ENGREEN – 2. sestanek Upravnega odbora – pregled opravljenega dela in načrti za naprej

Dogodki

V sredo, 11.11.2020, se je na platformi Zoom odvijal 2. sestanek Upravnega odbora evropskega projekta z naslovom »Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI« – akronim ENGREEN, ki je sofinanciran v okviru evropskega Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Poleg vodilnega partnerja Javnega zavoda Park Škocjanske Jame, Slovenija (PŠJ) pri projektu sodelujejo tudi Občina Dolina, Univerza na Primorskem iz Kopra (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) in GAL Venezia Orientale iz Portogruara.

Projekt se odvija na čezmejnem območju že od 1. aprila 2020 in se osredotoča na dejavnosti za krepitev, obnovo, ohranjanje in upravljanje zelene infrastrukture (ZI) ter ozaveščanje o njenem pomenu v čezmejni kulturni krajini IT-SI. Partnerji so na srečanju upravnega odbora govorili o dejavnostih, ki so bile izvedene v prvi četrtini trajanja projekta in predstavili predvidene aktivnosti za naslednje obdobje.

V okviru projekta bo izvedena obnova treh kalov in obnova vsaj 250 m suhih zidov v PŠJ ter ledenice s kalom v Dragi na območju Naravnega rezervata Doline Glinščice. Javna naročila za obnovo kalov so zaključena in dela so se že začela. Predvidoma bodo končana v začetku pomladi 2021. Tudi javno naročilo za obnovo ledenice je bilo izvedeno. V kratkem je predviden podpis pogodbe z izvajalcem in začetek izvajanja del, ki naj bi bila dokončana do konca prve polovice naslednjega leta.

Kar zadeva dogodke za ozaveščanje o pomenu in grožnjam ZI, namenjene širši publiki, nam je situacija vezana na Covid-19 krepko prekrižala načrte. Projekt predvideva organizacijo številnih promocijskih dogodkov, od katerih je bilo do konca septembra že uspešno izvedenih približno 15. Dobro obiskani in odmevni dogodki so bili: ogled ZI v PŠJ z električnimi kolesi, delavnica o prebivalcih kalov v vplivnem območju PŠJ, voden izlet ZI po poti Vodnih zakladov in poletna šola za študente z zanimivimi večernimi predavanji v PŠJ, vodeni pohodi po dolini Glinščice z ogledom ledenice ter raziskovalni tabor na Jezerskem, kjer je bil predstavljen projekt ENGREEN. Glede na prepoved druženja v živo, so v naslednjih tednih v načrtu spletni dogodki »Biološki večeri« v organizaciji Univerze na Primorskem. Sledeti jim bo mogoče tudi na Facebook kanalu projekta Engreen. https://www.facebook.com/ProjectENGREEN

Posebno strokovno pozornost projekt namenja identifikaciji in valorizaciji elementov zelene infrastrukture, predvsem mokrišč in na drugi stran kraških travišč s suhozidi, popisu in monitoringu živalskih in rastlinskih vrst, od katerih so mnoge že močno ogrožene. V okviru poletne šole, izvedene v PŠJ v septembru 2020, je 17 študentov v več skupinah raziskovalo vplivno območje PŠJ. Del študentov pod vodstvom mentorjev je raziskoval plazilce in metulje na območju kraških travišč in suhih zidov, da bi ocenili biotsko raznovrstnost teh dveh elementov zelene infrastrukture. Drugi so se osredotočili na popis kalov in njihove flore in favne. Terensko delo se bo nadaljevalo spomladi.

Medtem pa bodo v okviru ENGREEN-a zbrane tudi izkušnje preteklih podobnih projektov in javnih monitoringov, ki bodo nato skupaj z rezultati tega projekta vneseni v enotno podatkovno bazo, z uporabo že obstoječega čezmejnega geoportala, ki je bil izdelan v okviru projekta HARMODATA (vodilni partner Geodetski inštitut Slovenije), prav tako financiranega v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Predvidene so tudi številne dejavnosti za boljše upravljanje zelenih infrastruktur in ozaveščanje o grožnjah in pritiskih, na zeleno infrastrukturo: izmenjava izkušenj prek fokusnih skupin, izobraževalni dogodki za upravljalce, uporabnike in druge interesente ter izdelava vsebinskih smernic za dolgoročno upravljanje. S konkretnimi akcijami odstranjevanja tujerodnih in invazivnih vrst bomo izboljšali habitate ogroženih rastlin in živali, predvsem v mokriščih. Življenjske razmere za ogrožene dvoživke bomo izboljšali tako, da bomo iz osmih kalov izlovili tujerodne zlate ribice.

Partner iz Veneta »GAL Venezia Orientale« bo izvedel tri pilotne projekte v sodelocanju z občinami vključujejo Ceggia, Cinto Caomaggiore in Gruaro. V občini Cinto Caomaggiore je predvidena izdelava načrta za upravljanje in izboljšanje stanja mokrišč v Regionalnem parku Reghena, Lemene in jezera Cinto. Na občini Gruaro načrtujejo posege v rečnem parku Molini di Stalis, ki bodo pripomogli k večji raznolikosti ptičje populacije in k povečevanju števila in boljši zaščiti rastlinstva. Občina Ceggia načrtuje poseg na območju nekdanje tovarne sladkorja, kjer se je v zadnjih letih razvil eden najzanimivejših naravnih habitatov v vzhodnem Venetu. Načrtovani posegi zadevajo popis in klasifikacijo vodnih živalskih vrst, ureditev naravne poti in postavitev opazovalnih točk za opazovanje ptic in preučevanje živalskega sveta.

Vabimo vse, da se nam pridružijo na socialnih omrežjih:

https://www.facebook.com/ProjectENGREEN

https://www.instagram.com/projectengreen/

 

 

Tools