OBVESTILO ZA JAVNOST - Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) za program sodelovanja INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027

Novice

V skladu s 13. členom, odstavek 5-bis in 14. členom zakonodajnega odloka št. 152/2006 vas obveščamo, da se je začela faza javnega posvetovanja za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za program sodelovanja INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027.

Obveščamo vas tudi, da je za zadevni postopek, ki se je začel 14. aprila 2022 z resolucijo deželnega sveta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 533, organ upravljanja programa sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 (Centralni direktorat za finance, Centralna računovodska služba, Organizacijski položaj Koordinacija dejavnosti, povezanih s programi čezmejnega evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija, ter izvajanje vloge in nalog organa upravljanja) in pristojni organ Deželni svet Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, s tehnično podporo Službe za okoljsko presojo Centralnega direktorata za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj.

PROGRAM INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027 je program v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).  Cilj čezmejnih programov je podpirati države članice pri izvajanju skupnih projektov, reševanju skupnih izzivov in premagovanju mejnih ovir. Območje programa obsega skupno površino 19 841 km2 in ima približno 3 milijone prebivalcev. Zajema 5 italijanskih regij NUTS 3 (Benečija, Videm, Pordenone, Gorica in Trst) in 5 slovenskih regij NUTS 3 (Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška).

Program izpostavlja šest glavnih področij, na katerih je treba ukrepati, da bi se izboljšali življenjski pogoji vseh družbenih akterjev in prebivalstva na programskem območju. Navedeni so v nadaljevanju:

1.         Raziskave in inovacije;

2.         Energija, podnebne spremembe in trajnostni razvoj;

3.         Trg dela, človeški kapital in jezikovne manjšine, zdravje;

4.         Povezljivost in promet;

5.         Naravna in kulturna dediščina ter turizem;

6.         Upravljanje

Analiza vplivov na okolje je bila opravljena za naslednje okoljske sestavine: zrak, podnebje, voda, biotska raznovrstnost in naravna dediščina, krajina in kulturna dediščina, prebivalstvo in zdravje ljudi. Iz ocen, podanih tekom CPVO, je razvidno, da program nima večjih pričakovanih negativnih vplivov na okolje. Dejansko so ukrepi večinoma neoprijemljivi, brez večjih načrtovanih naložb v infrastrukturo in večinoma niso lokalizirani.

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027, okoljsko poročilo, vključno s presojo vplivov v skladu s predsedniškim odlokom 357/1997, in ne-tehnični povzetek so na voljo za javno posvetovanje na spletni strani programa http://www.ita-slo.eu v razdelku Programiranje 2021-2027 - Programski dokumenti - Postopek SEA in so bili deponirani na sedežu organa za postopek v Trstu, via del Lavatoio 1.

Vsakdo si lahko ogleda navedene dokumente in v 45 (petinštiridesetih) dneh od datuma objave tega obvestila predloži pisne pripombe v elektronski obliki, v katerih navede tudi nove ali dodatne informacije.

Prosimo, da svoje pripombe pošljete na naslednje potrjene e-naslove

finanzecert@regione.fvg.it 

ambiente@certregione.fvg.it 

z navedbo predmeta: SEA INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027 javno posvetovanje.

Tools