Napoved ciljnega razpisa Interreg V-A Italija-Slovenija št. 7/2019 za standard projekte in Infoday

Stato: 
Chiuso

Dne 09.01.2019 je bil objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) poziv objave ciljnega razpisa št. 7/2019 za standard projekte v sklopu Programa sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020.

Ciljni razpis bo odprt od 14/01/2019 - 12:00:00 (CET) do 15/03/2019 -12:00:59 (CET) Vloga mora biti oddana prek spletne aplikacije najkasneje do 15/03/2019, h. 12:00:59 (CET) izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2. Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP). Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla so pbjavljene tukaj.

 

Prednostna os

Prednostne naloge Programa

ID

Kazalniki neposrednih učinkov

Najvišji znesek financiranja priporočeni za vsak projekt(ESRR v €)

1

1b

CO26

Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi institucijami (skupni kazalnik)

750.000

3

6d

CO23

Površina podprtih habitatov za izboljšanje njihovega stanja ohranjenosti

700.000

3.2.2

Čezmejne pilotne aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti

3.2.3

Udeleženci izobraževalnih in informativnih dogodkov

6f

3.3.1

Število preizkušenih in implementiranih inovativnih zelenih tehnologij

750.000

3.3.2

Število podjetij, ki uporabljajo nove zelene inovativne rešitve

4

11 ect

4.1.1

Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli

750.000

4.1.2

Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave itd.

 

Predtsavitev ciljnega razpisa Interreg V-A Italija-Slovenija št. 7/2019 za standard projekte bo potekala sredo, 23. Januarja 2019 v Vidmu, v dvorani "Antonio Comelli" v Sedežu deželne uprave (Ulica Sabbadini 31, Italija). Program dogodka in način prijave bodo objavljeni na spletni strani programa.

Categoria: 
Bando generico