GREVISLIN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
39 mesecev
Začetek: 15.11.18
Konec: 14.02.22
Št. partnerjev: 14
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.032,53€
Prispevek ESRR:
2.499.027,63€

The project in numbers

Trajanje: 
39 mesecev
Start / End: 
15.11.18 to 14.02.22
Project progress: 
100%
Budget: 
2940032.53€
Prispevek ESRR: 
2499027.63€

GREVISLIN

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj projekta GREVISLIN bil razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj. Cilj je uresničil programski specifični cilj z vidika krepitve celostnega upravljanja ekosistemov za trajnostni razvoj (dolgoročno načrtovanje zelene infrastrukture, spremljanje voda in pilotni ukrepi).

GLEJ INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

GLEJ KONČNI VIDEO

Povzetek projekta: 

Skupni izziv je bil vzpostaviti dolgoročno čezmejno strateško načrtovanje razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročno spremljanje stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov, izvesti pilotne aktivnosti in naložbe vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanje ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, zavarovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin. Splošni cilj projekta je bil razviti področje čezmejnega sodelovanja z jasno, celovito in trajnostno dolgorčono strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj. Cilj programa je bil dosežen z izvajanjem pilotnih dejavnosti in opredelitvijo dobrih praks, ki so povečale ozaveščenost lokalnih skupnosti, kmetijskih upravljavcev in obiskovalcev na zavarovanih območij o pomenu in učinkovitosti ekosistemskih storitev. Projekt je na čezmejni ravni zagotovil optimalno izboljšanje dosežkov pri upravljanju zavarovanih območij, vzpostavitvi zelene infrastrukture in uporabi ekosistemskih storitev, kar je prispevalo k varstvu okolja in trajnostnemu razvoju. S čezmejnim sodelovanjem so bile najdene rešitve načrtovanja in vzpostavitve zelene infrastrukture na mednarodnem povodju Soče.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta GREVISLIN je bil pilotna implementacija dolgoročnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev ter vpeljano čezmejno spremljanje stanja voda, kar je vplivalo na izboljšanje vrst in habitatov na območjih Natura 2000. Velik poudarek je bil namenjen tudi ozaveščanju in usposabljanju ciljnih skupin. Čezmejno območje ima poleg velike vrednosti naravovarstvenih vsebin – ohranjanja vrst in habitatov na območjih Natura 2000 - tudi velik potencial za trajnostni turistični razvoj. Glavni rezultat projekta GREVISLIN je bil posledica sodelovanja zavarovanih območij na upravičenem čezmejnem območju s ciljem povečanja varstva okolja in sočasno potencialnega dolgoročnega vpliva na turistični razvoj, vzpostavitve novih zelenih delovnih mest in s tem vpliva na gospodarsko rast obravnavanega območja.
Glavni rezultat je bil skladen s programskim rezultatom specifičnega cilja Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev, saj je doprinesel k le-temu s pripravo dolgoročnega čezmejnega razvojnega načrta za zeleno infratrukturo, s spremljanjem stanja voda, ki je vplivalo na izboljšanje habitatov in vrst, s pilotnimi ukrepi vzpostavitve zelene infrastrukture ter z zasnovo novih ekosistemskih storitev.

 

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

 

Partner

Spodaj so navedene reference Vodilnega partnerja in 14 projektnih partnerjev.

RRA Severne Primorske doo Nova Gorica  (http://www.rra-sp.si)
RRA Severne Primorske doo Nova Gorica deluje z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Naša naloga je, da v svojem okolju prepoznamo potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbujamo razvoj regije. V projektu GREVISLIN kot vodilni partner upravljamo s projektnim partnerstvom in vodimo izvedbo aktivnosti.

 

Občin Ajdovščina  (https://www.ajdovscina.si/)

Občin Ajdovščina Vipavska dolina - Vipava Valley leži v jugozahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini na razkoraku med alpskim, celinskim in sredozemskim podnebjem. To se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi najdemo tudi endemite. 76,30 % njenega območja pokriva Natura 2000 in kmetijstvo predstavlja eno izmed najbolj pomembnih ekonomskih sektorjev. Občina ima, kot javna organizacija, dolgoletne izkušnje v odgovornem varovanju in upravljanju svojega okolja in habitatov, s katerimi bo bistveno pripomogla k uresničevanju ciljev ter k dodani vrednosti projekta. Občina Ajdovščina je v projektu Grevislin med drugim odgovorna za učinkovito izvedbo delovnega sklopa Okoljske pilotne dejavnosti na območjih NATURA 2000 v transnacionanih povodjih, ozaveščanje in izobraževanje. Tu gre za razvoj virtualnega modela pametne kmetije na območju Natura 2000, razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za trajnostno upravljanje in ohranjanje naravnih virov in ekosistemskih storitev. Poleg tega bo Občina Ajdovščina izvedla naložbi vzpostavitve razlivnih površin na Vipavskem polju in renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj.

Občina Nova Gorica  (http://www.nova-gorica.com)
Mestna občina Nova Gorica bo s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000. Z vzpostavitvijo informacijsko-interpretacijske točke na Gradu Rihemberk se bosta tako na zanimiv način prepletla naravoslovna vsebina in neprecenljiva kulturna dediščina. Velik poudarek na ozaveščenosti ljudi o pomenu ohranjanja narave predstavlja tudi pilotna aktivnost ureditve javne infrastrukture na vstopni točki Lijak, ki bo izvedena z namenom razbremenitve še posebej občutljivih območij (območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to posebej urejena območja.
 
Inštitut za Vode Republike Slovenije  (http://www.izvrs.si)
Inštitut za vode Republike Slovenije je vodilni raziskovalni, svetovalni in aplikativni inštitut na področju celostnega upravljanja voda v Sloveniji. IzVRS je ustanovljen na podlagi zakona o vodah, kjer so mu dodeljen tri naloge, in sicer sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda, sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka in drugih nalog, ki spodbujajo razvoj inovativne vodne politike. V projektu GREVISLIN je IzVRS odgovoren za pripravo "Dolgoročnega načrta razvoja zelene infrastrukture ob porečjih Soče, Vipave ter drugih porečij".
 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  (https://www.arso.gov.si)
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo vzpostavila dolgoročno sodelovanje z italijansko Deželno agencijo za zaščito okolja (ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), z namenom vzpostavitve in izvajanja usklajenega bilateralnega meddržavnega spremljanja in vrednotenja ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda na območjih skupnega interesa povodja Soče (predvsem reke Soče in Vipave). To je potrebno za usklajeno upravljanje voda skupnega interesa, pri čemer je eden izmed glavnih ciljev upravljanja voda doseganje dobrega stanja voda.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  (http://www.kmetijskizavod-ng.si)
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica na območju celotne Primorske izvaja javno službo na področju kmetijstva. Zadolžen je za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja. Naša vloga v projektu je iskanje rešitev za izvajanje kmetijske dejavnosti na obravnavanem območju, ki bo okoljsko in ekonomsko sprejemljiva.
 
Občina Postojna je lokalna uprava, ki opravlja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, zagotavlja in pospešuje vzgojno‐izobraževalne ustanove, pospešuje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. V projektu GREVISLIN bo kot projektni partner št. 7 izvedla investicijo ˝Pešpot ob reki Pivki˝ ter delavnico, katere posebna pozornost je namenjena varovanju ekosistema in okolišev Natura 2000 ter trajnostnemu upravljanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti.

 

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali  (www.alpiorientali.it)
Urad za vodno območje Vzhodnih Alp v okviru svojih nalog z naslova izvajanja Direktive o vodah (2000/60 / ES) in Direktive o poplavah (2007/60 / ES) na območju načrtuje upravljanje vodnih virov, vodne zaščite ter hidravlične in geološke obrambe. V projektu GREVISLIN je projektni partner odgovoren za komunikacijske aktivnosti in opredelitev eksperimentalnega modela za ocenjevanje učinkov kmetijskih dejavnosti na kakovost rek.
 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche  (https://www.regione.fvg.it)
Služba za upravljanje z vodnimi viri Centralne direkcije za okolje in energetiko Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine je pristojna služba za upravljanje in varstvo vodnih virov, ki se izvaja in ureja predvsem z Načrtom za varstvo voda. Glavni cilj načrta je ohranjanje in izboljšanje kakovosti površinskih voda (reke, jezera, zadrževalniki, vode v laguni). Aktivnosti, ki bodo izvede v okviru projekta Grevislin, se osredotočajo predvsem na zeleno infrastrukturo na reki Soči in so bistvenega pomena za izboljšanje upravljanja reke in z njo povezanih ekosistemov. V okviru projekta GREVISLIN bo služba oblikovala in izvajala dolgoročne strategije in ukrepe za razvoj in varovanje zelenih infrastruktur. Vzpostavljeni bodo čezmejni sistemi za spremljanje stanja okolja.
 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia  (http://www.arpa.fvg.it)
ARPA (Deželna agencija za zaščito okolja) se ukvarja z okoljskim monitoringom in nadzorom ter izvaja okoljevarstveno kontrolo na območju dežele Furlanije Julijske krajine. Med nalogami Agencije je tudi biološki in kemijsko-fizikalni monitoring notranjih površinskih voda ter presoja indikatorjev stanja kakovosti. V projektu Grevislin bo Arpa ocenila stanje kakovosti italijanskega kraka rek Soče in Vipave in pri izbiri skupnih protokolov čezmejnega monitoringa se bo usklajevala s sorodno Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) Arpa bo partnerjem dala na razpolago zgodovinske meritve lastnih merilnih postaj ter izkušnje, ki jih je lastno osebje pridobilo v rečnem okolju.
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina  (http://www.pianuraisontina.it)
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina upravlja namakanje z vodo iz reke Soče in jo distribuira prek mreže kanalov in zadrževalnikov na namakalna območja celotnega območja. Namakanje se upravlja po načelih varčevanja z vodo in obnavljanja deževnice. Z uporabo črpanja morske vode opravlja tudi dejavnost hidravlične sanacije, ki je namenjena preprečevanju poplavljanja soške nižine. V projektu GREVISLIN bo naloga projektnega partnerja zgraditi ribjo-plezalno lestev na reki Soči, v bližini jezu Sagrado. Ta intervencija, ki je popolnoma integrirana v naravno okolje, bo omogočila prehajanje postrvi in jesetera v jeseni ter krapov spomladi.
 
Občina Staranzano bo kot upravni organ Naravnega rezervata izliva reke Soče sodelovala v obeh aktivnostih eksperimentalnega spremljanja z namenom ocenjevanja ekološke in hidromorfološke kakovosti reke Soče.V okviru ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja bodo ciljne javnosti usposabljali za trajnostno upravljanje ter varstvo naravnih virov in ekosistemskih storitev.
 
Regionalna strategija za biotsko raznovrstnost in parke je struktura dežele Veneto, ki se ukvarja s spremljanjem, načrtovanjem in varovanjem zavarovanih območij dežele Benečije, zlasti regionalnih naravnih parkov in območij, ki spadajo v omrežje Natura 2000. Kot partner v projektu GREVISLIN bo izvajal restavratorska dela degradiranih obrežnih habitatov in študije za izboljšanje ekološkega in hidrogeološkega ravnovesja reke Livenza.
 
Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura  (http://www.venetoagricoltura.org)
V projektu GREVISLIN se Veneto Agricoltura ukvarja z aktivnostmi za ozaveščanje in usposabljanje o dobrih praksah trajnostnega kmetijstva na predstavitveni kmetiji ValleVecchia v Caorle (Benetke) in spremlja njihov vpliv na skupnosti divjih živali v sodelovanju z otokom Cona (Furlanija Julijska krajina).

Vodilni partner

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Nova Gorica
SLO

Projektni partner št.1

Občina Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Institut za vode Republike Slovenije

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.4

Agencija Republike Slovenije za Okolje

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.5

Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.6

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

Venezia
ITA

Projektni partner št.8

Avtonomna Dežela Furlanija – Julijska krajina - Centralna direkcija za okolje in energetiko - Služba za upravljanje z vodnimi viri

Trieste
ITA

Projektni partner št.9

Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine

Udine
ITA

Projektni partner št.10

Konzorcij »Consorzio di Bonifica Pianura Isontina«

Ronchi dei Legionari
ITA

Projektni partner št.11

Občina Staranzano

Gorizia
ITA

Projektni partner št.12

Projektni partner št.13

Beneška agencija za inovacije v primarnem sektorju - Veneto Agricoltura

Padova
ITA

Projektni dokumenti

Poster_Grevislin_ProjektaPoster_Grevislin_Projekta
FINAL_poster_GREVISLIN_260219.pdf
( 2 byta, published on 4 November, 2019 - 16:32 )
3th_Grevislin_Meeting_Program3th_Grevislin_Meeting_Program
GREVISLIN_AGENDA 3PP MEETING.pdf
( 182 bytov, published on 4 November, 2019 - 16:32 )
Poster_Grevislin_april_2020Poster_Grevislin_april_2020
poster_aggiornamento_GREVISLIN_slo.pdf
( 388 bytov, published on 17 April, 2020 - 09:07 )
Vmesna brošura projekta GREVISLINVmesna brošura projekta GREVISLIN
Intermediate_brochure_grevislin.pdf
( 2 byta, published on 4 Maj, 2021 - 13:19 )
GREVISLIN_Intermediate workshop.pdf
( 196 bytov, published on 27 Maj, 2021 - 17:06 )
AGENDA 6 PP MEETING.pdf
( 168 bytov, published on 27 Maj, 2021 - 17:06 )
Dobre Prakse GrevislinDobre Prakse Grevislin
Grevislin_BuonePraticheAgricole.pdf
( 1 byte, published on 2 Februar, 2022 - 10:46 )
Final brochure GrevislinFinal brochure Grevislin
GREVISLIN_brochure_finale.pdf
( 4 byti, published on 2 Februar, 2022 - 10:46 )
AGENDA_FINAL EVENT, 14.2.2022.pdf
( 136 bytov, published on 10 Februar, 2022 - 17:14 )
WP3.1_ATT4_PP9_Individuazione e definizione di azioni_Identifikacija in določanje prioritetnih akcij.pdf
( 2 byta, published on 14 Februar, 2022 - 09:46 )
WP3.2_ATT6_PP10_Monitoraggio dello stato delle acque superficiali_Spremljanje stanja površinskih voda.pdf
( 8 bytov, published on 14 Februar, 2022 - 09:46 )
WP3.2_ATT7_PP9_Analisi delle comunita' ittiche_Analiza ribjih združb.pdf
( 6 bytov, published on 14 Februar, 2022 - 09:46 )
WP3.3_ATT12_PP14_Identificazione pratiche agricole sostenibili_Prepoznavanje trajnostnih kmetijskih praks_.pdf
( 7 bytov, published on 14 Februar, 2022 - 09:46 )
WP3.2_ATT8_PP12_PP14_Risultati di monitoraggi sperimentali_Rezultati eksperimentalnega spremljanja.pdf
( 910 bytov, published on 21 Februar, 2022 - 13:15 )
WP3.3_ATT12_PP12_Identificazione pratiche agricole sostenibili_Prepoznavanje trajnostnih kmetijskih praks.pdf
( 236 bytov, published on 21 Februar, 2022 - 13:15 )
WP3.3_ATT11_2_PP8_tool analisi impatti agricoltura_Orodje analizo vplivov kmetijstva.pdf
( 959 bytov, published on 25 Februar, 2022 - 12:06 )
WP3.3_ATT11_3_PP8_valutazione effeti agricoltura Isonzo_Ocena učinki kmetijstvo Soče .pdf
( 1 byte, published on 25 Februar, 2022 - 12:06 )
WP3.3_ATT11_1_PP8_strumento agricoltura sostenibile_instrument kmetijstvo trajnostno.pdf
( 2 byta, published on 7 Marec, 2022 - 09:02 )
WP 3.2_ATT8_PP12_PP14 risultati monitoraggi Dokument z rezultati spremljanja.pdf
( 910 bytov, published on 17 Marec, 2022 - 14:05 )
WP 3.3_ATT12_ PP12 BUONE PRATICHE DOBRE PRASKE.pdf
( 236 bytov, published on 17 Marec, 2022 - 14:05 )
WP 3.3_ATT12_PP12 seminari su agricoltura sostenibile_seminarjev o pomenu trajnostnega kmetijstva.pdf
( 1 byte, published on 17 Marec, 2022 - 14:05 )
buone_pratiche_cavallo camargue_ dobre praske_Kamarški konj_ITASLO.pdf.pdf
( 4 byti, published on 17 Marec, 2022 - 14:05 )
WP3.1_ATT4_PP13_NAČRT RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE_SLO.pdf
( 14 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.1_ATT4_PP13_PIANO INFRASTR. VERDE_IT.pdf
( 13 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.1_ATT5_PP13_FLUVIALNE FUNKCIONALNOSTI REKE LIVENZA_SLO.pdf
( 18 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.1_ATT5_FUNZIONALITA FLUVIALE LIVENZA_IT.pdf
( 17 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.2_ATT9_PP13_GENETSKE RAZISKAVE_SLO.pdf
( 1 byte, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.2_ATT9_PP13_INDAGINE GENETICA_IT.pdf
( 1 byte, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.2_ATT9_PP13_ŠTUDIJA RIBJE SKUPNOSTI_SLO.pdf
( 5 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.2_ATT9_PP13_INDAGINE ITTICA_IT.pdf
( 5 bytov, published on 9 Maj, 2022 - 14:14 )
WP3.1_ATT4_Načrt razvoja zelene infrastrukture_Piano per le infrastrutture verdi_final.pdf
( 13 bytov, published on 23 November, 2022 - 10:43 )

Cilji in aktivnosti

1. S čezmejnim dolgoročnim razvojnim načrtom zelene infrastrukture izboljšati upravljanje povodij Soče (Soče in Vipave) in Livenze:

Pri uvajanju ukrepov razvoja zelene infrastrukture je zelo pomemben celovit pristop k upravljanju zemljišč in skrbno strateško prostorsko načrtovanje na obravnavanem čezmejnem območju. Zaradi navedenega sobili vsi uporabniki zemljišč, politični akterji in strokovne institucije že na začetku načrtovanja vključeni v proces razvoja zelene infrastrukture, s čimer so bili primorani prevzeti tudi odgovornost za uresničevanje ukrepov vzpostavitve zelene infrastrukture. Zelena infrastruktura je namreč prispevala k ponovnemu povezovanju obstoječih naravnih območij, k izboljšanju ekološke kakovosti območja ter k ohranitvi zdravih ekostistemov.

2. Okrepiti čezmejno sodelovanje pri dvostranskem spremljanju stanja voda:

Čezmejno sodelovanje na področju spremljanja voda je omogočilo dolgoročno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, s ciljem vzpostaviti in izvajati skladno čezmejno spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda na področjih skupnega interesa v porečju Soče. S tem se je krepilo strokovno sodelovanje in teritorialni sistem upravljanja z vodnimi viri, kar je prispevalo k trajnostnemu in celostnemu upravljanju čezmejnih vodnih virov.

3. Izvajati pilotne ukrepe zelene infrastrukture in izboljšati upravljanje območij z najvišjo zaščito, da bi okrepili ekosistemske storitve, povečali ozaveščenost in obveščenost javnosti:

Izvedba pilotnih ukrepov zelene infrastrukture je omogočila razvoj ekosistemskih storitev – ureditev razlivnih površin kot obrambe pred poplavami. Velik poudarek je bil na ozaveščanju javnosti, predvsem z vidika ozaveščanja o trajnostni rabi naravnih virov, urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in v povezavi izoliranih območij s tematskimi potmi na območjih Natura 2000. S pilotnimi ukrepi se je spodbudil pametnejši in celostni pristop k trajnostnemu razvoju. Ukrepi zelene infrastrukture namreč predstavljajo naložbo v naravo, gospodarstvo in zelena delovna mesta, saj gre za zagotavljanje sonaravnih rešitev, za trajnostni in stroškovno učinkovit pristop k reševanju problemov.

Kontakti

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

05 330 66 89
Trg Edvarda Kardelja 3
rra.sp@rra-sp.si
Špacapan Črtomir
crtomir.spacapan@rra-sp.si;

Občina Ajdovščina

00 386 5 365 91 10
Cesta 5. maja 6a, 5270, Ajdovščina, Slovenija
obcina@ajdovscina.si
Janez Furlan
janez.furlan@ajdovscina.si

Mestna Občina Nova Gorica

,+386 5 3350 111
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
mestna.obcina@nova-gorica.si
Mateja Zoratti
Mateja.zoratti@nova-gorica.si

Institut za vode Republike Slovenije

00 386 1 477 53 00
Dunajska cesta 156
info@izvrs.si
Peter Suhadolnik
peter.suhadolnik@izvrs.si

Agencija Republike Slovenije za Okolje

00 386 1 478 70 00
Vojkova 1b
gp.arso@gov.si
Elizabeta Gabrijelcic
elizabeta.gabrijelcic@gov.si

Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica

00 386 5 335 12 00
Pri Hrastu 18
nina.fiorelli_derman@go.kgz.si,
Nina Fiorelli Derman
nina.fiorelli_derman@go.kgz.si

Občina Postojna

+386 (0)5 7280 700
Ljubljanska cesta 4
obcina@postojna.si
Anita Kranjc
anita.kranjc@postojna.si

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

00 3904 171 44 44
Cannaregio 4313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it
Andrea Braidot
andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it

Avtonomna Dežela Furlanija – Julijska krajina - Centralna direkcija za okolje in energetiko - Služba za upravljanje z vodnimi viri

00 390 40 377 45 46
Piazza Unità d'italia 1
risorseidriche@regione.fvg.it
Daniela Iervolino
daniela.iervolino@regione.fvg.it

Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine

+39 0432 1918225
Via Cairoli 14
urp@arpa.fvg.it
Antonella Zanello
antonella.zanello@arpa.fvg.it

Konzorcij »Consorzio di Bonifica Pianura Isontina«

0039 0481 77431
Via Roma 58
info@pianuraisontina.it
Daniele Luis
luis@pianuraisontina.it

Občina Staranzano

00 390 481 716 911
Piazza Dante Alighieri 26
affari.generali@com-staranzano.regione.fvg.it,
Giuliana Clementi
giuliana.clementi@com-staranzano.regione.fvg.it

Dežela Benečija

00 390 412 795 467
Palazzo Balbi - Dorsoduro
strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it
Laura Peruch
laura.peruch@regione.veneto.it

Beneška agencija za inovacije v primarnem sektorju - Veneto Agricoltura

00 390 049 8293711
Viale dell'Università 14, Legnaro
info@venetoagricoltura.org
Giovanna Bullo
giovanna.bullo@venetoagricoltura.org