na srednjih šolah v Sloveniji;
 2. E-tečaj s področja didaktike slovenskega jezika za učitelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji obsega enotni teoretski modul, ki nudi osnovne informacije o najnovejših modelih in metodologijah oz. o najsodobnejših raziskavah s področja didaktike jezikov v čezmejnih okoljih, in tri specifične module, namenjene vrtcem, osnovnim ter srednjim šolam prve in druge stopnje. Moduli izobražujejo učitelje za delo z didaktičnimi orodji, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2;
 3. E-tečaj s področja didaktike italijanskega jezika za učitelje šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji je sestavljen po sorodnem sistemu kot zgoraj omenjeni e-tečaj s področja didaktike slovenskega jezika za učitelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji;
 4. E-tečaj s področja didaktike furlanskega jezika na območju, kjer je predviden pouk furlanščine, predvideva rabo inovativne metodologije MOOC (Massive Open Online Courses). Ta omogoča učiteljem, ki so zainteresirani za promocijo jezikovnih veščin v manjšinskem jeziku znotraj obstoječih učnih načrtov, da usvojijo didaktična izhodišča, razumejo pomen poučevanja manjšinskega jezika kot učnega jezika in značilnosti tega pristopa, imajo vpogled v didaktična orodja, ki so jih pripravili učitelji v sklopu projekta EDUKA2, in ustvarijo pogoje za uspešno mreženje učiteljev z možnostjo dodatnih oblik čezmejnega sodelovanja;
 5. E-tečaj didaktike jezikov v stiku in sosedskih jezikov izobražuje učitelje za delo z didaktičnimi modeli za poučevanje italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki; tečaj je namenjen učiteljem, ki delajo na šolah z večinskim učnim jezikom, torej na slovenskih šolah v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in na italijanskih šolah v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine (srednje šole prve stopnje).

3. ORODJA ZA PODPORO ŠTUDENTOM IN DIPLOMANTOM PRI POSTOPKIH PRIZNAVANJA IZOBRAZBE IN POKLICNIH KVALIFIKACIJ, PRIDOBLJENIH V SOSEDNJI DRŽAVI

V sklopu dejavnosti za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v sosednji državi, sta bila izdelana priročnik ter model za svetovanje in informiranje študentov. Na usposabljanju je sodelovalo 27 strokovnih delavcev referatov, vpisnih služb in kariernih centrov različnih univerz. Tri partnerske univerze so obenem podpisnice Strateškega dokumenta s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom.

Prenos znanja in izmenjava izkušenj znotraj čezmejnih delovnih skupin EDUKA2, ki so jih sestavljali raziskovalci in učitelji, sta omogočila izdelavo didaktičnega gradiva, namenjenega šolam na programskem območju, ter informativnih orodij za usmerjanje in posledično izboljšanje delovnega in študijskega položaja mladine.

E-izobraževanje, didaktično gradivo in orodja v podporo čezmejnim študentom in diplomantom so dostopna na spletni strani projekta www.eduka2.eu in tako uporabna tudi po zaključku projekta. Vsebine in metode projekta EDUKA2 so zlahka prenosljive v druga evropska kontaktna območja, kjer se stikajo različne kulture in jeziki.

Partner

Pridruženi partnerji projekta so bili sledeči:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Deželni šolski urad (Ufficio scolastico regionale - USR) je periferna enota Ministrstva za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Italijanske republike (Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca).Urad med drugim:spremlja spoštovanje splošnih predpisov na področju izobraževanja in minimalnih standardov storitev, realizacijo učnih programov, raven učinkovitosti  izobraževalnih procesov in spoštovanje splošnih standardov;zagotavlja realizacijo nacionalnih politik na področju dela z učenci, dijaki in študenti;vodi administrativne in računovodske procese za zagotavljanje ustreznih orodij, pogodbenih podlag in konvencij splošnega značaja, ki zadevajo vse deželne službe, pristojne za to podro je;v sodelovanju z občinami, pokrajinami in deželo dopolnjuje nacionalne izobraževalne programe, ki so v njegovi pristojnosti, z dodatnimi ponudbami, na primer na področju izobraževanja odraslih, visokega strokovnega izobraževanja in na področju odnosov med šolami in trgom dela;spremlja delovanje nedržavnih šol s koncesijo ter tujih izobraževalnih zavodov v Italiji;izobraževalnim ustanovam dodeljuje ustrezna finan na sredstva in kadre;spremlja delovanje izobraževalnih zavodov z namenom, da se preveri njihova učinkovitost in oceni izvajanje vzgojno-izboraževalnih načrtov;ima pristojnosti razsodnega organa v primeru sporov na kadrovskem podro ju za učno in neučno osebje, zaposleno pri raznih službah in uradih; v pravdnih postopkih je subjekt uveljavljanja obveznosti (pasivna legitimacija).Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent VP za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v deželi Furlaniji Julijski krajini. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Referenčna služba na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS je Urad za razvoj izobraževanja. Urad opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojnoraziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Urad tudi koordinira in spremlja mednarodne raziskave, ki so podlaga za načrtovanje izobraževalne politike. Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v Republiki Sloveniji. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ-AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost se v sklopu Dežele FJK ukvarja z vsemi temami, ki zadevajo to podro je; s tem zagotavlja ustrezno koordinacijo procesov, za katere so pristojne Dežela ali lokalne skupnosti in ki zadevajo posamezne izobraževalne ustanove. Sektor nadalje podpira razvoj vzgojne in didaktične ponudbe; s specifičnimi smernicami in akcijami spodbuja poučevanje jezikov in kultur avtohtonih manjšinskih skupnosti z namenom, da se v sklopu šolskega sistema okrepi ve jezičnost in da se v izobraževalnih procesih ovrednoti bogastvo, ki ga predstavlja kulturna, zgodovinska in jezikovna raznolikost Furlanije - Julijske krajine. Te vrednote se namreč v izobraževalnih procesih prenašajo na mlajše generacije ter omogočajo poznavanje in primerjanje sosedskih izobraževalnih modelov.Pridruženi partner bo predstavljal dodano vrednost za projektne aktivnosti, saj bo referent za vsa vprašanja, povezana s šolskim sistemom v deželi Furlaniji Julijski krajini. Pridruženega partnerja bomo sproti obveščali o projektnih aktivnostih in ga povabili k sodelovanju na različnih dogodkih.

Vodilni partner

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT/ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE – SOCIETÀ FILIOLOGICA

Videm
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Novi Gorici

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Università Ca' Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

UNIVERZA NA PRIMORSKEM/UNIVERSITÀ DEL LITORALE

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
EDUKA2_SLO.pdf
( 504 byti, published on 29 Junij, 2018 - 17:44 )
Strateški dokument s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantomStrateški dokument s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom
ED2_Doc_strateg_2.pdf
( 620 bytov, published on 17 November, 2020 - 21:34 )
Strateški dokument o skupnih didaktičnih modelihStrateški dokument o skupnih didaktičnih modelih
ED2_Doc_strateg_1.pdf
( 606 bytov, published on 18 November, 2020 - 12:17 )
Priročnik za čezmejne študente o priznavanju izobraževanja in poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoruPriročnik za čezmejne študente o priznavanju izobraževanja in poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoru
ED2_Prirocnik_cezmej_studenti.pdf
( 1 byte, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Model informiranja in svetovanja za čezmejne študenteModel informiranja in svetovanja za čezmejne študente
ED2_Model_info_cezmej_studenti.pdf
( 868 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Čezmejna didaktika: učna enota "Čezmejni razredi. Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja"Čezmejna didaktika: učna enota "Čezmejni razredi. Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja"
ED2_Cezmjeni_razredi.pdf
( 3 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Čezmejna didaktika: učna enota "Čezmejni valovi / Le onde transfrontaliere"Čezmejna didaktika: učna enota "Čezmejni valovi / Le onde transfrontaliere"
ED2_Onde_tramsfront_Cez_valovi.pdf
( 3 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Čezmejna didaktika: učbenik "Literatura na stičišču 1"Čezmejna didaktika: učbenik "Literatura na stičišču 1"
ED2_Literatura_na_sticiscu_1.pdf
( 10 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Čezmejna didaktika: učbenik "Literatura na stičišču 2"Čezmejna didaktika: učbenik "Literatura na stičišču 2"
ED2_Literatura_na_sticiscu_2.pdf
( 4 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Denar in dom"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Denar in dom"
ED2_Denar_in_dom.pdf
( 4 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Denar in dom"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Denar in dom"
ED2_Denar_in_dom_krajsa.pdf
( 2 byta, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Hrana" (za osnovno šolo)Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Hrana" (za osnovno šolo)
ED2_Hrana_o_s.pdf
( 5 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Hrana" (za vrtec)Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Hrana" (za vrtec)
ED2_Hrana_vrtec.pdf
( 1 byte, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Moje telo v prostoru" (za osnovno šolo)Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Moje telo v prostoru" (za osnovno šolo)
ED2_Moje_telo_v_prostoru_o_s.pdf
( 2 byta, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Moje telo v prostoru" (za vrtec)Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Moje telo v prostoru" (za vrtec)
ED2_Moje_telo_v_prostoru_vrtec.pdf
( 1004 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Oblačila"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Oblačila"
ED2_Oblacila.pdf
( 835 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Radi potujemo"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Radi potujemo"
ED2_Radi_potujemo.pdf
( 5 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Radi potujemo"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Radi potujemo"
ED2_Radi_potujemo_krajsa.pdf
( 4 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Radi potujemo"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Radi potujemo"
ED2_Radi_potujemo_interaktivna.pdf
( 6 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "V stanovanju"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "V stanovanju"
ED2_V_stanovanju.pdf
( 3 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Varstvo okolja"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Varstvo okolja"
ED2_Varstvo_okolja.pdf
( 3 byti, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Varstvo okolja"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Varstvo okolja"
ED2_Varstvo_okolja_krajsa.pdf
( 2 byta, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Varstvo okolja"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Varstvo okolja"
ED2_Varstvo_okolja_interaktivna.pdf
( 8 bytov, published on 19 November, 2020 - 23:03 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Videoigrice in tehnologija"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: učna enota "Videoigrice in tehnologija"
ED2_Videoigrice_tehnologija.pdf
( 3 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Videoigrice in tehnologija"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Videoigrice in tehnologija"
ED2_Videoigrice_tehnologija_krajsa.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Videoigrice in tehnologija"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica učne enote "Videoigrice in tehnologija"
ED2_Videoigrice_tehnologija_interaktivna.pdf
( 4 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: 1. del učne enote "Zmigaj se!"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: 1. del učne enote "Zmigaj se!"
ED2_Zmigaj_se_1.pdf
( 3 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: 2. del učne enote "Zmigaj se!"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: 2. del učne enote "Zmigaj se!"
ED2_Zmigaj_se_2.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Zmigaj se!"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: krajša različica učne enote "Zmigaj se!"
ED2_Zmigaj_se_krajsa.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica 1. dela učne enote "Zmigaj se!"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica 1. dela učne enote "Zmigaj se!"
ED2_Zmigaj se_1_interaktivna.pdf
( 3 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica 2. dela učne enote "Zmigaj se!"Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji: interaktivna različica 2. dela učne enote "Zmigaj se!"
ED2_Zmigaj se_2_interaktivna.pdf
( 3 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Alla scoperta della Baia di San Canziano (Odkrivajmo Škocjanski zatok)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Alla scoperta della Baia di San Canziano (Odkrivajmo Škocjanski zatok)"
ED2_Baia_S_Canziano.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Alla scoperta di Capodistria (Odkrivajmo Koper)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Alla scoperta di Capodistria (Odkrivajmo Koper)"
ED2_Alla_scoperta_di_Capodistria.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Capodistria, ieri e oggi (Koper med preteklostjo in sedanjostjo)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Capodistria, ieri e oggi (Koper med preteklostjo in sedanjostjo)"
ED2_Cap_ieri_oggi.pdf
( 4 byti, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "E. Bulfon Bernetič, L’albero ...(E. Bulfon Bernetič - Anino drevo...)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "E. Bulfon Bernetič, L’albero ...(E. Bulfon Bernetič - Anino drevo...)"
ED2_EBB_Albero_natale_Anna.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I doni dell'Istria (Darovi Istre)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I doni dell'Istria (Darovi Istre)"
ED2_Doni_Istria.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I fenomeni atmosferici - La nuvola Olga... (Vremenski pojavi ...)Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I fenomeni atmosferici - La nuvola Olga... (Vremenski pojavi ...)
ED2_Nuvola_Olga.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I mestieri di ieri e di oggi (Poklici nekoč in danes)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "I mestieri di ieri e di oggi (Poklici nekoč in danes)"
ED2_Mestieri_ieri_oggi.pdf
( 719 bytov, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Istituzioni culturali ... (Kulturne organizacije ...)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Istituzioni culturali ... (Kulturne organizacije ...)"
ED2_Ist_cult_naz_ita.pdf
( 951 bytov, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Le quattro stagioni ... (Štiri letni časi ...)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Le quattro stagioni ... (Štiri letni časi ...)"
ED2_Quattro_stagioni.pdf
( 1 byte, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Scipio Slataper, Il mio Carso (Scipio Slataper, Moj Kras)"Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji: učna enota "Scipio Slataper, Il mio Carso (Scipio Slataper, Moj Kras)"
ED2_Medeot_Mio_Carso.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "...come i fasûi inte cite..." (Kot fižol v kozici …)"Poučevanje furlanščine: učna enota "...come i fasûi inte cite..." (Kot fižol v kozici …)"
ED2_Come_i_fasui.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Aghe e aiar (Voda in zrak)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Aghe e aiar (Voda in zrak)"
ED2_Aghe_aiar.pdf
( 2 byta, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Flaba par gno fradi piçul (Pravljica za mojega bratca)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Flaba par gno fradi piçul (Pravljica za mojega bratca)"
ED2_Flaba_fradi_picul.pdf
( 5 bytov, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Gjoldi il fûc (Uživajmo ob ognju)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Gjoldi il fûc (Uživajmo ob ognju)"
ED2_Gjoldi_fuc.pdf
( 898 bytov, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "I cavalîrs a àn il non cun se (Sviloprejka in njeno ime)"Poučevanje furlanščine: učna enota "I cavalîrs a àn il non cun se (Sviloprejka in njeno ime)"
ED2_Cavalirs.pdf
( 6 bytov, published on 23 November, 2020 - 22:49 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Il Friûl magjic (Čarobna Furlanija)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Il Friûl magjic (Čarobna Furlanija)"
ED2_Friul_magjic.pdf
( 3 byti, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Jerbis par preâ, jerbis par curâ ... (Zelišča za molitev, zdravilna zelišča ...)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Jerbis par preâ, jerbis par curâ ... (Zelišča za molitev, zdravilna zelišča ...)"
ED2_Jerbis.pdf
( 6 bytov, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "La poesie e il viaç (Poezija in potovanje)"Poučevanje furlanščine: učna enota "La poesie e il viaç (Poezija in potovanje)"
ED2_Poesie_viac.pdf
( 4 byti, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "L'aur da la fatorie: lis bestiis! (Zlato na kmetiji: živali)"Poučevanje furlanščine: učna enota "L'aur da la fatorie: lis bestiis! (Zlato na kmetiji: živali)"
ED2_Fatorie.pdf
( 8 bytov, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Musiche, colôrs, emozions... (Glasba, barve, čustva ...)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Musiche, colôrs, emozions... (Glasba, barve, čustva ...)"
ED2_Musiche.pdf
( 3 byti, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Sore e sot aghe (Nad in pod vodo)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Sore e sot aghe (Nad in pod vodo)"
ED2_Sore_sot_aghe.pdf
( 5 bytov, published on 24 November, 2020 - 12:04 )
Poučevanje furlanščine: učna enota "Tal zardin de scuele ... (Na šolskem dvorišču ...)"Poučevanje furlanščine: učna enota "Tal zardin de scuele ... (Na šolskem dvorišču ...)"
ED2_Zardin_de_scuele.pdf
( 6 bytov, published on 24 November, 2020 - 12:04 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt podpira krepitev zmogljivosti in čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja. Javni organi, vključeni v projekt, so bile šole in univerze, ob njih pa ključni deležniki, na primer raziskovalni centri in ustanove narodnih in jezikovnih manjšin, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Namen projekta je bil načrtovanje in realizacija enotnih rešitev za čezmejne izzive, predvsem na področju razvoja orodij za usklajeno upravljanje in izdelavo enotnih didaktičnih modelov.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.04.2019)

Oblikovali smo didaktično gradivo v slovenščini, italijanščini in furlanščini, ki obsega 41 učnih enot za šole. Dejavnosti spodbujajo srečanja in izmenjave na čezmejnem območju ter rabo interaktivnih in multimedijskih orodij. Gradivo so oblikovali učitelji in raziskovalci – na projektu je sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Enaintrideset šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti, ki so sestavljali čezmejno projektno mrežo, so podpisniki Strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih. Kar 28 izobraževalnih srečanj s 300 učitelji je omogočilo prenos znanj in širitev didaktičnih modelov v šolska okolja.

V sklopu dejavnosti za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v sosednji državi, sta bila izdelana priročnik ter model za svetovanje in informiranje študentov. Na usposabljanju je sodelovalo 27 strokovnih delavcev referatov, vpisnih služb in kariernih centrov različnih univerz. Tri partnerske univerze so obenem podpisnice Strateškega dokumenta s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom.

Prenos znanja in izmenjava izkušenj znotraj čezmejnih delovnih skupin EDUKA2, ki so jih sestavljali raziskovalci in učitelji, sta omogočila izdelavo didaktičnega gradiva, namenjenega šolam na programskem območju, ter informativnih orodij za usmerjanje in posledično izboljšanje delovnega in študijskega položaja mladine.

E-izobraževanje, didaktično gradivo in orodja v podporo čezmejnim študentom in diplomantom so dostopna na spletni strani projekta www.eduka2.eu in tako uporabna tudi po zaključku projekta.

Kontakti

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT/ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE

0039 040636663
Via/ul. Beccaria 6, 34133 Trieste, Italia
slori@pec.slori.org
Vidau Zaira
z.vidau@slori.org

INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA

00386 (0) 12001872
Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenija
inv@inv.si
Zver Sofija
sofija.zver@guest.arnes.si

SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE – SOCIETÀ FILIOLOGICA

0039 0432501598
Ul. Manin 18, 33100 Videm, Italija
sff@pec.filologicafriulana.it
Medeot Feliciano
direttore@filologicafriulana.it

Univerza v Novi Gorici

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
erika.gojkovic@ung.si
Toroš Ana
Ana.Toros@ung.si

Università Ca' Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
protocollo@pec.unive.it
Coonan Carmel Mary
coonancm@unive.it

UNIVERZA NA PRIMORSKEM/UNIVERSITÀ DEL LITORALE

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
raziskovanje@pef.upr.si
Mezgec Maja
maja.mezgec@pef.upr.si